งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 สุนทรียภาพในงานวิจิตรศิลป์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 สุนทรียภาพในงานวิจิตรศิลป์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 สุนทรียภาพในงานวิจิตรศิลป์

2 งานวิจิตรศิลป์ 1. จิตรกรรม ( Painting ) 2. ประติมากรรม ( Sculpture )
แบ่งตามลักษณะ สื่อการแสดง งานวิจิตรศิลป์ ออกได้เป็น 8 สาขา คือ 1. จิตรกรรม ( Painting ) 2. ประติมากรรม ( Sculpture ) 3. ภาพพิมพ์ ( Printmaking ) 4. สถาปัตยกรรม ( Architecture )

3 งานวิจิตรศิลป์ (ต่อ) 5. สื่อผสม ( Mixed media )
แบ่งตามลักษณะ สื่อการแสดง 5. สื่อผสม ( Mixed media ) 6. ศิลปะภาพถ่าย ( Photography) 7. วรรณกรรม ( Literature ) 8. ดนตรีและนาฏกรรม ( Music – Drama )

4 Painting จิตรกรรม ( Painting ) แสดงออกด้วย การใช้สี แสงเงา
แสดงออกด้วย การใช้สี แสงเงา และแผ่นภาพที่แบนราบเป็น 2 มิติ

5 Painting (ต่อ) เฟื้อ หริพิทักษ์ “ รูปสาวอิตาเลียน ” โดย
เฟื้อ  หริพิทักษ์  ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2528 (จิตรกรรม) “ รูปสาวอิตาเลียน ”

6 Sculpture ประติมากรรม ( Sculpture ) แสดงออกด้วย การใช้วัสดุและ
แสดงออกด้วย การใช้วัสดุและ ปริมาตรของรูปทรง

7 Sculpture (ต่อ) “ รำมะนา ” ชิต เหรียญประชา โดย
ศิลปินแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2530 (ประติมากรรม)

8 Printmaking ภาพพิมพ์ ( Printmaking )
เป็นงานที่มีลักษณะเป็น 2 มิติบนพื้นระนาบคล้ายกับงานจิตรกรรม ต่างกันคือภาพพิมพ์จะต้องสร้างสรรค์บนแม่พิมพ์ก่อนแล้วจึงนำไปพิมพ์บนแผ่นภาพ

9 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2541 (ภาพพิมพ์)
Printmaking (ต่อ) “ แม่ ” โดย ประหยัด พงษ์ดำ  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2541 (ภาพพิมพ์)

10 Architecture สถาปัตยกรรม (Architecture)
แสดงออกด้วย การใช้วัสดุ โครงสร้าง และปริมาตรของที่ว่างกับรูปทรง

11 Mixed media สื่อผสม (Mixed media)
เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์หรือเทคนิควิธีการต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาจมีลักษณะเป็นได้ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ

12 Mixed media (ต่อ) กมล ทัศนาชาลี "The Golddenland Series " โดย
กมล  ทัศนาชาลี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2540  "The Golddenland  Series "

13 Photography ศิลปะภาพถ่าย (Photography)
ที่จัดอยู่ในประเภทวิจิตรศิลป์นั้น เป็นภาพถ่ายที่ใช้เทคนิคและวิธีการที่แปลกกว่าเทคนิคธรรมดา เพื่อให้ได้ผลพิเศษ และมีผลในทางสร้างสรรค์

14 Photography (ต่อ) “จ้อง” ภาพถ่าย ฝีพระหัตถ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ “จ้อง”

15 Literature วรรณกรรม (Literature) แสดงออกด้วยการใช้ภาษา
วรรณกรรมไทย แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ    1. ร้อยแก้ว  เป็นข้อความเรียงที่แสดงเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ     2. ร้อยกรอง  เป็นข้อความที่มีการใช้คำที่สัมผัส คล้องจอง ทำให้สัมผัสได้ถึงความงาม ของภาษาไทย ร้อยกรองมีหลายแบบ คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย

16 Music - Drama ดนตรีและนาฏกรรม (Music - Drama)
แสดงออก ด้วยการใช้ เสียง(หรือภาษา) และ การเคลื่อนไหวของร่างกาย

17 กิจกรรม เรียนรู้การสร้างงานศิลปะ จากศิลปิน Henri Matisse
ที่มีแนวความคิดการในการใช้รูปร่าง และพื้นที่ว่างในการสร้างสรรค์งาน “The dance” by Henri Matisse

18 กิจกรรม โดยการตัดกระดาษสีให้มี รูปร่างต่างๆ นำมาสร้างสรรค์
โดยการตัดกระดาษสีให้มี รูปร่างต่างๆ นำมาสร้างสรรค์ เป็นชิ้นงานและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างทั้งภายภายใน ( Positive) และภายนอก ( Negative )

19 อ้างอิง www.edtech.kku.ac.th www.fwcconline.org www.image.google.co.th


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 สุนทรียภาพในงานวิจิตรศิลป์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google