งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของการเรียนรู้ นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี เรื่องตัวเลขปริศนา ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของการเรียนรู้ นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี เรื่องตัวเลขปริศนา ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของการเรียนรู้ นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี เรื่องตัวเลขปริศนา ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 2

2 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต.1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดแลความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดย การพูดและการเขียน สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการ เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้กับอื่นๆ และ เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิดโลก ทัศน์ของตน มาตรฐานการเรียนรู้

3 วัตถุประสงค์ 1. อ่านและเขียนตัวเลข 1-10 เป็นภาษาจีนได้ 2. เข้าใจความหมายของตัวเลขภาษาจีนและ สามารถอภิบายความหมายต่างๆของตัวเลข ได้ 3. เรียนรู้กระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มและ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4 เครื่องมือในการประเมิน ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ - แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องตัวเลขปริศนา ระหว่างการจัดการเรียนรู้ - การตั้งคำถาม - การประเมินการทำงานกลุ่ม - การประเมินชื้นงาน สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ - การประเมินชิ้นงาน

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ ( เป็น คำถามเพื่อกระตุ้นทักษะกระบวนการ คิดและการบูรณาการของผู้เรียน ) คำถามสร้างพลังคิด - ตัวเลขจีนมีอิทธิพลอย่างไรต่อชาวจีนในยุคปัจจุบัน - ตัวเลขภาษาจีนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง คำถามประจำหน่วย - ตัวเลขภาษาจีนมีลักษณะการเขียนอย่างไร - ตัวเลขภาษาจีนอ่านออกเสียงอย่างไร คำถามประจำบท - ตัวเลขภาษาจีนมีอะไรบ้าง - ตัวเลขโชคดีของจีนมีตัวเลขอะไรบ้าง - ตัวเลขไม่ดีของจีนมีอะไรบ้าง

6 โครงงาน จัดทำ Mind mapping กลุ่มและนำเสนอผลงาน นำเสนอผลงานกลุ่มตามภาระงาน

7 เป้าหมาย : ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลข ภาษาจีน พร้อมทั้งเข้าใจความหมาย ของ ตัวเลขต่างๆในภาษาจีน บทบาทของผู้เรียน : ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก กิจกรรม ค้นคว้าหาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมคิดและ สร้างสรรค์ผลงาน กลุ่มผู้ชม : ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง กิจกรรมและภาระงาน : การทำสรุปผังความคิด Mind mapping ผลงาน : โปสเตอร์ Mind maping เกี่ยวกับปริศนา ตัวเลข โครงงาน : ตัวเลข ปริศนา


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของการเรียนรู้ นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี เรื่องตัวเลขปริศนา ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google