งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีความรู้ ( Theory Of Knowledge :TOK ) ทฤษฎีความรู้ ( Theory Of Knowledge :TOK )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีความรู้ ( Theory Of Knowledge :TOK ) ทฤษฎีความรู้ ( Theory Of Knowledge :TOK )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีความรู้ ( Theory Of Knowledge :TOK ) ทฤษฎีความรู้ ( Theory Of Knowledge :TOK )

2 ทฤษฎีความรู้ ( Theory Of Knowledge : TOK ) วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังทักษะกระบวนการ การค้นคว้า แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ต่อยอดความรู้ให้ลึกซึ้งใน ประเด็นความรู้ (Knowledge issues) ตามหลักสูตร แกนกลาง (ในรูปแบบบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระ ) หรืออาจจะจัดเป็นสาระเพิ่มเติมเป็นบางสาระในระดับ ม.ปลาย

3   ครูผู้สอน จะไม่สอนเนื้อหาเพิ่มเติม แต่จะ สอนกระบวนการกระบวนการสืบค้นหา ความรู้ เป็นผู้ชี้แนะวิธีแสวงหาความรู้ “ Way of knowing “ นักเรียนจะต้องหาค้นคว้าหาความรู้มาแสดง ให้เห็นว่า รู้ได้เราอย่างไร “ How do we know”

4 ความคาดหวังต่อนักเรียน  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์  ตั้งสมมติฐานและหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่รู้  สามารถตั้งคำถาม/ให้คำอธิบาย แสดงความ คิดเห็น หาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่าง กระจ่างชัด  เชื่อมโยงความรู้/เปรียบเทียบวิธีการแสวงหา ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆและวิธีการรับรู้ ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆและวิธีการรับรู้

5  วิธีการรับรู้ และการจัดการเรียนรู้ 4 ทาง สร้างความรู้จากความรู้สึก( Sense Perception) สร้างความรู้จากความรู้สึก( Sense Perception) สร้างความรู้จาการใช้ภาษา ( Language ) สร้างความรู้จาการใช้ภาษา ( Language ) สร้างความรู้จากการให้เหตุผล ( Reason ) สร้างความรู้จากการให้เหตุผล ( Reason ) สร้างความรู้จากอารมณ์ ( Emotion ) สร้างความรู้จากอารมณ์ ( Emotion )

6

7

8 1. การรับรู้ความรู้จากความรู้สึก (Sense Perception ) หมายถึงปฏิกิริยาทางกายของมนุษย์ที่เกิด จากการกระตุ้นต่างๆรอบตัว จากการสัมผัส หมายถึงปฏิกิริยาทางกายของมนุษย์ที่เกิด จากการกระตุ้นต่างๆรอบตัว จากการสัมผัส ทั้งภายนอก ภายใน ทั้งภายนอก ภายใน สื่อการสอนสำหรับครูเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน สนใจอยากเรียนรู้ สื่อการสอนสำหรับครูเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน สนใจอยากเรียนรู้ - ใช้เพลง - ใช้เพลง - ใช้รูปภาพ - ใช้รูปภาพ - ใช้สัญลักษณ์ - ใช้สัญลักษณ์

9

10 ใช้สัญลักษณ์

11 การใช้ภาพบอกความรู้สึก

12 2. การรับรู้ความรู้จากภาษา ( Language ) เป็นรับรู้ความรู้จากการสื่อสาร ด้วยภาษา เป็นรับรู้ความรู้จากการสื่อสาร ด้วยภาษา - ใช้สัญลักษณ์ ( Symbols) - ใช้สัญลักษณ์ ( Symbols) - สัญญาณ ( Sign ) - สัญญาณ ( Sign ) - ภาษากาย ( Body language) - ภาษากาย ( Body language) - ภาษาพูด (language) - ภาษาพูด (language)

13 การใช้ภาษามือเพื่อสื่อสาร การใช้ภาษามือเพื่อสื่อสาร

14 การจัดการเรียนรู้ - ใช้สัญลักษณ์ ( Symbols ) และป้าย - ใช้สัญลักษณ์ ( Symbols ) และป้าย สัญญาณเครื่องหมาย ( Signs ) เป็นสื่อ สัญญาณเครื่องหมาย ( Signs ) เป็นสื่อ การเรียนการสอน และบอกผู้เรียนบอก การเรียนการสอน และบอกผู้เรียนบอก ความหมายของสิ่งที่ผู้เรียนเห็นและรับรู้ ความหมายของสิ่งที่ผู้เรียนเห็นและรับรู้

15

16

17

18 - ใช้คำหรือประโยคเป็นสื่อในการเรียนการ สอน เช่นหาตัวอย่างคำที่เขียนเหมือนกัน แต่ความหมายต่างเมื่ออยู่ในแต่ละประโยค เช่น ฉันได้ยินเสียงไก่ขันในตอนเช้าตรู่ ฉันได้ยินเสียงไก่ขันในตอนเช้าตรู่ ในวันสงกรานต์แม่เอาน้ำหอมใส่ขันน้ำไปสรง ในวันสงกรานต์แม่เอาน้ำหอมใส่ขันน้ำไปสรง องค์พระ องค์พระ เขามีอารมณ์ขันได้ตลอดทั้งวันเลย เขามีอารมณ์ขันได้ตลอดทั้งวันเลย

