งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุนทรียภาพในงานวิจิตรศิลป์ บทที่ 2. 1. จิตรกรรม ( Painting ) 2. ประติมากรรม ( Sculpture ) 3. ภาพพิมพ์ ( Printmaking ) 4. สถาปัตยกรรม ( Architecture )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุนทรียภาพในงานวิจิตรศิลป์ บทที่ 2. 1. จิตรกรรม ( Painting ) 2. ประติมากรรม ( Sculpture ) 3. ภาพพิมพ์ ( Printmaking ) 4. สถาปัตยกรรม ( Architecture )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุนทรียภาพในงานวิจิตรศิลป์ บทที่ 2

2 1. จิตรกรรม ( Painting ) 2. ประติมากรรม ( Sculpture ) 3. ภาพพิมพ์ ( Printmaking ) 4. สถาปัตยกรรม ( Architecture ) แบ่งตามลักษณะ สื่อการแสดง งานวิจิตรศิลป์ ออกได้เป็น 8 สาขา คือ

3 5. สื่อผสม ( Mixed media ) 6. ศิลปะภาพถ่าย ( Photography) 7. วรรณกรรม ( Literature ) 8. ดนตรีและนาฏกรรม ( Music – Drama ) แบ่งตามลักษณะ สื่อการแสดง งานวิจิตรศิลป์ ( ต่อ )

4 จิตรกรรม ( Painting ) Painting แสดงออกด้วย การใช้สี แสงเงา และแผ่นภาพที่แบนราบเป็น 2 มิติ

5 พ. ศ.2528 ( จิตรกรรม ) Painting ( ต่อ ) “ รูปสาวอิตา เลียน ” โดย เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี

6 ประติมากรรม ( Sculpture ) Sculpture แสดงออกด้วย การใช้วัสดุและ ปริมาตรของรูปทรง

7 ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ. ศ.2530 “ รำมะนา ” Sculpture ( ต่อ ) ชิต เหรียญประชา ( ประติมากรรม ) โดย

8 ภาพพิมพ์ ( Printmaking ) Printmaking เป็นงานที่มีลักษณะ เป็น 2 มิติบนพื้นระนาบ คล้ายกับงานจิตรกรรม ต่างกันคือภาพพิมพ์จะต้อง สร้างสรรค์บนแม่พิมพ์ก่อน แล้วจึงนำไปพิมพ์บนแผ่น ภาพ

9 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ. ศ.2541 ( ภาพ พิมพ์ ) “ แม่ ” Printmaking ( ต่อ ) โดย ประหยัด พงษ์ดำ

10 สถาปัตยกรรม (Architecture) Architecture แสดงออกด้วย การใช้วัสดุ โครงสร้าง และ ปริมาตรของที่ว่าง กับรูปทรง

11 สื่อผสม (Mixed media) Mixed media เป็นงานวิจิตรศิลป์ ที่ผสมผสานงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือเทคนิควิธีการต่างๆ เข้า ไว้ด้วยกัน อาจมีลักษณะ เป็นได้ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ

12 โดย Mixed media ( ต่อ ) "The Golddenland Series " ศิลปินแห่งชาติ กมล ทัศนาชาลี ประจำปีพ. ศ.2540

13 Photography ศิลปะภาพถ่าย (Photography) ที่จัดอยู่ในประเภท วิจิตรศิลป์นั้น เป็น ภาพถ่ายที่ใช้เทคนิคและ วิธีการที่แปลกกว่าเทคนิค ธรรมดา เพื่อให้ได้ผล พิเศษ และมีผลในทาง สร้างสรรค์

14 ภาพ ถ่าย Photography ( ต่อ ) “ จ้อง ” ฝีพระหัตถ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ

15 Literature วรรณกรรมไทย แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ 1. ร้อยแก้ว เป็นข้อความเรียงที่แสดง เนื้อหา เรื่องราวต่างๆ 2. ร้อยกรอง เป็นข้อความที่มีการใช้คำที่ สัมผัส คล้องจอง ทำให้สัมผัสได้ ถึงความงาม ของภาษาไทย ร้อยกรองมี หลายแบบ คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย วรรณกรรม (Literature) แสดงออกด้วยการใช้ภาษา

16 แสดงออก ด้วย การใช้ เสียง ( หรือ ภาษา ) และ การ เคลื่อนไหวของ ร่างกาย Music - Drama ดนตรีและ นาฏกรรม (Music - Drama)

17 เรียนรู้การสร้าง งานศิลปะ จาก ศิลปิน Henri Matisse ที่มีแนวความคิด การในการใช้ รูปร่าง และพื้นที่ ว่างในการ สร้างสรรค์งาน “The dance” by Henri Matisse กิจกรร ม

18 โดยการตัด กระดาษสีให้มี รูปร่างต่างๆ นำมา สร้างสรรค์ เป็นชิ้นงานและ เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่าง ทั้งภายภายใน ( Positive) และ ภายนอก ( Negative ) กิจกรร ม

19 อ้างอิง www.edtech.kku.ac.th www.fwcconline.org www.image.google.co.th www.prc.ac.th www.triwi01.com www.wikipedia.org/wiki/ ศิลปะ


ดาวน์โหลด ppt สุนทรียภาพในงานวิจิตรศิลป์ บทที่ 2. 1. จิตรกรรม ( Painting ) 2. ประติมากรรม ( Sculpture ) 3. ภาพพิมพ์ ( Printmaking ) 4. สถาปัตยกรรม ( Architecture )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google