งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L o g o ศึกษาโครงงานพิเศษ (Study Project) 1/2557 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L o g o ศึกษาโครงงานพิเศษ (Study Project) 1/2557 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L o g o ศึกษาโครงงานพิเศษ (Study Project) 1/2557 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 1 ประเภทของโครงงาน 2 ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ 3 รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ หัวข้อในการบรรยาย

3 1 ประเภทของโครงงาน 2 ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ 3 รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ หัวข้อในการบรรยาย

4 www.themegallery.com

5 Title อาจารย์ ฯลฯ วิศวกร เจ้าของธุรกิจ ส่วนตัว ประเภทของโครงงาน

6 เทอมที่ 2/2557 Special Project หาหัวข้อ+อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงาน เทอมที่ 1/2557 Study Project สอบโครงงานพิเศษ กับคณะกรรมการ www.themegallery.com 1 2 3 4 ประเภทของโครงงาน

7 สิ่งประดิษฐ์ -วิศวกรรมไฟฟ้า --วิศวกรรมระบบควบคุม -วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -วิศวกรรมโทรคมนาคม การศึกษา -สื่อการสอน -ชุดฝึกต่างๆ - ใบประลอง -คอมพิวเตอร์/เว็บ เพื่อ การศึกษา -ฯลฯ 2 สื่อการเรียนการสอน (Education) 1 วิศวกรรม (Hard Ware) ประเภทของโครงงาน

8 1 วิศวกรรม (Hard Ware) ประเภทของโครงงาน

9 2 สื่อการเรียนการสอน (Education) ประเภทของโครงงาน

10 www.themegallery.com ประเภทของโครงงาน แหล่งสืบค้นข้อมูล

11 1 ประเภทของโครงงาน 2 ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ 3 รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ หัวข้อในการบรรยาย

12 เทอมที่ 2/2557 Special Project หาหัวข้อ+อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงาน เทอมที่ 1/2557 Study Project สอบโครงงานพิเศษ กับคณะกรรมการ www.themegallery.com 1 2 3 4 ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ

13 www.themegallery.com อาจารย์ที่ปรึกษา กรณีมีมีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ

14  การดำเนินงานช่วงปิดเทอม 2/2556 1.1 นำเสนอหัวข้อ/เรื่องที่นักศึกษาสนใจกับอาจารย์ที่ ปรึกษา 1.2อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษา 1.3 ปรึกษาเนื้องาน ขอบเขตงานที่จะทำ 1.4 จัดพิมพ์แบบเสนอโครงงาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษา เซ็นรับรอง 1.5 นำส่งที่ภาควิชากับ คุณสุคนธ์ ศรีปุตตะรักษ์ (พี่ขวด) ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ *วันสุดท้ายของการส่งแบบเสนอโครงงาน วันลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี*

15 เมื่อนำส่งที่ภาควิชา จะต้องลงวันที่และ มีประทับตรายาง ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ

16 1 ประเภทของโครงงาน 2 ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ 3 รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ หัวข้อในการบรรยาย

17  เมื่อผ่าน Study Project 1/2557 จะต้อง  แบ่งกลุ่ม นำเสนอโครงงานพิเศษ 2/2557  นำเสนอโครงงานพิเศษตามกลุ่มและวันเวลาที่ได้ แบ่งไว้ *(จะนัดประชุมอาทิตย์แรกของการเปิดเทอม 2557)* รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ *นักศึกษาที่นำส่งแบบร่างไม่ทันในเวลาที่ กำหนด จะต้องนำเสนอในปีการศึกษาถัดไป* **(กรณีที่ไม่มีเหตุสมควร)**

18 รูปแบบเล่มนำเสนอ  1 ปก  2 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน  3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน  4 ขอบเขตโครงงาน  5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  6 ขั้นตอนดำเนินงาน  7 แนวคิดและหลักการของโครงงาน  8 รายการวัสดุอุปกรณ์ รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

19 1 ปก

20 เกริ่นนำเรื่องที่สนใจ 2 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน ในปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้น มีอะไร น่าสนใจ น่าศึกษา จะแก้ปัญหา/สร้างอะไรขึ้นเพื่อ ตอบโจทย์ที่ตั้งมา รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

21 www.themegallery.com บอกรายระเอียดว่าจะสร้างอะไร ? 3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

22 www.themegallery.com - เป็นสัญญาในการทำงานให้ ออกมาตรงตามที่กำหนด - เพื่อบอก สเปค/ความสามารถ ของงานที่จะทำ - วัดได้ มีขนาดโดยประมาณ 4 ขอบเขตโครงงาน รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

23 www.themegallery.com ให้ระบุว่าหลังจากทำโครงงานนี้ แล้วได้อะไร -ทางการเรียนการสอน -ทางเทคโนโลยี การประกอบ อาชีพ อุตสาหกรรม -หรือได้แนวคิด/ความรู้ใหม่ๆ 5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

24 www.themegallery.com บอกวิธีการว่าจะเริ่ม ทำโครงงานอย่างไร 6 ขั้นตอนดำเนินงาน รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

25 www.themegallery.com 7 แนวคิดและหลักการของโครงงาน - บอกหลักการทำงานของ งานที่จะทำ - ความสัมพันธ์ของแต่ละ ภาคส่วน - การทำงานร่วมกันทั้งหมด รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

26 www.themegallery.com 8 รายการวัสดุอุปกรณ์ -บอกรายละเอียดวัสดุ- อุปกรณ์ที่จะต้องซื้อ -ระบุราคาโดยประมาณ พร้อมทั้งร้านที่ขาย -อาจารย์ที่ปรึกษาเซน รับรอง ***กรณีเป็นโครงงานของ เอกชนหรือไม่ต้องการเงิน สนับสนุนจากภาควิชา ให้ ระบุให้ชัดเจน*** งบประมาณไม่เกิน 2,500 บาท/คน รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

27 www.themegallery.com อาจารย์ที่ปรึกษาเซนรับรอง รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

28 http://www.te.kmutnb.ac.th/2008/

29 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt L o g o ศึกษาโครงงานพิเศษ (Study Project) 1/2557 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google