งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมฆ (Clouds) และฝน “ เมฆ ” อากาศเคลื่อนตัวสูงขึ้น ถึงระดับที่อากาศมีอุณหภูมิ ต่ำ จนอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ ไอน้ำจะ เกิดการควบแน่นเป็น ละอองน้ำหรือระเหิดกลับเป็นผลึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมฆ (Clouds) และฝน “ เมฆ ” อากาศเคลื่อนตัวสูงขึ้น ถึงระดับที่อากาศมีอุณหภูมิ ต่ำ จนอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ ไอน้ำจะ เกิดการควบแน่นเป็น ละอองน้ำหรือระเหิดกลับเป็นผลึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมฆ (Clouds) และฝน “ เมฆ ” อากาศเคลื่อนตัวสูงขึ้น ถึงระดับที่อากาศมีอุณหภูมิ ต่ำ จนอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ ไอน้ำจะ เกิดการควบแน่นเป็น ละอองน้ำหรือระเหิดกลับเป็นผลึก น้ำแข็งขนาดเล็ก และเมื่ออยู่ รวมเป็นกลุ่มจะเรียกว่า เมฆ การสร้าง ฝนเทียม เครื่องบินทำ การโปรยสารเคมี “ ซิลเวอร์ไอโอไดด์ ” (Silver Iodide) เพื่อทำ หน้าที่เป็นแกนควบแน่น เพื่อให้ไอน้ำ ในอากาศมาจับตัว และ ควบแน่นเป็นเมฆ

2 การเรียกชื่อเมฆ เมฆซึ่งเกิดขึ้นในธรรมชาติมี 2 รูปร่างลักษณะคือ เมฆก้อน (Cumulus) และเมฆแผ่น (Stratus) หากเมฆก้อนลอยชิดติดกัน (Stratocumulus) เมฆฝนใช้คำว่า “ นิมโบ ” หรือ “ นิมบัส ” ซึ่งแปลว่า “ ฝน ” เข้าไป เช่น เราเรียกเมฆก้อนที่มีฝนตกว่า “ เมฆคิวมูโลนิมบัส ” (Cumulonimbus) และเรียกเมฆ แผ่นที่มีฝนตกว่า “ เมฆนิมโบสเตรตัส ” (Nimbostratus)

3 เมฆชั้นสูง มีรูปร่าง เหมือนขนนก เมฆชั้นต่ำ เมฆก้อน ลอยชิดติดกัน

4 เมฆชั้นสูง (High Clouds) สูงมากกว่า 6 kg  เมฆเซอโร คิวมูลัส (Cirrocumulus ) เมฆสีขาว เป็น ผลึกน้ำแข็ง มี ลักษณะเป็นริ้ว คลื่นเล็กๆ มัก เกิดขึ้นปกคลุม ท้องฟ้าบริเวณ กว้าง

5  เมฆเซอโรส เตรตัส (Cirrostratus) เมฆแผ่นบาง สี ขาว เป็นผลึก น้ำแข็ง ปกคลุม ท้องฟ้าเป็น บริเวณกว้าง โปร่งแสงต่อ แสงอาทิตย์ บางครั้งหักเห แสง ทำให้เกิด ดวงอาทิตย์ทรง กลด และดวง จันทร์ทรงกลด เป็นรูปวงกลม สี คล้ายรุ้ง

6  เมฆเซอรัส (Cirrus) เมฆริ้ว สีขาว รูปร่างคล้ายขน นก เป็นผลึก น้ำแข็ง มัก เกิดขึ้นในวันที่มี อากาศดี ท้องฟ้า เป็นสีฟ้าเข้ม

7 เมฆชั้นกลาง (Middle Clouds) ระดับสูง 2 - 6 kg  เมฆอัลโต คิวมูลัส (Altocumulus ) เมฆก้อน สีขาว มี ลักษณะคล้ายฝูง แกะ ลอยเป็นแพ มีช่องว่างระหว่าง ก้อนเล็กน้อย

8  เมฆอัลโตส เตรตัส (Altostratus) เมฆแผ่นหนา ส่วนมากมักมีสี เทา เนื่องจากบัง แสงดวงอาทิตย์ ไม่ให้ลอดผ่าน และเกิดขึ้นปก คลุมท้องฟ้าเป็น บริเวณกว้างมาก หรือปกคลุม ท้องฟ้าทั้งหมด

