งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาโครงงานพิเศษ (Study Project) 1/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาโครงงานพิเศษ (Study Project) 1/2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาโครงงานพิเศษ (Study Project) 1/2557
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 หัวข้อในการบรรยาย 1 2 3 ประเภทของโครงงาน ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ
รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

3 หัวข้อในการบรรยาย 1 2 3 ประเภทของโครงงาน ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ
รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

4

5 ประเภทของโครงงาน Title อาจารย์ ฯลฯ วิศวกร เจ้าของธุรกิจ ส่วนตัว

6 ประเภทของโครงงาน เทอมที่ 1/2557 Study Project หาหัวข้อ+อาจารย์
เทอมที่ 2/2557 Special Project หาหัวข้อ+อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงาน เทอมที่ 1/2557 Study Project สอบโครงงานพิเศษ กับคณะกรรมการ 2 1 4 3

7 -วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -คอมพิวเตอร์/เว็บ เพื่อการศึกษา
ประเภทของโครงงาน 1 วิศวกรรม (Hard Ware) 2 สื่อการเรียนการสอน (Education) สิ่งประดิษฐ์ การศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า -วิศวกรรมระบบควบคุม -วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม -สื่อการสอน -ชุดฝึกต่างๆ - ใบประลอง -คอมพิวเตอร์/เว็บ เพื่อการศึกษา -ฯลฯ

8 ประเภทของโครงงาน 1 วิศวกรรม (Hard Ware)

9 ประเภทของโครงงาน 2 สื่อการเรียนการสอน (Education)

10 ประเภทของโครงงาน แหล่งสืบค้นข้อมูล

11 หัวข้อในการบรรยาย 1 2 3 ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ ประเภทของโครงงาน
รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

12 หาหัวข้อ+อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงาน
ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ เทอมที่ 2/2557 Special Project หาหัวข้อ+อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงาน เทอมที่ 1/2557 Study Project สอบโครงงานพิเศษ กับคณะกรรมการ 2 1 4 3

13 ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษา กรณีมีมีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

14 *วันสุดท้ายของการส่งแบบเสนอโครงงาน วันลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี*
ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ การดำเนินงานช่วงปิดเทอม 2/2556 1.1 นำเสนอหัวข้อ/เรื่องที่นักศึกษาสนใจกับอาจารย์ที่ ปรึกษา 1.2 อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษา 1.3 ปรึกษาเนื้องาน ขอบเขตงานที่จะทำ 1.4 จัดพิมพ์แบบเสนอโครงงาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษา เซ็นรับรอง 1.5 นำส่งที่ภาควิชากับ คุณสุคนธ์  ศรีปุตตะรักษ์ (พี่ขวด) *วันสุดท้ายของการส่งแบบเสนอโครงงาน วันลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี*

15 เมื่อนำส่งที่ภาควิชา จะต้องลงวันที่และมีประทับตรายาง
ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ เมื่อนำส่งที่ภาควิชา จะต้องลงวันที่และมีประทับตรายาง

16 หัวข้อในการบรรยาย 1 2 3 รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ
ประเภทของโครงงาน 2 ลำดับขั้นตอนวิชาโครงงานพิเศษ 3 รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ

17 **(กรณีที่ไม่มีเหตุสมควร)**
รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ เมื่อผ่าน Study Project 1/2557 จะต้อง แบ่งกลุ่ม นำเสนอโครงงานพิเศษ 2/2557 นำเสนอโครงงานพิเศษตามกลุ่มและวันเวลาที่ได้แบ่งไว้ *(จะนัดประชุมอาทิตย์แรกของการเปิดเทอม 2557)* *นักศึกษาที่นำส่งแบบร่างไม่ทันในเวลาที่กำหนด จะต้องนำเสนอในปีการศึกษาถัดไป* **(กรณีที่ไม่มีเหตุสมควร)**

18 2 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน 3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ รูปแบบเล่มนำเสนอ 1 ปก 2 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน 3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 4 ขอบเขตโครงงาน 5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6 ขั้นตอนดำเนินงาน 7 แนวคิดและหลักการของโครงงาน 8 รายการวัสดุอุปกรณ์

19 รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ
1 ปก

20 รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ
2 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน เกริ่นนำเรื่องที่สนใจ ในปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้น มีอะไรน่าสนใจ น่าศึกษา จะแก้ปัญหา/สร้างอะไรขึ้นเพื่อ ตอบโจทย์ที่ตั้งมา

21 บอกรายระเอียดว่าจะสร้างอะไร ?
รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ 3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน บอกรายระเอียดว่าจะสร้างอะไร ?

22 รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ
4 ขอบเขตโครงงาน - เป็นสัญญาในการทำงานให้ออกมาตรงตามที่กำหนด - เพื่อบอก สเปค/ความสามารถ ของงานที่จะทำ - วัดได้ มีขนาดโดยประมาณ

23 รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ
5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ให้ระบุว่าหลังจากทำโครงงานนี้แล้วได้อะไร ทางการเรียนการสอน ทางเทคโนโลยี การประกอบอาชีพ อุตสาหกรรม หรือได้แนวคิด/ความรู้ใหม่ๆ

24 บอกวิธีการว่าจะเริ่ม
รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ บอกวิธีการว่าจะเริ่ม ทำโครงงานอย่างไร 6 ขั้นตอนดำเนินงาน

25 รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ
7 แนวคิดและหลักการของโครงงาน - บอกหลักการทำงานของงานที่จะทำ - ความสัมพันธ์ของแต่ละภาคส่วน - การทำงานร่วมกันทั้งหมด

26 รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ
8 รายการวัสดุอุปกรณ์ -บอกรายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะต้องซื้อ -ระบุราคาโดยประมาณพร้อมทั้งร้านที่ขาย -อาจารย์ที่ปรึกษาเซนรับรอง งบประมาณไม่เกิน 2,500 บาท/คน ***กรณีเป็นโครงงานของเอกชนหรือไม่ต้องการเงินสนับสนุนจากภาควิชา ให้ระบุให้ชัดเจน***

27 อาจารย์ที่ปรึกษาเซนรับรอง
รูปแบบเอกสารนำเสนอโครงงานพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาเซนรับรอง

28

29 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาโครงงานพิเศษ (Study Project) 1/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google