งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของการเรียนรู้
เรื่องตัวเลขปริศนา ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี

2 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต.1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดแลความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้กับอื่นๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน

3 วัตถุประสงค์ 1.อ่านและเขียนตัวเลข 1-10 เป็นภาษาจีนได้
2.เข้าใจความหมายของตัวเลขภาษาจีนและสามารถอภิบายความหมายต่างๆของตัวเลขได้ 3.เรียนรู้กระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4 เครื่องมือในการประเมิน
ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ - แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องตัวเลขปริศนา ระหว่างการจัดการเรียนรู้ - การตั้งคำถาม - การประเมินการทำงานกลุ่ม - การประเมินชื้นงาน สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ - การประเมินชิ้นงาน

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ (เป็นคำถามเพื่อกระตุ้นทักษะกระบวนการคิดและการบูรณาการของผู้เรียน)
คำถามสร้างพลังคิด - ตัวเลขจีนมีอิทธิพลอย่างไรต่อชาวจีนในยุคปัจจุบัน - ตัวเลขภาษาจีนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง คำถามประจำหน่วย - ตัวเลขภาษาจีนมีลักษณะการเขียนอย่างไร - ตัวเลขภาษาจีนอ่านออกเสียงอย่างไร คำถามประจำบท - ตัวเลขภาษาจีนมีอะไรบ้าง - ตัวเลขโชคดีของจีนมีตัวเลขอะไรบ้าง - ตัวเลขไม่ดีของจีนมีอะไรบ้าง

6 โครงงาน จัดทำ Mind mapping กลุ่มและนำเสนอผลงาน
นำเสนอผลงานกลุ่มตามภาระงาน

7 โครงงาน : ตัวเลขปริศนา
เป้าหมาย : ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลขภาษาจีน พร้อมทั้งเข้าใจความหมาย ของตัวเลขต่างๆในภาษาจีน บทบาทของผู้เรียน : ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรม ค้นคว้าหาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมคิดและสร้างสรรค์ผลงาน กลุ่มผู้ชม : ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง กิจกรรมและภาระงาน : การทำสรุปผังความคิด Mind mapping ผลงาน : โปสเตอร์ Mind maping เกี่ยวกับปริศนาตัวเลข


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google