งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4
คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4 1. บทเรียนเรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4 นักเรียนสามารถศึกษา ความรู้ตามลำดับขั้น 2. ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้จัดองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง คลื่น เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน ผู้ผลิตมิได้มุ่งหวังทางการค้าใดๆทั้งสิ้น 3. ขอขอบคุณครูไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม สร้างแบบทดสอบ เข้าสู่บทเรียน

2 วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น (WAVE)

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร
นายฉลอง รักษาภักดี ครูอันดับ คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายถึงความหมาย การจำแนกและลักษณะของปรากฏการณ์คลื่น สาระสำคัญ คลื่น เป็นปรากฏการณ์แสดงลักษณะการถ่ายทอดพลังงานจากแหล่งกำเนิดออกไปยังบริเวณโดยรอบ การจำแนกคลื่น แบ่งได้หลายประเภท เช่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นตามขวาง คลื่นตามยาว คลื่นดล และคลื่นต่อเนื่อง

5 การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
1.นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องความหมายและ การจำแนกคลื่น บันทึกผลลงในแผ่นดิสก์ส่ง 2.นักเรียนศึกษา ปรากฏการณ์ของคลื่น ตามหัวข้อต่อไปนี้ ความหมายของคลื่น การจำแนกคลื่นโดยเอาการอาศัยตัวกลางเป็นเกณฑ์ การจำแนกคลื่นโดยเอาการสั่นของตัวกลางเป็นเกณฑ์ การจำแนกคลื่นโดยเอาการกำเนิดคลื่นเป็นเกณฑ์ 3.นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องความหมายและการ จำแนกคลื่น บันทึกผลลงในแผ่นดิสก์ส่ง

6 ความหมายของคลื่น คลิกที่ภาพเพื่อศึกษาตัวอย่างคลื่น คลื่น(Wave) หมายถึงปรากฏการณ์แสดงลักษณะการถ่ายทอดพลังงานจากแหล่ง กำเนิดออกไปยังบริเวณโดยรอบ

7 การจำแนกคลื่นโดยการอาศัยตัวกลางเป็นเกณฑ์
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ คลิกที่ภาพเพื่อศึกษาตัวอย่างคลื่น 1.คลื่นกล (Mechanical Wave) คือ คลื่นที่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางใน การถ่ายทอดพลังงาน เช่น คลื่นน้ำ คลื่นในขดลวด คลื่นเสียง เป็นต้น

8 การจำแนกคลื่นโดยการอาศัยตัวกลางเป็นเกณฑ์
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 2.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) คือ คลื่นที่ไม่จำเป็น ต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายทอดพลังงาน เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ คลื่น อินฟราเรด คลื่นแสง คลื่นอัลตราไวโอเลต คลื่นรังสีเอ็กซ์ คลื่นรังสีแกมมา

9 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) เป็นคลื่นที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำต่อเนื่องกันไป โดยระนาบของสนามทั้งสองตั้งฉากซึ่งกันและกันและตั้งฉากกับทิศของคลื่น ดังรูป

10 การจำแนกคลื่นโดยอาศัยการสั่นตัวกลางเป็นเกณฑ์
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ คลิกที่ภาพเพื่อศึกษาตัวอย่างคลื่น 1.คลื่นตามขวาง (Transverse Wave) คือ คลื่นที่ทำให้ตัวกลางสั่นในแนวตั้งฉากกับ แนวการถ่ายทอดพลังงานหรือแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น เช่น คลื่นน้ำ คลื่นในขดลวด คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด เป็นต้น

11 1.คลื่นตามขวาง (Transverse Wave) เป็นคลื่นที่ทำให้เกิดส่วนที่โค้งสลับ
กันในทิศตรงข้าม ดังรูป

12 การจำแนกคลื่นโดยอาศัยการสั่นตัวกลางเป็นเกณฑ์
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ คลิกที่ภาพเพื่อศึกษาตัวอย่างคลื่น 2.คลื่นตามยาว (Longitudinal Wave) คือ คลื่นที่ทำให้ตัวกลางสั่นใน แนวเดียวกับแนวการถ่ายทอดพลังงานหรือแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น เช่น คลื่นเสียงคลื่นในขดลวด เป็นต้น

13 2.คลื่นตามยาว (Longitudinal Wave) เป็นคลื่นที่ทำให้เกิดบริเวณที่เป็น
ส่วนอัด ส่วนขยายขึ้นในตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านไป ดังรูป

14 การจำแนกคลื่นโดยอาศัยการกำเนิดคลื่นเป็นเกณฑ์
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ คลิกที่ภาพเพื่อศึกษาตัวอย่างคลื่น 1.คลื่นดล (Pulse Wave) คือ คลื่นที่เกิดเพียง 1-2 ลูก หรือเกิดขึ้นใน ช่วงเวลาสั้น ๆ

15 1.คลื่นดล (Pulse Wave) เป็นคลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่สั่นหรือถูก
รบกวนเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง เช่นสะบัดปลายขดลวดเพียงครั้งเดียว ดังรูป

16 การจำแนกคลื่นโดยอาศัยการกำเนิดคลื่นเป็นเกณฑ์
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ คลิกที่ภาพเพื่อศึกษาตัวอย่างคลื่น 2.คลื่นต่อเนื่อง (Continuous Wave) คือ คลื่นที่เกิดมากกว่า 2 ลูก หรือเกิดขึ้นในช่วงเวลานาน ๆ

17 สึนามิ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ระดับช่วงชั้นที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google