งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WAVE อ. จักรพันธ์ จอมแสนปิง (NoTe) รร. สตรีสมุทรปราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WAVE อ. จักรพันธ์ จอมแสนปิง (NoTe) รร. สตรีสมุทรปราการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WAVE อ. จักรพันธ์ จอมแสนปิง (NoTe) รร. สตรีสมุทรปราการ

2 Mechanical Wave Electromagnetic Wave WAVE คลื่นเมื่อจำแนกตามความจำเป็นของการใช้ ตัวกลางในการเคลื่อนที่

3 คลื่น แบ่งตามลักษณะการแผ่ได้ 2 ชนิด 1. คลื่นตามขวาง Transverse Wave 2. คลื่นตามยาว Longitudinal Wave

4 • 1. คลื่นดล Pulse Wave • 2. คลื่นต่อเนื่อง Continuous Wave • 1. คลื่นดล Pulse Wave • 2. คลื่นต่อเนื่อง Continuous Wave

5 การเกิดคลื่นบนเส้นเชือก

6 ส่วนประกอบของคลื่น

7 เฟส (Phase) คือวิธีการในการบอกตำแหน่งของ การเคลื่อนที่แบบคลื่น

8

9 Wave Front

10

11 สมบัติของคลื่น มี 4 ประการ • 1. การสะท้อน (Reflection) • 2. การหักเห (Refraction) • 3. การแทรกสอด (Interferance) • 4. การเลี้ยวเบน (Diffraction) มี 4 ประการ • 1. การสะท้อน (Reflection) • 2. การหักเห (Refraction) • 3. การแทรกสอด (Interferance) • 4. การเลี้ยวเบน (Diffraction) สมบัติร่วม ของคลื่นและ อนุภาค สมบัติเฉพาะ ของคลื่น

12 1. การสะท้อน (Reflection) กฏของการสะท้อน 1. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน 2. ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อนและ เส้นแนวฉากอยู่ในระนาบเดียวกัน

13 1. การสะท้อน (Reflection) กรณีปลายตรึง แน่น จะสะท้อน ออกมาเฟส เปลี่ยน 180 องศา กรณีปลาย อิสระ จะสะท้อน ออกมาโดย เฟสคงเดิม

14 ลองหาค่ามุมสุดท้ายดูว่ามีค่ากี่ องศาครับ ?

15 2. การหักเห (Refraction)

16

17

18 Ex. คลื่นน้ำเคลื่อนที่จากน้ำตื้นเข้าสู่น้ำลึก โดยทิศทางของมุมของทิศการเคลื่อนที่ เปลี่ยนแปลงจาก 37 องศาไปเป็น 53 องศา ให้ความยาวคลื่นในตื้นเท่ากับ 5 cm จงหาอัตราเร็วคลื่นในน้ำลึก ถ้า ความถี่ของคลื่นมีค่า 20 Hz

19 การสะท้อนกลับหมด (Total Reflection) • คือไม่เกิดการหักเหเลย แต่เกิดการสะท้อน กลับหมด • ในการคิด ให้หาค่ามุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักมี ค่า 90 องศา • โดยมุมตกกระทบนี้ เราจะเรียก ว่า มุมวิกฤต (Critical Angle) • ถ้าหากเรากางมุมมากกว่ามุมวิกฤต ก็จะเกิดการ สะท้อนกลับหมด • คือไม่เกิดการหักเหเลย แต่เกิดการสะท้อน กลับหมด • ในการคิด ให้หาค่ามุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักมี ค่า 90 องศา • โดยมุมตกกระทบนี้ เราจะเรียก ว่า มุมวิกฤต (Critical Angle) • ถ้าหากเรากางมุมมากกว่ามุมวิกฤต ก็จะเกิดการ สะท้อนกลับหมด เกิดเมื่อคลื่นเคลื่อนที่จาก ตัวกลางที่มีอัตราเร็วคลื่นน้อย ไปสู่ ตัวกลางที่มีอัตราเร็วคลื่นมาก

20 3. การแทรกสอด (Interferance)

21

22

23

24

25 Ex. แหล่งกำเนิดอาพันธ์ 2 แหล่งวางห่าง กัน 8 cm ให้กำเนิดคลื่นที่มีเฟสตรงกัน ถ้าจุด A เป็นจุดๆหนุ่งที่เกิดการเสริมกัน ของคลื่น โดยจุด A อยู่ห่างจาก แหล่งกำเนิดทั้งสองเป็นระยะ 10 และ 14 cm ตามลำดับถ้า ความยาวคลื่นน้ำมีค่า 2 cm จงหา ก. A อยู่บนแถบสว่างลำดับที่เท่าไร ข. A กางออกจากเส้นแนวกลางเป็นมุมกี่ องศา

26 Standing wave

27

28 Ex. ดีดเส้นเชือกที่ปลายทั้งสองถูก ตรึงแน่น ทำให้เกิด คลื่นนิ่ง จำนวน 6 Loops ถ้าเชือกยาว 120 cm จงหา ความยาวคลื่นในเส้นเชือก

29 4. การเลี้ยวเบน (Diffraction) 4.1 เมื่อเจอสิ่งกีดขวาง

30 4.2 เมื่อผ่านช่องเดี่ยว 4. การเลี้ยวเบน (Diffraction)

31 4.3 เมื่อผ่านช่องเปิดคู่ 4. การเลี้ยวเบน (Diffraction) คล้าย slit คู่

32 • เงื่อนไขการแทรกสอด และการเลี้ยวเบน • 1. กรณี d < ; แนวไกลสุด n < 1 ดังนั้นไม่ เกิดแนวบัพ • 2. กรณี d = ; แนวไกลสุด n=1 แสดงว่า แนวบัพอันที่ 1 ทับสิ่งกีดขวางพอดี เราจึง มองไม่เห็นแนวบัพ • 3. กรณี d > ; จะเกิด การแทรกสอดหลาย แนว • ทั้งสามพิจารณาจาก dsin = n เมื่อ = 90 องศา Summary

33 ใช้ในกรณี - การแทรกสอด - การเลี้ยวเบนผ่าน ช่องเปิดคู่ - เมื่อ เฟสตรงกัน ถ้าเฟสตรงข้ามกันให้สลับกันใช้สูตรที่ 1 กับ 2 ** จำ เฟสตรงกัน A อยู่ตรงกลาง เฟสตรงข้ามกัน N อยู่ตรงกลาง ใช้ในกรณี - การเลี้ยวเบนผ่านช่อง เปิด เดี่ยว เสริมกัน ( ปฏิ บัพ ) 1. 2. หักล้างกัน ( บัพ )

34 END


ดาวน์โหลด ppt WAVE อ. จักรพันธ์ จอมแสนปิง (NoTe) รร. สตรีสมุทรปราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google