19 - ใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก และวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นสื่อการเรียนการสอน - ใช้ธงของประเทศต่างๆ เป็นสื่อการเรียนการสอน เช่นบอกความหมายของธงประเทศต่างๆ ค้นคว้าหาความหมายของสัญลักษณ์บนธงชาติ ของแต่ละประเทศ - ใช้สัญลักษณ์อื่นๆเป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น การใช้ภาษากาย ( Body language ) เช่น การใช้ภาษากาย ( Body language )

20

21 การใช้ธงชาติต่างๆเป็นสื่อการสอน

22 ใช้ภาพและสัญลักษณ์

23 ใช้สัญลักษณ์

24

25 3. การรับรู้ความรู้จากอารมณ์ ( Emotion ) เป็นการเรียนรู้โดยการค้นคว้าหา ความรู้ทั้งจาก เป็นการเรียนรู้โดยการค้นคว้าหา ความรู้ทั้งจาก ที่เป็น อารมณ์ของตนเองและทั้งที่เป็นอารมณ์ ที่เป็น อารมณ์ของตนเองและทั้งที่เป็นอารมณ์ ของผู้อื่น ของผู้อื่น

26 การรับรู้ความรู้จากอารมณ์ (Emotion ) การรับรู้ความรู้จากอารมณ์ (Emotion ) การรับรู้ความรู้สึก ( Sense Perception ) การรับรู้ความรู้สึก ( Sense Perception ) การรับความรู้ทางภาษา ( Language ) การรับความรู้ทางภาษา ( Language ) การรับความรู้โดยเหตุผล ( Reason ) การรับความรู้โดยเหตุผล ( Reason )

27 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1. ใช้ภาพที่เกี่ยวกับภาษากาย(body Language) 1. ใช้ภาพที่เกี่ยวกับภาษากาย(body Language) เป็นสื่อการสอน ท่าทาง (gesture) ที่เชื่อมโยง เป็นสื่อการสอน ท่าทาง (gesture) ที่เชื่อมโยง กับอารมณ์ เช่นใช้ภาพการ์ตูน และผู้เรียนบอก กับอารมณ์ เช่นใช้ภาพการ์ตูน และผู้เรียนบอก อารมณ์ของตัวละคร อารมณ์ของตัวละคร 2.ใช้สถานการณ์จำลอง (simulation ) เป็นสื่อ เช่น 2.ใช้สถานการณ์จำลอง (simulation ) เป็นสื่อ เช่น ให้นักเรียนแสดงท่าทางที่บอกอารมณ์ ให้เพื่อนๆ ให้นักเรียนแสดงท่าทางที่บอกอารมณ์ ให้เพื่อนๆ สังเกตอาการและแสดงความคิดเห็น เป็นต้น สังเกตอาการและแสดงความคิดเห็น เป็นต้น

28 3. ใช้ข้อความหรือเนื้อเรื่อง ( Text ) บทสนทนา ( dialogue ) และบท บทสนทนา ( dialogue ) และบท ประพันธ์ โคลง กลอน ฉันท์ กาพย์ กลอน ประพันธ์ โคลง กลอน ฉันท์ กาพย์ กลอน เกี่ยวกับอารมณ์ ความเชื่อที่สะท้อนอารมณ์ เกี่ยวกับอารมณ์ ความเชื่อที่สะท้อนอารมณ์ ของผู้ประพันธ์ และตัวละคร แล้วให้ผู้เรียน ของผู้ประพันธ์ และตัวละคร แล้วให้ผู้เรียน วิเคราะห์และตีความอารมณ์ของผู้เขียน วิเคราะห์และตีความอารมณ์ของผู้เขียน หรือตัวละคร เช่น หรือตัวละคร เช่น

29 ตัวอย่างคำประพันธ์ ตัวอย่างคำประพันธ์ เห็นแก้วแวววับที่จับจิต เห็นแก้วแวววับที่จับจิต ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้ถึงที่ เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้ถึงที่ เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี อันมณีฤาจะโลดไปถึงมือ อันมณีฤาจะโลดไปถึงมือ อันของสูงแม้ปองต้องจิต ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้ฤา มิใช่ของตลาดที่อาจซื้อ ฤาแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม อันของสูงแม้ปองต้องจิต ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้ฤา มิใช่ของตลาดที่อาจซื้อ ฤาแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม

