งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา โดย นางสาวเพลินจิตร์ กันหาป้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา โดย นางสาวเพลินจิตร์ กันหาป้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา โดย นางสาวเพลินจิตร์ กันหาป้อง
นำเสนอหัวข้องานวิจัย เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา โดย นางสาวเพลินจิตร์ กันหาป้อง

2 OUTLINE วิธีดำเนินงานวิจัย หลักการและเหตุผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินงานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาในการทำวิจัย เอกสารอ้างอิง

3 หลักการและเหตุผลในการทำวิจัย
รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบังคับของนักศึกษาหลักสูตร MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ซึ่งมีความสำคัญและเล็งเห็นคุณภาพของการศึกษา และต้องการสำรวจความคิดเห็นในการเรียนรายวิชานี้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อได้ข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่อไป เพื่อ.....

5 ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกาหมู่เรียน บธ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จำนวน 20 คน ในปีการศึกษา 1/2555

6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นาย ก ได้กล่าวว่า นาย ก ได้กล่าวว่า นาย ก ได้กล่าวว่า

7 วิธีการดำเนินงานวิจัย
1. เก็บรวบรวมข้อมูล 2. เตรียมเครื่องมือในการทำวิจัย 3.รวบรวมข้อมูล 4. วิเคราะห์และประมวลผล 5. สรุปผลงานวิจัย

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9 ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย

10 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา โดย นางสาวเพลินจิตร์ กันหาป้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google