งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำหนักแสง เงา. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวร โชติวงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียนมีทักษะการ ปฏิบัติ และประยุกต์ วิธีการนำเส้นมาสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำหนักแสง เงา. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวร โชติวงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียนมีทักษะการ ปฏิบัติ และประยุกต์ วิธีการนำเส้นมาสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำหนักแสง เงา

2 ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวร โชติวงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียนมีทักษะการ ปฏิบัติ และประยุกต์ วิธีการนำเส้นมาสร้าง น้ำหนักในระยะต่างๆ ตามวิธีการและหลักการ

3 น้ำหนักแสง เงา น้ำหนักในการเขียนภาพหุ่น นิ่ง เกิดจากนำเส้นดินสอมา ขีด ระบาย หรือสานเส้น วน เส้นจนเกิดเป็นน้ำหนัก ซึ่ง เป็นสิ่งที่ทำให้ภาพวาด ดูมี มิติ แสงเงา มีปริมาตร และ เกิดความรู้สึกสมจริง

4 1. การขีดเส้นไปใน ทิศทางเดียวในแนวเฉียง โดยขีดจากด้านล่างซ้าย ขึ้นบนขวา

5 2. การระบายโดยฝน ดินสอ หรือเกลี่ยไปมาให้ เกิดน้ำหนัก ไม่ต้องใช้ ดินสอแหลม 2. การระบายโดยฝน ดินสอ หรือเกลี่ยไปมาให้ เกิดน้ำหนัก ไม่ต้องใช้ ดินสอแหลม

6 3. การขีดแบบสานเส้น โดยใช้ความลาดเอียง ของเส้นต่างกัน 3. การขีดแบบสานเส้น โดยใช้ความลาดเอียง ของเส้นต่างกัน

7 4. การลงน้ำหนักโดยการ หมุนวนดินสอให้เกิด น้ำหนัก 4. การลงน้ำหนักโดยการ หมุนวนดินสอให้เกิด น้ำหนัก

8 5. การฝนเส้นน้ำหนักโดย ลดความลาดเอียงองศา ของเส้นไปในทิศทาง เดียวกัน 5. การฝนเส้นน้ำหนักโดย ลดความลาดเอียงองศา ของเส้นไปในทิศทาง เดียวกัน

9 แสงและเงา แสงและเงา แสงและเงา (Light & Shadow) เป็นสิ่ง สำคัญที่ทำให้ภาพเกิดความกลมกลืน หรือตื้นลึกเหมือนจริงอย่างที่ตาเห็น ทั้ง ยังทำให้เกิดรูปทรง และความสมบูรณ์ ของภาพ แสงเงาเป็นกระบวนการที่ทำ ให้เกิดการมองเห็นอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญ มาก ในวัตถุทุกชนิดที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ จะมีเรื่องของแสงเงาปรากฏอยู่ เสมอ การวาดเส้นเป็นการทำให้วัตถุมี น้ำหนักอ่อนแก่ในภาพจะเรียกว่า การแร เงา โดยการเกลี่ยเส้นสานให้เรียบ หรือ เกลี่ยเส้นให้กลืนกัน

10 การไล่น้ำหนัก ดินสอ

11 กฎเกณฑ์ในเรื่องแสงเงาก็คือ ไม่ว่าจะเกิดแสงขึ้นเองตาม ธรรมชาติ หรือทำให้เกิดขึ้นก็ตาม ด้านที่ถูกแสงจะสว่าง ส่วนด้านที่ ไม่ถูกแสงแจะมืด ในความมืดมาสู้ ความสว่าง หรือในส่วนที่ถูกแสง มากระทบมากที่สุดจะสว่าง และ ค่อย ๆ มามืด จะเกิดน้ำหนักเงา จากน้ำหนักอ่อนมาหาเข้ม และ น้ำหนักที่ใช้ในภาพจะใช้ประมาณ 3 ระยะ คือ อ่อน กลาง แก่ หากต้องการให้ภาพมีความนิ่ม นวล และชัดเจนสมจริง น้ำหนัก ของแสงเงาที่ใช้จะเพิ่มเป็นระยะ ๆ จนถึงระยะที่ 7 กฎเกณฑ์ในเรื่องแสงเงาก็คือ ไม่ว่าจะเกิดแสงขึ้นเองตาม ธรรมชาติ หรือทำให้เกิดขึ้นก็ตาม ด้านที่ถูกแสงจะสว่าง ส่วนด้านที่ ไม่ถูกแสงแจะมืด ในความมืดมาสู้ ความสว่าง หรือในส่วนที่ถูกแสง มากระทบมากที่สุดจะสว่าง และ ค่อย ๆ มามืด จะเกิดน้ำหนักเงา จากน้ำหนักอ่อนมาหาเข้ม และ น้ำหนักที่ใช้ในภาพจะใช้ประมาณ 3 ระยะ คือ อ่อน กลาง แก่ หากต้องการให้ภาพมีความนิ่ม นวล และชัดเจนสมจริง น้ำหนัก ของแสงเงาที่ใช้จะเพิ่มเป็นระยะ ๆ จนถึงระยะที่ 7

