งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO องค์กรอัจฉริยะ ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO องค์กรอัจฉริยะ ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO องค์กรอัจฉริยะ ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 แนวคิดไปสู่องค์กรอัจฉริยะ  เริ่มจากการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  นำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)  มุ่งสู่องค์อัจฉริยะ (Intelligence Organization)

3 Business Intelligence

4

5 กรณีศึกษา KM มจพ. : กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการความรู้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยจะต้องรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยในเรื่องอะไรบ้าง  ขณะเดียวกันอาจารย์และเจ้าหน้าที่มักจะ สอบถามข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากรเรื่องอะไร  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ที่ไหน และแต่ละ หน่วยงานต้องการข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ หรือไม่ ใครคือผู้รู้ และมีประสบการณ์มากที่สุด  เมื่อจัดการความรู้แล้ว จะนำไปทำ e- Training เพื่ออบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ บรรจุใหม่ในช่วง 3 ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ ประเมิน

6 กรณีศึกษา KM มจพ. : กองบริการ การศึกษา  การจัดการความรู้ข้อมูลหลักสูตรใน มจพ.  หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีกี่ หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องปรับปรุง หลักสูตรใหม่ ใครรับผิดชอบหลักสูตร ??  ใครคือผู้รู้เกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละสาขา ใครคืออาจารย์ประจำหลักสูตร และ หลักสูตรตาม TQF ต้องจัดการอย่างไร  การจัดการความรู้หลักสูตร จะนำไปทำ ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหา และสะดวกต่อการเข้าถึง

7 กรณีศึกษา KM สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

8 กรอบการจัดการความรู้ของ KMUTNB  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการผลิตบัณฑิตที่ พึงประสงค์  ด้านการวิจัยและบริการ วิชาการ  * ด้านทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

9 การประกันคุณภาพกับการ จัดการความรู้  การประกันคุณภาพกับการ จัดการความรู้  การประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 7 การจัดการ ความรู้ ▪ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ▪ การดำเนินการจัดการความรู้ ▪ ผลสำเร็จการของการจัดการ ความรู้  การประกันคุณภาพภายนอก

10 แผนการจัดการความรู้  การบ่งชี้ความรู้  การสร้างและแสวงหา ความรู้  การจัดการความรู้ให้เป็น ระบบ  การประมวลและกลั่นกรอง ความรู้  การเข้าถึงความรู้  การแบ่งปันแลกเปลี่ยน เรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้

11 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ. ศ.2551  ตัวบ่งชี้ที่ 21 การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ  หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการ มีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์จัดการ ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและ จัดการความรู้อย่างไร

12 KMUTNB – KM Model  Knowledge  Management  University  Technology  Network  Blended

13 องค์กรอัจฉริยะเพื่อให้บุคลากร สามารถเข้าถึง  Weblog KM  Web Portal KM  e-Learning  e-Training KM  e-Research

14 เว็บที่เกี่ยวข้อง KM- KMUTNB   learning.kmutnb.ac.th learning.kmutnb.ac.th  h h     

15 ศูนย์กลางการจัดการความรู้ KMUTNB

16 Weblog KM-KMUTNB

17 KM-Portal : KMUTNB

18 e-Training

19 e-Learning

20 KM กลุ่มการจัดการความรู้ด้านบริการและงานวิจัย

21 คำถาม

22 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์

23 วิทยากร อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและกิจการพิเศษ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์

24 LOGO ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt LOGO องค์กรอัจฉริยะ ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google