งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic wave theory. Amplitude & Period Wave definitions Amplitude ; the maximum departure of a wave from the average value Peak ; ยอดคลื่น หัวคลื่น ส่วนที่มีพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic wave theory. Amplitude & Period Wave definitions Amplitude ; the maximum departure of a wave from the average value Peak ; ยอดคลื่น หัวคลื่น ส่วนที่มีพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic wave theory

2 Amplitude & Period

3 Wave definitions Amplitude ; the maximum departure of a wave from the average value Peak ; ยอดคลื่น หัวคลื่น ส่วนที่มีพลังงาน สูงสุด Through ; ท้องคลื่น ส่วน ที่มีพลังงานต่ำสุด Phase ; the angle of lag or lead of a sine wave with respect to a reference Period (sec/cycle) ; the time (t) for one cycle, T=1 / f = / V Frequency (cycle/sec or Hertz ) ; the repetition rate of a periodic waveform Wave number (cycle/distance) ; the number of waves per unit distance perpendicular to to a wave front that is reciprocal of the wavelength ( ความยาวคลื่นต้องวัดที่ Phase เดียวกัน )

4 Amplitude : phase Peak : Through Raypath : wave front Point source “Top view”

5 3-4 Wavefront : Raypath

6 ทุกๆจุดบนหน้าคลื่นใดๆสามารถกระทำตัวเป็นต้นกำเนิดคลื่น ใหม่ จุดกำเนิดใหม่นี้จะปล่อยคลื่นออกไปโดยรอบและมีอัตรา ความเร็วเท่ากับอัตราการเคลื่อนที่ของคลื่นเดิม 3-5 Huygen’s principle

7 Snell’s Law : ที่ Boundary ( รอยต่อ ) ใดๆ ระหว่าง 2 ตัวกลางที่แตกต่างกัน มุมตกกระทบของ Ray path ของ P-wave ใน Layer บนและมุมหักเหใน Layer ล่างเมื่อเทียบกับมุมตกกระทบที่ตั้งฉากกับรอยต่อจะมีความสัมพันธ์ กันดังนี้ 3-6 Snell’s Law

8 ในการศึกษาเรื่องคลื่นพึงระลึก เสมอว่า Boundary ของตัวกลางต้องมีความต่อเนื่อง ไม่มีรู โพรง หรือรอยแยก (close and continuous) ความเร็วคลื่นในแต่ละ Layer เป็นค่าที่เฉลี่ย (Average velocity) จากทั้ง layer ค่าความเร็วเพิ่มขึ้นตามความลึกเสมอ

9 Normal incidence angle Incidence angle Refracted wave Reflected wave 3-7 Incidence angle

10 3-8 A critical incidence angle ; ปรากฏการณ์ที่มีมุมตกกระทบค่า หนึ่ง เรียกว่ามุมวิกฤติ ( Critical angle ) ที่ทำให้มุมหัก เหใน Layer 2 มีค่าเท่ากับ 90 องศาแล้วทำให้เส้น Ray path เดินทางในตัวกลางชั้นล่างขนาน ไปกับ Boundary และโดย หลักการของ Huygen ’ s principle คลื่นใน Ray path ดังกล่าวจะให้กำเนิด P-wave กลับขึ้นไปในตัวกลางชั้นบนด้วย ความเร็วของ Layer บนและด้วย มุมที่เท่ากับมุมสะท้อน

11 การลดทอนลงของคลื่นยืดหยุ่น ( Attenuation of Elastic wave ) คือปรากฏการที่พลังงานของคลื่นที่ส่งผ่านลงไปในชั้นดิน / หิน จะมี ขนาดลดลงแปรผกผันกับระยะทางที่เพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Attenuation มีสาเหตุ 3 ประการคือ Geometrical divergence คือปรากฏการณ์ที่ความเข้มของ พลังงานคลื่นทรงกลมเป็นปฏิภาคผกผันกับระยะทางจากแหล่ง กำเหนิดคลื่นยกกำลังสอง Amplitude ของคลื่นจะลดลงอย่าง ชัดเจน การสะท้อนและหักเหของคลื่นในรอยต่อระหว่างตัวกลางที่มี Elastic properties ต่างกัน ยังผลให้พลังงานส่วนหนึ่งสะท้อน กลับและส่วนหนึ่งหักเหไป Absorption เป็นปรากฏการณ์ที่พลังงานคลื่นไหวสะเทือนลดค่า ลงโดยเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานความร้อน กลไกของการเปลี่ยน รูปพลังงานยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าความเสียดทานภายใน เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญโดยพิจารณาในแง่ ความเข้มข้นของพลังงาน I และ ขนาดของแอมปลิจูด A

12 ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ ความเร็วคลื่นไหวสะเทือน 1.Elastic properties ( ความเร็วคลื่นไหว สะเทือนเป็นฟังก์ชั่นของ Elastic properties) 2. Density ( ความหนาแน่น ) 3. Porosity and Aperture ( ความพรุนหรือ รอยแตกแยก ) 4. Pressure ชั้นหินที่อยู่ภายใต้ความกดดัน มากๆจะทำให้รูพรุนมีขนาดลดลง density เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ความเร็วมีค่าเพิ่มขึ้น ตามความลึก

13 Velocity and Density


ดาวน์โหลด ppt Basic wave theory. Amplitude & Period Wave definitions Amplitude ; the maximum departure of a wave from the average value Peak ; ยอดคลื่น หัวคลื่น ส่วนที่มีพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google