30  การรับความรู้จากการให้เหตุผล ( Reason ) เป็นการใช้ข้อมูลรายละเอียด ( Information ) เป็นการใช้ข้อมูลรายละเอียด ( Information ) ในลักษณะโน้มน้าว( Induce ) ในลักษณะโน้มน้าว( Induce ) สืบสาวเหตุผล ( deduce) สืบสาวเหตุผล ( deduce) สรุปความ ( Infer ) สรุปความ ( Infer ) ลงความเห็นเป็นหลักการ ( generalize) ลงความเห็นเป็นหลักการ ( generalize) ระบุลักษณะเฉพาะ ( pacify ) ระบุลักษณะเฉพาะ ( pacify ) ยืนยันลักษณะความเหมือน ( recognize similarities) ยืนยันลักษณะความเหมือน ( recognize similarities) การตัดสิน ( judge ) และโต้แย้ง สนับสนุน และ คัดค้าน การตัดสิน ( judge ) และโต้แย้ง สนับสนุน และ คัดค้าน

31 บทบาทของครูผู้สอน บทบาทของครูผู้สอน - กำหนดประเด็นความรู้ (knowledge issues ) หรือหัวข้อ (Topics ) สำหรับให้ผู้เรียนควร ค้นคว้าเพิ่มเติม - รวบ - รวบรวมหัวข้อทั้งหมด ส่งโรงเรียน (งานวิชาการ) รวบรวมและจัดทำเป็นเล่ม

32 - วรรณคดีสามารถบอกความจริงได้ดีกว่าศาสตร์ ด้านศิลปะ หรือสาขาวิชาอื่นๆ หรือไม่ - ความรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร - อะไรคือความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง คำอธิบายเชิงประวัติศาสตร์ กับคำอธิบาย เชิงวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างหัวข้อ ( Topics )

33 - เครื่องจักรสามารรับรู้ได้เช่นเดียวกับมนุษย์หรือไม่ - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศไทย - ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่า “ คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ”

34 - เปรียบเทียบบทบาทของการให้เหตุผล (reason ) และการจินตนาการ ( imagination ) ในสาระ การเรียนรู้ 2 สาระเป็นอย่างน้อย - เมื่อนักคณิตศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และ นักวิทยาศาสตร์พูดว่าพวกเขาได้ อธิบาย บางสิ่ง บางอย่างไปแล้ว การพูดเช่นนี้ เขาเหล่านั้น ใช้คำว่า“ อธิบาย”ในความหมายเดียวกันหรือไม่ นักวิทยาศาสตร์พูดว่าพวกเขาได้ อธิบาย บางสิ่ง บางอย่างไปแล้ว การพูดเช่นนี้ เขาเหล่านั้น ใช้คำว่า“ อธิบาย”ในความหมายเดียวกันหรือไม่

35 นักเรียนทำอะไร -เลือกหัวข้อเรื่อง เพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม -ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน - ปรึกษาครูที่ปรึกษา -รวบรวมความคิด ค้นคว้าหาความรู้ - แสดงความคิดเห็นของตนเอง - ลำดับความคิดของตนเอง - เขียนความเรียงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ เลือก

36 การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผล มี 2 ลักษณะ ได้แก่ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ - การสอบข้อเขียน - การสอบปากเปล่า (Oral)

37 สถานศึกษา สรุปบทบาทภาระงาน จัดทำเอกสาร รวบรวมประเด็นประเด็นความรู้ มอบหมายครูผู้สอน แต่งตั้งครูที่ปรึกษา

38 ครูผู้สอน - สอนกระบวนการวิธีหาความรู้ ศาสตร์ สาขาของความรู้ - การเขียนรายงานการค้นคว้า - ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในการค้นคว้า และการเขียนรายงาน - ประเมินผลเรียน ทั้งข้อเขียนและปาก เปล่า

39  หน้าที่ครูที่ปรึกษา - ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน - ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน - กำกับ ติดตาม การทำงานของผู้เรียน - กำกับ ติดตาม การทำงานของผู้เรียน - ตรวจทาน และรับรองผลงานของผู้เรียน - ตรวจทาน และรับรองผลงานของผู้เรียน

40 ผู้เรียน - เลือกประเด็นความรู้ 1 เรื่อง สำหรับค้นคว้า - เลือกประเด็นความรู้ 1 เรื่อง สำหรับค้นคว้า - ค้นคว้าแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับหัวข้อที่เลือก - ค้นคว้าแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับหัวข้อที่เลือก - เขียนรายงานการค้นคว้าความยาวประมาณ - เขียนรายงานการค้นคว้าความยาวประมาณ 1,200 - 1,600 คำ ( ม.ปลาย ) 1,200 - 1,600 คำ ( ม.ปลาย ) - ส่งรายงาน - ส่งรายงาน - สอบปากเปล่า - สอบปากเปล่า - นำเสนอผลงาน - นำเสนอผลงาน

41 เป้าหมายผู้เรียนได้  Learn to know  Learn to be  Learn to do  Learn to live together


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีความรู้ ( Theory Of Knowledge :TOK ) ทฤษฎีความรู้ ( Theory Of Knowledge :TOK )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google