งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O บที่ ๒ เนื้อหาของ วัฒนธรรม คณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยคุนหมิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O บที่ ๒ เนื้อหาของ วัฒนธรรม คณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยคุนหมิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O บที่ ๒ เนื้อหาของ วัฒนธรรม คณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยคุนหมิง

2 วัตถุประสงค์การเรียนประจำ บท บอกเนื้อหาของวัฒนธรรมได้ เข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี เข้าใจวัฒนธรรมทางจิตใจ เข้าใจวัฒนธรรมทางจารีต เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว นักเรียนสามารถ เข้าใจวัฒนธรรมทางสุนทรียะ

3 สาระการเรียนประจำบท เนื้อหาสำคัญของบท เนื้อหาของวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี เข้าใจวัฒนธรรมทางจิตใจ เข้าใจวัฒนธรรมทางจารีต เข้าใจวัฒนธรรมทางสุนทรียะ

4 วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของความ เป็นชาติไทย เป็นมรดกสังคมที่คนไทยรับไว้ เป็นรากฐานของความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน เป็นการสร้างสรรค์ความมั่งคงของชาติ วัฒนธรรมไทยแสดงศักดิ์ศรี เกียรติภมิ และ ความภูมิใจของคนไทย

5 วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยแบ่งเป็น๕สาขาเพื่อความ เข้าใจง่ายของนักเรียนต่างชาติ วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษาและ วรรณคดี วัฒนธรรมทางจิตใจ วัฒนธรรมทางจารีต วัฒนธรรมทางสุนทรียะ

6 ๑ วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษา และวรรณคดี ๑๑ ภาษา ภาษาเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทย เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายสามารถสื่อ ความหมายในคนในกลุ่มหรือคนใจชาติ เข้าใจได้ ภาษาเป็นศาสต์และศิลป์

7 ใช้สื่อความด้วยการเปล่งเสียง พูดการในชีวิตประจำวัน ภาษาพูดมีขึ้นก่อนภาษา เขียน ๑ วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษา และวรรณคดี ภาษา พูด ใช้หลักไวยากรณ์เป็นหลัก ในการเขียน ปรับปรุงพัฒนาตามยุคสมัย เป็นลำดับจนสืบทอดมาถึง ปัจจุบัน ภาษา เขียน ภาษาแบ่งเป็น๒ประเภท

8 ๑ วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษา และวรรณคดี แหล่งกำเนิดของภาษาไทย ศิลจาจึก พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้น ในพศ๑๘๖๒ สมันสุโข

9 ๑ วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษา

10 วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษา

11 วัฒนธรรมวัฒนธรรมทาง วรรณคดี สะท้อนให้เห็นทรบสภาพความรู้สึกและ อารมณ์ความคิด ปรัชญา ค่านิยม สภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ ประวัติศาสตร์ของไทย มีหลายรูปแบบ ร้อยกรอง ร้อยแก้ว ร้อยกรองจำแนกออกเป็น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย

12 วัฒนธรรมวัฒนธรรมทาง วรรณคดี

13 วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ วัตถุสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เครื่องมือ รถยนต์ หนังสือ อาคารบ้านเรือน โบสถ์ วิหาร เป็นต้น หัตถกรรมพื้นบ้าน

14 วัฒนธรรมวัฒนธรรมทางวัตถุ

15 วัฒนธรรมทางจิตใจ วัฒนธรรมทางจิตใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ความคิดความเชื่อในศาสนา ศีลธรรมและ จริยธรรม คนไทยมีความเชื่อว่าจะทำให้มีผลดังนี้ ตัด เคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี แก้ว แหวนเงินทองไหลมาตลอด ร่มเย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดีตลอด มีอำนาจบารมี เสริมอำนาจ บารมี มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีชัยชนะต่ออุปสรรค ทั้งปวง อุปสรรคพ่ายแพ้ มีคนนิยมชมชอบ ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกวันคืน เดินทางปลอดภัย

16 วัฒนธรรมทางจารีตขนมธรรม เนียมประเพณี ขนมธรรมเนียมประเพณีของไทยที่สำคัญ ได้แก่ พระราชประเพณี จารีตประเพณี ขนมประเพณี ธรรมเนียมประเพณี

17 วัฒนธรรมทางจารีตขนมธรรม เนียมประเพณี

18 ขนมธรรมเนียมประเพณีของไทยที่สำคัญ ได้แก่ พระราชประเพณี จารีตประเพณี ขนมประเพณี ธรรมเนียมประเพณี

19 วัฒนธรรมทางสุนทรียะ วัฒนธรรมนี้แบ่งได้เป็นทัศนสิลป์และ ศิลปการแสดง ทัศนสิลป์ คือผลงานสร้างสรรค์ด้านสุรศรีย ภาพที่รับรู้ด้ายประสาทตา จึงหมายรวม ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมกรรมและ สถาปัตยกรรม

20 วัฒนธรรมทางสุนทรียะ จิตรกรรมฝ ผนัง วิหาร สถูป เจดีย์ ปราสาท โปส พระราชวัง จิตรก รรม สถาปัตยก รรม ประติมกร รม วัฒนธรรมนี้แบ่งได้เป็นทัศนสิลป์และ ศิลปการแสดง ทัศนสิลป์ คือผลงานสร้างสรรค์ด้านสุรศรียภาพที่ รับรู้ด้ายประสาทตา จึงหมายรวมผลงานด้าน จิตรกรรม ประติมกรรมและสถาปัตยกรรม

21 วัฒนธรรมทางสุนทรียะ

22 ศิลปการแสดง เน้นงานผลงานสร้างสรรค์ ด้านสุรศรียภาพที่ต้อง การแสดงออกหรือบรรเลง รวม นาฏศิลป์ มีระบำ รำฟ้อน ละคร โขน ดนตรีมีเครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่อง เป่า เพลงกับดนตรีพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้านและ การละเล้น

23 วัฒนธรรมทางสุนทรียะ

24

25 L/O/G/O ขอบคุณค่ะ คณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยคุนหมิง


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O บที่ ๒ เนื้อหาของ วัฒนธรรม คณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยคุนหมิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google