งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ

2

3 www.themegaller y.com Contents ADDIE Model 1 Generic Model 2 Instructional Design Process 3 Analysis 4  ADDIE Model

4 ADDIE Model Timeline www.themegaller y.com

5 ADDIE Model www.themegaller y.com

6 ขั้นตอนการผลิตสื่อตามแบบ ADDIE  ขั้นการวิเคราะห์ Analysis  ขั้นการออกแบบ Design  ขั้นการพัฒนา Development  ขั้นการนำไปใช้ Implementation  ขั้นการประเมินผล Evaluation www.themegaller y.com  ADDIE Model

7 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)  การกำหนดหัวเรื่องและ วัตถุประสงค์ทั่วไป  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม  การวิเคราะห์เนื้อหา www.themegaller y.com  ADDIE Model

8 การกำหนดหัวเรื่องและ วัตถุประสงค์ทั่วไป  กำหนดชื่อเรื่องของสื่อที่จะ ทำการผลิต  การศึกษาความต้องการ จำเป็น  บอกวัตถุประสงค์ที่จะ นำไปใช้งาน  บอกวัตถุประสงค์ของการ ผลิต www.themegaller y.com  ADDIE Model

9 การวิเคราะห์ผู้เรียน  วิเคราะห์เพศ  วิเคราะห์อายุ  ระดับชั้นของผู้เรียน  ความรู้เดิม  แบบการเรียนรู้  ความถนัด www.themegaller y.com  ADDIE Model

10 หัวข้อการวิเคราะห์  โครงสร้างหลักสูตร  คำอธิบายรายวิชา  เนื้อหารายวิชา  เวลาการเรียนรู้ ( ชั่วโมง / สัปดาห์ )  ท. ป. น. ทฤษฎี / ปฏิบัติ / หน่วยกิต

11 จุดประสงค์รายวิชา / สมรรถนะรายวิชา

12 คำอธิบายรายวิชา  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์ เอกสาร (Word Processing) ใน การพิมพ์และตกแต่ง การสร้าง ตารางข้อมูล การจัดทำเอกสาร รูปแบบต่าง ๆ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ แผ่นพับ เอกสาร วิชาการ การสร้างจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์ สมการคณิตศาสตร์ การพิมพ์ เชิงอรรถ การทำดัชนี การพิมพ์ เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

13 การวิเคราะห์เนื้อหา www.themegaller y.com

14 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม  ด้านพุทธิพิสัย  1. ความรู้ความจำ  2. ความเข้าใจ  3. การนำไปใช้  4. การวิเคราะห์  5. การสังเคราะห์  6. การประเมินค่า  ด้านจิตพิสัย  ด้านทักษะพิสัย www.themegaller y.com  ADDIE Model

15 การวิเคราะห์หลักสูตร

16

17 การวิเคราะห์ข้อสอบ

18 บทสรุป  ADDIE เป็นขั้นตอนการผลิตสื่อ ไม่ใช่ กระบวนการเรียนการสอน  ADDIE เป็นแนวคิดพื้นฐาน เป็น แบบจำลองอย่างเป็นระบบ  ขั้นตอนของ ADDIE มี 5 ขั้นตอน วิเคราะห์, ออกแบบ, พัฒนา, นำไปใช้, ประเมินผล  ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็น ขั้นตอนแรกของ ADDIE วิเคราะห์ผู้เรียน, วัตถุประสงค์, เนื้อหา www.themegaller y.com  ADDIE Model

19 คำถาม ???

20 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google