งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 เรื่อง ลมฟ้า อากาศ การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ ความดันอากาศ ลม ความชื้น เมฆและฝน ( องค์ประกอบของ ลมฟ้า อากาศ ) จะส่งผลต่อ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 เรื่อง ลมฟ้า อากาศ การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ ความดันอากาศ ลม ความชื้น เมฆและฝน ( องค์ประกอบของ ลมฟ้า อากาศ ) จะส่งผลต่อ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 เรื่อง ลมฟ้า อากาศ การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ ความดันอากาศ ลม ความชื้น เมฆและฝน ( องค์ประกอบของ ลมฟ้า อากาศ ) จะส่งผลต่อ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น พายุฟ้าคะนอง พายุ หมุนเขตร้อน มรสุม

2 พายุฟ้าคะนอง การเกิดฟ้าแลบ ฟ้า ร้อง ฟ้าผ่า -- - + + + + ++ เมฆคิวมู โลนิมบัส พื้นโลก ฟ้าแลบ ฟ้า ผ่า เรื่องจริง ผ่านจอ

3 พายุหมุนเขต ร้อน

4 ในซีกโลกเหนือพายุจะพัดเวียนทวนเข็มนาฬิกา ในซีกโลกใต้พายุจะพัดเวียนตามเข็มนาฬิกา

5

6 พายุหมุนเขตร้อนมีความ รุนแรงหรืออัตราเร็ว ลมมากที่สุดที่บริเวณ “ ใกล้ ศูนย์กลางพายุ ” แต่ตรงบริเวณศูนย์กลางพายุ ที่ เรียกว่า “ ตาพายุ ” จะมีลมอ่อน การแบ่ง ประเภทพายุหมุนเขตร้อนตาม อัตราเร็วลม

7 อัตราเร็วลม รอบจุด ศูนย์กลาง กิโลเมตร / ชั่วโมง พายุ ต่ำกว่า 63 ดีเปรสชั่น ตั้งแต่ 63-117 โซนร้อน มากกว่า 117 ไต้ฝุ่น

8 อัตราเร็วลมมากกว่า 117 กิโลเมตร / ชั่วโมง ไต้ฝุ่น เกิดใน มหาสมุทร แปซิฟิก ตะวันตก เกิดใน มหาสมุทร แปซิฟิก ตะวันออก เกิดใน มหาสมุทร อินเดีย ไต้ฝุ่นเฮอริเคนไซโคลน

9 ความแตกต่างระหว่าง อุณหภูมิอากาศ เหนือทวีปกับมหาสมุทร เรียกว่า มรสุม มรสุม

10 มรสุมในฤดูหนาวและฤดูร้อน

11 อุณหภูมิเหนือ ทวีปต่ำความ กดอากาศสูง อุณหภูมิเหนือ มหาสมุทรสูงความ กดอากาศต่ำ

12 อุณหภูมิเหนือ ทวีปสูงความ กดอากาศต่ำ อุณหภูมิเหนือ มหาสมุทรต่ำความ กดอากาศสูง

13

14 การ พยากรณ์ อากาศ เป็นการคาดคะเนสภาพลม ฟ้าอากาศที่ เกิดขึ้นล่วงหน้าจากการเฝ้า สังเกต บันทึก วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำมา จัดทำแผนที่อากาศ เพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิด จากการ เปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ในแต่ละวัน

15 แผนที่อากาศ

16 ตัวเลขบนแผนที่ แสดงถึงค่าความ ดันอากาศ ( หน่วยเป็นเฮคโตปาสคาล ) เส้นที่ลากบนแผนที่คือ เส้นความ ดันอากาศเท่า จะลากผ่านจุดที่มีความดันอากาศ เท่ากัน อักษร H คือ ศูนย์กลางของ บริเวณ ความดันอากาศสูง อักษร L คือศูนย์กลางบริเวณ ความดันอากาศต่ำ

17 คำถาม 1. ความดันอากาศที่ผ่าน ประเทศไทยมีค่าเท่าใด ตอบ มีเส้นความดัน อากาศลากผ่าน 3 เส้นคือ 1004,1006,1008 เฮคโต ปาสคาล

18 เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ สภาพลมฟ้าอากาศ ของโลกเปลี่ยนแปลงไปจาก เดิม เช่น เคย แห้งแล้งเปลี่ยนเป็นฝนตกมาก ขั้น หรือ อากาศหนาวมากขึ้นกว่าเดิม เอลนีโญ - ลานีญา

19

20

21 น้ำระเหย น้อย ทำให้ เมฆก่อตัวได้ ยาก ทำให้ ฝนตกน้อย สภาวะ ปกติ แปซิฟิก ต. อ อุณหภูมิ (T ) ต่ำ น้ำระเหย มาก ทำให้ เมฆก่อตัวได้ มาก ทำให้ ฝนตกมาก แปซิฟิก ต. ต อุณหภูมิ (T ) สูง

22 สภาวะ ลานีญา แปซิฟิก ต. อ T ต่ำกว่า ปกติ แปซิฟิก ต. ต T สูงกว่า ปกติ

23 แปซิฟิก ต. อ T สูง แปซิฟิก ต. ต T ต่ำ สภาวะ เอลนีโญ

24 ฝนมากกว่าปกติ แล้งมากกว่าปกติ แห้งแล้ง ฝนชุก ปกติ ลานีญ า แห้ง แล้ง ฝน ชุก เอลนี โญ  =

25 เอลนีโญฝนมาก ฝนจะ น้อยลง ( ตรงข้าม ) แห้งแล้งกลับมี ฝน ลานีญา ฝนมาก ยิ่งตก มากขึ้น ( มากขึ้น ) แห้งแล้ง ยิ่ง แห้งแล้งขึ้น

26 การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิอากาศของโลก • การเกิดสินามิในประเทศ ไทย การเกิดสินามิในประเทศ ไทย • ปรากฏการเรือนกระจก ปรากฏการเรือนกระจก

27 มลพิษทางอากาศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตาม แหล่งกำเนิด 1. แหล่งกำเนิดมลพิษจาก ธรรมชาติ จากโรงงาน อุตสาหกรรม, ไฟป่า จากโรงงาน อุตสาหกรรม 2. จากมนุษย์ จากควันบุหรี่, รถยนต์

28 มลพิษมีผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม - อันตรายต่อปอด - ทำให้ อ่อนเพลีย - ปวดศีรษะ - ระคายคอ แสบตา - ทำให้เป็นมะเร็ง - ฝนกรดทำให้เป็นอันตรายต่อ พืชและสัตว์

29 ฝนกรด 1 714 กรดกลาง เบส 1 (5-6) 714 ฝนกรด

30


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 เรื่อง ลมฟ้า อากาศ การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ ความดันอากาศ ลม ความชื้น เมฆและฝน ( องค์ประกอบของ ลมฟ้า อากาศ ) จะส่งผลต่อ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google