12

13 ลักษณะของแสงเงา เรา สามารถแบ่งค่าออกได้เป็น 6 ค่าน้ำหนักด้วยกันคือ ลักษณะของแสงเงา เรา สามารถแบ่งค่าออกได้เป็น 6 ค่าน้ำหนักด้วยกันคือ 1. แสงสว่างจัด HIGH LIGHT เป็น ส่วนของวัตถุที่กระทบแสงโดยตรง ทำให้บริเวณนี้มีน้ำหนักอ่อนที่สุด ถ้า เป็นวัตถุสีขาวอาจปล่อยกระดาษว่าง โดยไม่ต้องลงน้ำหนักแสงเงาเลยก็ ได้ 2. แสงสว่าง LIGHT เป็นส่วนของวัตถุ ที่ไม่ถูกแสงโดยตรง แต่อยู่ในบริเวณ ที่ได้รับอิทธิพลจากแสงนั้น ใน บริเวณนี้จะมีน้ำหนักอ่อนมาก แต่แก่ กว่าบริเวณแสงสว่างสุดเล็กน้อย

14 3. เงา SHADOW เป็นบริเวณ ที่ได้รับอิทธิพลของแสงน้อย มาก ต้องแรเงาพื้นที่บริเวณนี้ ให้มีน้ำหนักเข้มกว่าบริเวณ แสงสว่างพอสมควร เพื่อแยก แสงและเงาออกจากกัน 4. เงามืด CORE OF SHADOW คือส่วนที่ไม่ได้รับ อิทธิพลของแสงเลย จึงเป็น บริเวณที่ต้องแรเงาด้วย น้ำหนักเข้มกว่าบริเวณอื่นๆ ของวัตถุทั้งหมด

15 5. แสงสะท้อน REFLECT LIGHT คือ บริเวณของวัตถุที่ไม่ได้กระทบแสงโดยตรง บริเวณของแสงสะท้อนนี้จะอยู่ด้านในของเงา เป็นบริเวณที่กระทบแสงสะท้อนจากวัตถุอื่นที่ อยู่ใกล้ ๆ กัน น้ำหนักบริเวณนี้จะอ่อนกว่า บริเวณเงามืด ค่าของแสงสะท้อนจะให้ ความรู้สึกว่าวัตถุในภาพมีมิติ มวลสาร ถ้า เป็นภาพคนก็จะใหความรู้สึกกว่ามีชีวิต ถ้า เป็นวัตถุอื่น ๆ จะให้ความรู้สึกเหมือนมีอากาศ อยู่โดยรอบ 6. เงาตกกระทบ CAST SHADOW คือ บริเวณที่เงาของวัตถุนั้น ๆ ทอดไปตามพื้น หรือวัตถุอื่นที่รองรับซึ่งจะมีน้ำหนักแก่กว่า บริเวณแสงสะท้อน เงาตกทอดที่จัดว่า สวยงามในแง่ของศิลปะ คือ เงาตกทอด ที่ เกิดจากต้นกำเนิดของแสง ทำมุมกับพื้นราบ ประมาณ 45 องศา

16

17 การเปรียบเทียบน้ำหนัก แสงเงาบนรูปทรง เรขาคณิต

18 . แสงสว่างจัด HIGH LIGHT เงาตกกระทบ CAST SHADOW แสงสว่าง LIGHT แสงสะท้อน REFLECT LIGHT เงา SHADOW เงามืด CORE OF SHADOW

19 น้ำหนักแสงเงารูปทรง เรขาคณิต

20

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt น้ำหนักแสง เงา. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวร โชติวงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียนมีทักษะการ ปฏิบัติ และประยุกต์ วิธีการนำเส้นมาสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google