งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับ บัณฑิตศึกษา โดย นางสาวเพลินจิตร์ กันหา ป้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับ บัณฑิตศึกษา โดย นางสาวเพลินจิตร์ กันหา ป้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับ บัณฑิตศึกษา โดย นางสาวเพลินจิตร์ กันหา ป้อง

2  หลักการและ เหตุผล หลักการและ เหตุผล  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์  ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย  งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  วิธีดำเนินงาน วิจัย วิธีดำเนินงาน วิจัย  ประโยชน์ที่คาด ว่าจะได้รับ ประโยชน์ที่คาด ว่าจะได้รับ  ระยะเวลาในการ ทำวิจัย ระยะเวลาในการ ทำวิจัย  เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง

3  รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา เป็นส่วน หนึ่งในรายวิชาบังคับของนักศึกษาหลักสูตร MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  ซึ่งมีความสำคัญและเล็งเห็นคุณภาพของ การศึกษา และต้องการสำรวจความคิดเห็นในการ เรียนรายวิชานี้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ต่อไป

4 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อได้ข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการ สอนในหลักสูตรต่อไป 3. เพื่อ..... 4. เพื่อ..... 5. เพื่อ.....

5  ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกาหมู่เรียน บธ.5401 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  จำนวน 20 คน  ในปีการศึกษา 1/2555

6 นาย ก ได้กล่าวว่า.................

7 1. เก็บ รวบรวม ข้อมูล 2. เตรียม เครื่องมือ ในการทำ วิจัย 3. รวบรวม ข้อมูล 4. วิเคราะห์ และ ประมวลผล 5. สรุป ผลงานวิจัย

8 1.................. 2.................. 3.................. 4.................. 5...................

9 ..................... ....................

10 ...................


ดาวน์โหลด ppt วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับ บัณฑิตศึกษา โดย นางสาวเพลินจิตร์ กันหา ป้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google