งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet

2 สื่อในการติดต่อสื่อสาร Communication Media
สื่อการศึกษา Education Media สื่อการเรียนการสอน Instructional Media สื่อการสอน Teaching Media สื่อโสตทัศน์ Audiovisual Media

3 เทคโนโลยีทางการศึกษา
Educational Technology โดยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันเป็นสื่อกลางอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์บทเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้

4 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
สามารถแยกออกเป็น 3 แนวด้วยกันคือ 1. ตามหลักประสบการณ์การเรียนรู้ 2. การแบ่งประเภทตามลักษณะเฉพาะ 3. การแบ่งประเภทตามการใช้งาน

5 จำแนกสื่อตามหลักประสบการณ์การเรียนรู้ 10 ขั้นตอน
เอ็ดการ์ เดล (Edar Dale) จำแนกสื่อตามหลักประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นตอน

6 1.ประสบการณ์ตรง เป็นรูปธรรม เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ เป็นความรู้สึกและการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์จริง เช่น การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

7 สถานการณ์จำลองที่เลียนแบบของจริง
2.ประสบการณ์จำลอง สถานการณ์จำลองที่เลียนแบบของจริง

8 การละเล่นเพื่อสวมบทบาทในเหตุการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้
3.ประสบการณ์นาฎการณ์ การละเล่นเพื่อสวมบทบาทในเหตุการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้

9 4.การสาธิต การอธิบายขอเท็จจิรง ความคิด และกระบวนการ ออกมาด้วยการแสดงการกระทำให้เห็นจริงโดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมก็ได้

10 การศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
5.การศึกษานอกสถานที่ การทัศนศึกษา การศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ การศึกษาดูงาน

11 จัดสาระความรู้ให้แก่ผู้เข้าชม เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ป้ายนิทรรศการ
6.นิทรรศการ การจัดแสดงความรู้ จัดสาระความรู้ให้แก่ผู้เข้าชม เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ป้ายนิทรรศการ เอกสารความรู้

12 7.ภาพเคลื่อนไหวและโทรทัศน์
เป็นการสื่อความหมายด้วยภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง

13 8. ภาพนิ่ง การบันทึกเสียงและวิทยุ
อาศัยการได้ยิน การมองเห็น ใช้กับรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

14 แผนที่ , สัญลักษณ์ต่าง ๆ แผนภูมิ เครื่องหมาย
9.ทัศนสัญลักษณ์ แผนที่ , สัญลักษณ์ต่าง ๆ แผนภูมิ เครื่องหมาย

15 ผู้เรียนต้องจินตนาการความคิดของตนจากการฟังการอ่าน
10.วจนสัญลักษณ์ กรวยประสบการณ์ ภาษาพูด ภาษาเขียน คำอธิบาย หนังสือ ผู้เรียนต้องจินตนาการความคิดของตนจากการฟังการอ่าน

16 กลุ่มที่ 1 ขั้น 1 - 3 เป็นการเรียนรู้โดยการกระทำ
สรุป 10 ขั้น กลุ่มที่ 1 ขั้น เป็นการเรียนรู้โดยการกระทำ

17 กลุ่มที่ 2 ขั้น 1 - 3 เป็นการเรียนรู้จาการสังเกตุ
สรุป 10 ขั้น กลุ่มที่ 2 ขั้น เป็นการเรียนรู้จาการสังเกตุ

18 กลุ่มที่ 3 ขั้น 1 - 3 เป็นการเรียนรู้ทางสัญลักษณ์
สรุป 10 ขั้น กลุ่มที่ 3 ขั้น เป็นการเรียนรู้ทางสัญลักษณ์


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่อประสมบทเรียนช่วยสอน Multimedia ผ่าน Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google