งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่ง กาย ดนตรี ศิลปะการแ สดง สถาปัตยกร รม ศิลปะและ วรรณคดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่ง กาย ดนตรี ศิลปะการแ สดง สถาปัตยกร รม ศิลปะและ วรรณคดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การแต่ง กาย ดนตรี ศิลปะการแ สดง สถาปัตยกร รม ศิลปะและ วรรณคดี

3

4

5 สถาปัตยกรรม มีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพของภูมิ ประเทศและอิทธิพลของศาสนา แต่ส่วนใหญ่ คล้ายคลึงกับประเทศต่าง ๆ แถบเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ อาคารบ้านเรือนของประชาชนโดยทั่ว ๆ ไป จะใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ส่วนเทวสถานบางแห่ง เช่น สถูปโบโรพุทโธ ซึ่งมี ชื่อเสียงมากได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมของ ศาสนาฮินดู

6 ดนตรี ในสมัยโบราณ อินโดนีเซียมีวงดนตรีพื้นเมืองมี ชื่อเสียงมากเรียกว่า ตมิลาน ประกอบด้วย เครื่อง ดนตรีคล้ายระนาด กลอง ฆ้อง ซอสองสาย และขลุ่ย ซึ่งนอกจากเป็นดนตรีประจำราชสำนักของสุลต่านต่าง ๆ บนเกาะชวาแล้ว ดนตรีดังกล่าวยังทำหน้าที่เผยแพร่ ศาสนาอิสลามด้วย แต่ปัจจุบันวงดนตรีตมิลานได้ กลายเป็นวงดนตรีสำหรับการฟ้อนรำ การแสดง นาฏศิลป์ และการแสดงหนังตะลุง นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังมีวงดนตรีอังกะลุงด้วย

7 ศิลปะการแสดง การมหรสพของอินโดนีเซียได้แก่ ละคร และภาพยนตร์ เค้าโครงเรื่องของละครที่ นำมาแสดงส่วนใหญ่คือเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นเทพนิยายในศาสนาฮินดู ตัวละคร จะแต่งกายด้วยผ้าปาติก ไม่สวมเสื้อ ชั้นนอก ใช้สีทาตัวเป็นสีต่าง ๆ ประดับ ด้วยสร้อยสังวาลย์ นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังมีการละเล่นอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า วายัง หรือหนังตะลุง เป็นที่นิยม กันมาก เค้าโครงเรื่องส่วนใหญ่เป็นนิยาย เกี่ยวกับเรื่องสงครามในศาสนาฮินดู

8


ดาวน์โหลด ppt การแต่ง กาย ดนตรี ศิลปะการแ สดง สถาปัตยกร รม ศิลปะและ วรรณคดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google