งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4 1. บทเรียนเรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4 นักเรียนสามารถศึกษา ความรู้ตามลำดับขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4 1. บทเรียนเรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4 นักเรียนสามารถศึกษา ความรู้ตามลำดับขั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4 1. บทเรียนเรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4 นักเรียนสามารถศึกษา ความรู้ตามลำดับขั้น 2. ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้จัดองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง คลื่น เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน ผู้ผลิตมิได้มุ่งหวังทางการค้าใดๆทั้งสิ้น 3. ขอขอบคุณครูไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม สร้างแบบทดสอบ เข้าสู่บทเรียน

2

3

4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายถึงความหมาย การจำแนกและลักษณะของปรากฏการณ์คลื่น สาระสำคัญ คลื่น เป็นปรากฏการณ์แสดงลักษณะการถ่ายทอด พลังงานจากแหล่งกำเนิดออกไปยังบริเวณโดยรอบ การจำแนกคลื่น แบ่งได้หลายประเภท เช่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นตามขวาง คลื่นตามยาว คลื่นดล และคลื่นต่อเนื่อง

5 การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน เรียนเรื่องความหมายและแบบทดสอบก่อน เรียน การจำแนกคลื่น บันทึกผลลงใน แผ่นดิสก์ส่ง 2. นักเรียนศึกษา ปรากฏการณ์ ของคลื่น ตามหัวข้อต่อไปนี้ ความหมายของคลื่น การจำแนกคลื่นโดยเอาการ อาศัยตัวกลางเป็นเกณฑ์ การจำแนกคลื่นโดยเอาการ อาศัยตัวกลางเป็นเกณฑ์ การจำแนกคลื่นโดยเอาการ สั่นของตัวกลางเป็นเกณฑ์ การจำแนกคลื่นโดยเอาการ สั่นของตัวกลางเป็นเกณฑ์ การจำแนกคลื่นโดยเอาการ กำเนิดคลื่นเป็นเกณฑ์ การจำแนกคลื่นโดยเอาการ กำเนิดคลื่นเป็นเกณฑ์ 3. นักเรียนทำแบบทดสอบหลัง เรียนเรื่องความหมายและการทำแบบทดสอบหลัง เรียน จำแนกคลื่น บันทึกผลลงใน แผ่นดิสก์ส่ง

6 ความหมาย ของคลื่น คลื่น (Wave) หมายถึงปรากฏการณ์แสดงลักษณะการถ่ายทอดพลังงานจากแหล่ง กำเนิดออกไปยังบริเวณโดยรอบ คลิกที่ภาพเพื่อศึกษา ตัวอย่างคลื่น

7 การจำแนกคลื่นโดยการอาศัย ตัวกลางเป็นเกณฑ์ 1. คลื่นกล (Mechanical Wave) คือ คลื่นที่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางใน การถ่ายทอดพลังงาน เช่น คลื่นน้ำ คลื่นในขดลวด คลื่นเสียง เป็นต้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ คลิกที่ภาพเพื่อศึกษา ตัวอย่างคลื่น

8 การจำแนกคลื่นโดยการอาศัยตัวกลาง เป็นเกณฑ์ 2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) คือ คลื่นที่ไม่จำเป็น ต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายทอดพลังงาน เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ คลื่น อินฟราเรด คลื่นแสง คลื่นอัลตราไวโอเลต คลื่นรังสีเอ็กซ์ คลื่นรังสีแกมมา แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

9 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) เป็นคลื่นที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำต่อเนื่องกันไป โดยระนาบของสนามทั้งสองตั้งฉากซึ่งกันและกันและตั้งฉากกับทิศของคลื่น ดังรูป

10 การจำแนกคลื่นโดยอาศัยการ สั่นตัวกลางเป็นเกณฑ์ 1. คลื่นตามขวาง (Transverse Wave) คือ คลื่นที่ทำให้ตัวกลางสั่นในแนวตั้งฉากกับ แนวการถ่ายทอดพลังงานหรือแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น เช่น คลื่นน้ำ คลื่นในขดลวด คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด เป็นต้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ คลิกที่ภาพเพื่อศึกษา ตัวอย่างคลื่น

11 1. คลื่นตามขวาง (Transverse Wave) เป็นคลื่นที่ทำให้เกิดส่วนที่โค้งสลับ กันในทิศตรงข้าม ดังรูป

12 การจำแนกคลื่นโดยอาศัยการ สั่นตัวกลางเป็นเกณฑ์ 2. คลื่นตามยาว (Longitudinal Wave) คือ คลื่นที่ทำให้ตัวกลางสั่นใน แนวเดียวกับแนวการถ่ายทอดพลังงาน หรือแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น เช่น คลื่นเสียงคลื่นในขดลวด เป็นต้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ คลิกที่ภาพเพื่อศึกษา ตัวอย่างคลื่น

13 2. คลื่นตามยาว (Longitudinal Wave) เป็นคลื่นที่ทำให้เกิดบริเวณที่เป็น ส่วนอัด ส่วนขยายขึ้นในตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านไป ดังรูป

14 การจำแนกคลื่นโดยอาศัยการกำเนิด คลื่นเป็นเกณฑ์ 1. คลื่นดล (Pulse Wave) คือ คลื่นที่เกิดเพียง 1-2 ลูก หรือเกิดขึ้นใน ช่วงเวลาสั้น ๆ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ คลิกที่ภาพเพื่อศึกษา ตัวอย่างคลื่น

15 1. คลื่นดล (Pulse Wave) เป็นคลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่สั่นหรือถูก รบกวนเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง เช่นสะบัดปลายขดลวดเพียงครั้งเดียว ดังรูป

16 การจำแนกคลื่นโดยอาศัยการ กำเนิดคลื่นเป็นเกณฑ์ 2. คลื่นต่อเนื่อง (Continuous Wave) คือ คลื่นที่เกิดมากกว่า 2 ลูก หรือเกิดขึ้นในช่วงเวลานาน ๆ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ คลิกที่ภาพเพื่อศึกษา ตัวอย่างคลื่น

17


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4 1. บทเรียนเรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4 นักเรียนสามารถศึกษา ความรู้ตามลำดับขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google