งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ชีวิตและวัฒนธรรมไทย รหัส 3000-1301 อ. ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร 083-989-3239.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ชีวิตและวัฒนธรรมไทย รหัส 3000-1301 อ. ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร 083-989-3239."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชา ชีวิตและวัฒนธรรมไทย รหัส 3000-1301 อ. ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร 083-989-3239

3 จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อเข้าใจถึงลักษณะของ เอกลักษณ์ทางสังคมและ วัฒนธรรมไทย 2. การพัฒนาและสืบทอด วัฒนธรรมไทย 3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการ สร้างจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม

4 เกณฑ์การประเมินผลการ เรียน ภาคปกติ 1. จิตพิสัย 10 คะแนน 2. ทดสอบย่อย 20 คะแนน 3. รายงาน 10 คะแนน 4. งานส่ง 20 คะแนน 5. สอบกลางภาค 20 คะแนน 6. สอบปลายภาค 20 คะแนน

5 ประมวลการสอน ภาคปกติ สัปดาห์ที่ 1 บทที่ 1 มนุษย์กับสังคม สัปดาห์ที่ 2 บทที่ 2 สังคมไทย สัปดาห์ที่ 3-4 บทที่ 3 วัฒนธรรม ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 5-6 บทที่ 4 เอกลักษณ์ ของวัฒนธรรมไทย สัปดาห์ที่ 7 รายงานการละเล่น ไทย สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาคเรียน

6 ประมวลการสอน ภาคปกติ สัปดาห์ที่ 10-11 บทที่ 5 ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สัปดาห์ที่ 12-13 บทที่ 6 ค่านิยมใน สังคมไทย +test สัปดาห์ที่ 14 บทที่ 7 พลเมืองดี สัปดาห์ที่ 15 บทที่ 8 จิต สาธารณะ สัปดาห์ที่ 16 ทบทวนบทเรียน สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาคเรียน

7 รายงานกลุ่ม 10 คะแนน ( สัปดาห์ที่ 7) เรื่อง การละเล่นของไทย เช่น งูกิน หาง หมากเก็บ มอญซ่อนผ้า รีรี ข้าวสาร ไม้โยกเยก ขี่ม้าส่งเมือง ปิดตาตีหม้อ ซ่อนหา โพงพาง เดิน กะลา ปริศนาคำทาย สะบ้า เล่นว่าว ชักเย่อ ให้นักศึกษาจับกลุ่มๆละไม่เกิน 5 คน นำเสนอรายงานดังนี้ 1. รายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประโยชน์ที่ได้รับ 2. สาธิตวิธีการเล่น

8 มนุษย์กับสังคม 1

9 หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง หมายถึง กลุ่มคนขนาดใหญ่ที่ มีอำนาจเหนือกลุ่มย่อย มี ดินแดน สามารถเลี้ยงตนเองได้ และมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มนุษย์ สังคม

10 มาสโลว์ แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับ คือ ความต้องการ ความมั่นคงและ ปลอดภัยของ ชีวิต ความ ต้องการทาง สังคม ความ ต้องการที่จะ มีชื่อเสียง เกียรติยศ ความ ต้องการ ความสำเร็จ แห่งตน ความต้องการของมนุษย์ ความ ต้องการ ทาง สรีรวิทยา ของมนุษย์

11 ลักษณะสำคัญที่ส่งผลดีต่อมนุษย์ มี 2 อย่าง คือ 1. มนุษย์มีความสามารถใน การสร้าง และใช้ สัญลักษณ์เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสาร 2. มนุษย์มีวัฒนธรรม

12 สาเหตุที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมมนุษย์ สาเหตุมี 3 อย่าง คือ เพื่อสนองความ ต้องการขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นที่ยอมรับ ของสังคม เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า ให้กับตนเองและกลุ่ม

13 องค์ประกอบของสังคม มี องค์ประก อบ 5 อย่าง คือ มี ประชาชน จำนวน หนึ่ง มี ความสัม พันธ์ต่อ กัน มีดินแดนที่ แน่นอน มีการกระทำต่อกัน อย่างต่อเนื่องเป็น กิจวัตรประจำวัน สมาชิกประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ใน กรอบของสถาบัน และ วัฒนธรรมอย่าง เดียวกัน

14 หน้าที่ของสังคม 1. ผลิตสมาชิกใหม่และรักษาจำนวน สมาชิกให้อยู่ในระดับหนึ่งที่เหมาะสม 2. อบรมสมาชิกใหม่ให้สามารถ เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สังคม 3. ดำรงรักษากฎระเบียบของสังคมไว้ ปกป้องคุ้มครองคนดี รักษากฎหมาย 4. ผลิต จำหน่าย จ่ายแจกสินค้าและบริการ

15 กระบวนการจัดระเบียบ มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ บรรทัดฐาน สถานภาพ บทบาท การจัดระเบียบ ทางสังคม

16 หมายถึง กฎเกณฑ์หรือ ระเบียบแบบแผนของสังคม ที่ ใช้เป็นแนวทางในการ ประพฤติปฏิบัติหรือการ ติดต่อกัน และทำหน้าที่สนอง ความต้องการและความจำเป็น ของสังคม สถาบันทางสังคม ( Institution )

17 สถาบันทางสังคมที่สำคัญ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน การเมือง และ การปกครอง สถาบันเศรษฐกิจสถาบันศาสนาสถาบันสื่อสารมวลชนสถาบันนันทนาการ มี 7 สถาบัน คือ

18 โครงสร้างสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่ มีบรรทัดฐานของสังคมเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวให้คนมาอยู่ รวมกันเป็นสังคม อย่างสันติ สุข

19 การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของ สังคมไทย 1. ค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม 2. โครงสร้างสังคมจะเปลี่ยนแปลง จากสังคมชนบทไปเป็นสังคมเมือง มากขึ้น 3. ความสัมพันธ์ในครอบครัว เปลี่ยนแปลงไป คนในครอบครัวไม่ มีเวลาให้กัน 4. สังคมไทยต้องพึ่งพิงเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และรับอิทธิพลจาก ตะวันตกมากขึ้น 5. สังคมเกษตรกรรมจะลดน้อยลง

20 6. ความไม่เท่าเทียมภายในสังคมมี มากขึ้น 7. คนไทยจะเกิดความตื่นตัวและเข้า ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของสื่อ 8. ปัญหาการขยายตัวของเมือง 9. สถาบันการศึกษาจะเป็นใน ลักษณะผลิตคนเพื่อเข้าสู่สังคม อุตสาหกรรมมากขึ้น 10. ปัญหาทางสังคมจะหลากหลาย และรุนแรงขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย อันเป็นผลเนื่องจากความเปลี่ยน ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt วิชา ชีวิตและวัฒนธรรมไทย รหัส 3000-1301 อ. ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร 083-989-3239.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google