งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Media หมายถึง ตัวกลางที่ มีการติดต่อถึงกันและกัน โดยบุคคลหรือสิ่งของที่ทำ ให้การติดต่อให้ถึงกันหรือ มี การชักนำให้รู้จักกันให้ได้รับ ความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Media หมายถึง ตัวกลางที่ มีการติดต่อถึงกันและกัน โดยบุคคลหรือสิ่งของที่ทำ ให้การติดต่อให้ถึงกันหรือ มี การชักนำให้รู้จักกันให้ได้รับ ความเข้าใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Media หมายถึง ตัวกลางที่ มีการติดต่อถึงกันและกัน โดยบุคคลหรือสิ่งของที่ทำ ให้การติดต่อให้ถึงกันหรือ มี การชักนำให้รู้จักกันให้ได้รับ ความเข้าใจ

2 สื่อในการติดต่อสื่อสาร Communication Media สื่อการศึกษา Education Media สื่อการเรียนการสอน Instructional Media สื่อการสอน Teaching Media สื่อโสตทัศน์ Audiovisual Media

3 โดยการใช้วิธีการทาง วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีมาใช้ ร่วมกันเป็นสื่อกลางอย่างมี ระบบ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์บทเรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพตาม จุดประสงค์ที่กำหนดไว้

4 สามารถแยกออกเป็น 3 แนว ด้วยกันคือ 1. ตามหลักประสบการณ์ การเรียนรู้ 2. การแบ่งประเภทตาม ลักษณะเฉพาะ 3. การแบ่งประเภทตาม การใช้ งาน

5 จำแนกสื่อตาม หลัก ประสบการณ์ การเรียนรู้ 10 ขั้นตอน

6 เป็นรูปธรรมเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ เป็นความรู้สึกและการรับรู้เกี่ยวกับ สิ่งต่าง ๆ สถานการณ์จริง เช่น การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

7 สถานการณ์ จำลองที่ เลียนแบบ ของจริง

8 การละเล่นเพื่อสวม บทบาทในเหตุการณ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้

9 การอธิบายขอเท็จ จิรง ความคิด และ กระบวนการ ออกมาด้วยการ แสดงการกระทำ ให้เห็นจริงโดยอาจ ใช้วัสดุอุปกรณ์ ร่วมก็ได้

10 การทัศนศึกษา การศึกษาจาก แหล่งความรู้ ต่าง ๆ การศึกษาดู งาน

11 การจัดแสดงความรู้ จัดสาระความรู้ ให้แก่ผู้เข้าชม เผยแพร่ความรู้สู่ ชุมชน ป้ายนิทรรศการเอกสารความรู้

12 เป็นการสื่อ ความหมาย ด้วย ภาพเคลื่อนไห วประกอบเสียง

13 อาศัยการได้ยินการมองเห็น ใช้กับรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม

14 แผนที่, สัญลักษณ์ต่าง ๆ แผนภูมิเครื่องหมาย

15 กรวยประสบการณ์ภาษาพูดภาษาเขียน คำอธิบาย หนังสือ ผู้เรียนต้อง จินตนาการ ความคิดของตน จากการฟังการ อ่าน

16 กลุ่มที่ 1 ขั้น 1 - 3 เป็นการ เรียนรู้โดยการ กระทำ

17 กลุ่มที่ 2 ขั้น 1 - 3 เป็นการ เรียนรู้จาการ สังเกตุ

18 กลุ่มที่ 3 ขั้น 1 - 3 เป็นการ เรียนรู้ทาง สัญลักษณ์


ดาวน์โหลด ppt Media หมายถึง ตัวกลางที่ มีการติดต่อถึงกันและกัน โดยบุคคลหรือสิ่งของที่ทำ ให้การติดต่อให้ถึงกันหรือ มี การชักนำให้รู้จักกันให้ได้รับ ความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google