งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์โลกน่ารัก ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1) ครูเฉลิมลาภ นิจการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์โลกน่ารัก ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1) ครูเฉลิมลาภ นิจการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์โลกน่ารัก ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1) ครูเฉลิมลาภ นิจการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง • สาระที่ ๑ : ภาษาเพื่อการสื่อสาร • มาตรฐาน ต ๑. ๑เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถ ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มา ใช้อย่างมีวิจารณญาณ • มาตรฐาน ต ๑. ๒มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมี ประสิทธิภาพ • มาตรฐาน ต ๑. ๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และ ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ • โดยการพูดและการเขียน • สาระที่ ๒ : ภาษาและวัฒนธรรม • มาตรฐาน ต ๒. ๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา และ นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ กาลเทศะ • มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ วัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ในบทเรียนได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว ตามหลักการออก เสียงของภาษาจีน ๒. นักเรียนสามารถอ่านบทสนทนาได้อย่าง ถูกต้อง ๓. นักเรียนสามารถสนทนาภาษาจีนโต้ตอบ ได้ ๔. นักเรียนสามารถแปลบทสนทนาได้อย่าง ถูกต้อง ๕. นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์ภาษาจีนได้ อย่างถูกต้อง

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ ( เป็นคำถามเพื่อกระตุ้นทักษะ กระบวนการคิดและการบูรณาการของผู้เรียน ) คำถามสร้าง พลังคิด ทำไมแต่ละประเทศจึงมีสัตว์ที่แตกต่าง กันออกไป นักเรียนชอบสัตว์อะไร เพราะ อะไร คำถามประจำ หน่วย หมีแพนด้าชอบอากาศแบบไหน กิน อะไรเป็นอาหาร คำถามประจำ บท หมีแพนด้าภาษาจีนเรียกว่า.......... ฉันชอบหมีแพนด้าจะพูดเป็นภาษาจีนได้ ว่าอย่างไร

5 เครื่องมือการประเมิน ก่อนเริ่มการจัดการ เรียนรู้ ระหว่างการจัดการ เรียนรู้ สิ้นสุดการจัดการ เรียนรู้ วิธีการเครื่องมือวิธีการเครื่องมือวิธีการเครื่องมือ สังเกต ทดสอบ ก่อนเรียน รูปภาพ แบบทดส อบ อ่านออก เสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับ สัตว์ ทดสอบ สอบหลัง เรียน แบบทดส อบ วิดิโอ - การ วางแผน การ ทำงาน - การแบ่ง งาน กำหนด บทบาท หน้าที่ ชัดเจน - สมาชิก มีส่วนร่วม ในการ ทำงาน - มีการ ระดม ความคิด อย่างมี ระบบ สรุปและ นำเสนอ ถูกต้อง ชัดเจน ใบงาน

6 โครงการ 12 นักษัตรจีน เฉลิมลาภ นิจการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7 เป้าหมาย เพื่อศึกษา 12 ปี นักษัตรของจีนว่าในแต่ละ นักษัตรเราใช้ภาษาจีนเรียกว่า อะไร บทบาท : นักเรียนสามารถบอกได้ว่า ในแต่ละปีนักษัตรนั้นภาษาจีนจะ เรียกว่าอะไร กลุ่มผู้ชม : นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1

8 ชุดกิจกรรมและภาระงาน \ แบบ สำรวจ : นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก หนังสือ หรือจากอินเทอร์เน็ต จากนั้น ให้สรุป 12 นักษัตรจีน ผลงาน : ภาพวาดปีนักษัตร ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์โลกน่ารัก ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1) ครูเฉลิมลาภ นิจการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google