9 เมฆชั้นต่ำ (Low Clouds) ต่ำกว่า 2 kg  เมฆสเตรตัส (Stratus) เมฆแผ่นบาง ลอยสูงเหนือพื้น ไม่มากนัก เช่น ลอยปกคลุมยอด เขามักเกิดขึ้น ตอนเช้า หรือ หลังฝนตก บางครั้งลอยต่ำ ปกคลุมพื้นดิน เราเรียกว่า “ หมอก ”

10  เมฆสเตรโต คิวมูลัส (Stratocumul us) เมฆก้อน ลอย ติดกันเป็นแพ ไม่ มีรูปทรงที่ชัดเจน มีช่องว่างระหว่าง ก้อนเพียง เล็กน้อย มัก เกิดขึ้นเวลาที่ อากาศไม่ดี และ มีสีเทา เนื่องจาก ลอยอยู่ในเงา ของเมฆชั้นบน

11  เมฆนิม โบสเตรตัส (Nimbostratu s) เมฆแผ่นสีเทา เกิดขึ้นเวลาที่ อากาศมี เสถียรภาพ ทำ ให้เกิดฝนพรำๆ ฝนผ่าน หรือฝน ตกแดดออก ไม่มี พายุฝนฟ้า คะนอง ฟ้าร้อง ฟ้าผ่ามักปรากฏ ให้เห็นสายฝนตก ลงมาจากฐาน เมฆ

12 เมฆก่อตัวในแนวตั้ง (Clouds of Vertical Development)  เมฆคิวมูลัส (Cumulus) เมฆก้อนปุกปุย สี ขาวเป็นรูปกะหล่ำ ก่อตัวในแนวตั้ง เกิดขึ้นจากอากาศ ไม่มีเสถียรภาพ ฐาน เมฆเป็นสีเทา เนื่องจากมีความ หนามากพอที่จะบด บังแสง จนทำให้ เกิดเงา มักปรากฏ ให้เห็นเวลาอากาศดี ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเข้ม

13  เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) เมฆก่อตัวในแนวตั้ง พัฒนามาจากเมฆ คิวมูลัส มีขนาดใหญ่ มากปกคลุมพื้นที่ ครอบคลุมทั้งจังหวัด ทำให้เกิดพายุฝนฟ้า คะนอง หากกระแสลม ชั้นบนพัดแรง ก็จะทำ ให้ยอดเมฆรูปกะหล่ำ กลายเป็นรูปทั่งตีเหล็ก ต่อยอดออกมาเป็น เมฆเซอโรสเตรตัส หรือเมฆเซอรัส

14 หมอก (Fog)  หมอก เกิดจากไอน้ำ เปลี่ยนสถานะควบแน่นเป็น หยดน้ำเล็กๆ เช่นเดียวกับ เมฆ เพียงแต่เมฆเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เนื่องจากการยกตัวของกลุ่ม อากาศ แต่หมอกเกิดขึ้นจาก ความเย็นของพื้นผิว หรือการ เพิ่มปริมาณไอน้ำในอากาศ

15  ในวันที่มีอากาศชื้น และท้องฟ้าใส พอตก กลางคืนพื้นดินจะเย็น ตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ไอน้ำ ในอากาศเหนือพื้นดิน ควบแน่นเป็นหยดน้ำ หมอก ซึ่งเกิดขึ้นโดยวิธีนี้จะมี อุณหภูมิต่ำและมีความ หนาแน่นสูง เคลื่อนตัวลงสู่ที่ ต่ำ และมีอยู่อย่างหนาแน่น ในหุบเหว

16 ไอน้ำจากลมหายใจเมื่อปะทะ กับอากาศเย็นของฤดู หนาว แล้วควบแน่นกลายเป็น ละอองน้ำเล็กๆ ให้ เรามองเห็นเป็นควันสีขาว


ดาวน์โหลด ppt เมฆ (Clouds) และฝน “ เมฆ ” อากาศเคลื่อนตัวสูงขึ้น ถึงระดับที่อากาศมีอุณหภูมิ ต่ำ จนอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ ไอน้ำจะ เกิดการควบแน่นเป็น ละอองน้ำหรือระเหิดกลับเป็นผลึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google