งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com ศึกษาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย A study to used information technology of personnel at Nongkhai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com ศึกษาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย A study to used information technology of personnel at Nongkhai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ศึกษาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย A study to used information technology of personnel at Nongkhai Technical College วรรณิศา พิทักษ์กุล รศ. สุวรรณา สมบุญสุโข ดร. ผ่องศรี เวสารัช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 LOGO ภาพรวม 1. ความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศในองค์กร 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3 LOGO วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1) เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 2) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร โดยพิจารณาจากตำแหน่งที่ต่างกันใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

4 LOGO ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1) ทราบถึงการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 2) ทราบถึงความแตกต่างของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 LOGO ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง สำรวจ เพื่อศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิค หนองคาย จำนวน 200 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6 LOGO วิธีดำเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข้อมูลทั่วไป ของบุคลากร 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ตำแหน่ง 5. ประสบการณ์ใน การทำงาน การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของ บุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิค หนองคาย 1. การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 2. ประโยชน์ที่ได้รับจาก การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

7 LOGO วิธีการดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ค่าสถิติร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8 LOGO ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวข้อ µσ ระดับ การใช้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มากที่สุด ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิค หนองคาย มากที่สุด รวม มากที่สุด

9 LOGO ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) 2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

10 LOGO ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ )

11 LOGO สรุปผล 1) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ผล การวิเคราะห์โดยภาพรวมของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 และผลการวิเคราะห์ โดยภาพรวมของประโยชน์ที่ได้จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าอยู่ในระดับมาก ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ) วิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคายนั้น พบว่า บุคลากรในตำแหน่งลูกจ้างประจำมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกับตำแหน่ง อื่นๆ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ ในระดับมาก ส่วนบุคลากรในตำแหน่งอื่นๆ มี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12 LOGO อภิปรายผล 1) การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษาได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้งานในระบบต่างๆ เช่น มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับ - ส่งข้อมูลทางราชการ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อสอบถามขอข้อมูล จากครูผู้สอนในสาขางานต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่งานต่างๆ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชุมทางไกล R-radio ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การวิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากรใน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ผู้วิจัยพบว่าบุคลากรในตำแหน่ง ลูกจ้างประจำมีการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศแตกต่างกับตำแหน่งอื่นๆ เนื่องจากตำแหน่ง ลูกจ้างประจำมีการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ ในด้านทางการศึกษา และรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ยังน้อยมาก ส่วนบุคลากรใน ตำแหน่งอื่นๆ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่างกัน เนื่องจากบุคลากรในตำแหน่งอื่นๆ มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อรับ - ส่ง ข้อมูลทางราชการ และนำมารับรู้ ข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน มากกว่าตำแหน่งลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

13 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com ศึกษาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย A study to used information technology of personnel at Nongkhai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google