งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่องสัตว์โลกน่ารัก ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1) ครูเฉลิมลาภ นิจการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
สาระที่ ๑ : ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต ๑.๒มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน สาระที่ ๒: ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ในบทเรียนได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว ตามหลักการออก เสียงของภาษาจีน ๒. นักเรียนสามารถอ่านบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง ๓. นักเรียนสามารถสนทนาภาษาจีนโต้ตอบได้ ๔.นักเรียนสามารถแปลบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง ๕. นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ (เป็นคำถามเพื่อกระตุ้นทักษะกระบวนการคิดและการบูรณาการของผู้เรียน) คำถามสร้างพลังคิด ทำไมแต่ละประเทศจึงมีสัตว์ที่แตกต่างกันออกไป นักเรียน ชอบสัตว์อะไร เพราะอะไร คำถามประจำหน่วย หมีแพนด้าชอบอากาศแบบไหน กินอะไรเป็นอาหาร คำถามประจำบท หมีแพนด้าภาษาจีนเรียกว่า ฉันชอบหมีแพนด้าจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าอย่างไร

5 เครื่องมือการประเมิน
ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ สังเกต ทดสอบก่อนเรียน รูปภาพ แบบทดสอบ อ่านออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ทดสอบสอบหลังเรียน วิดิโอ -การวางแผนการทำงาน -การแบ่งงานกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน -สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำงาน -มีการระดมความคิดอย่างมีระบบ สรุปและนำเสนอถูกต้องชัดเจน ใบงาน

6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการ 12 นักษัตรจีน เฉลิมลาภ นิจการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7 กลุ่มผู้ชม : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เป้าหมาย เพื่อศึกษา 12 ปีนักษัตรของจีนว่าในแต่ละนักษัตรเราใช้ภาษาจีนเรียกว่าอะไร บทบาท : นักเรียนสามารถบอกได้ว่าในแต่ละปีนักษัตรนั้นภาษาจีนจะเรียกว่าอะไร กลุ่มผู้ชม : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

8 ผลงาน : ภาพวาดปีนักษัตรต่างๆ
ชุดกิจกรรมและภาระงาน\แบบสำรวจ : นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ หรือจากอินเทอร์เน็ต จากนั้นให้สรุป 12 นักษัตรจีน ผลงาน : ภาพวาดปีนักษัตรต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google