งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2557 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2557 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก
การประชุมปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – learning Package) เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2557 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3 Contents ADDIE Model ADDIE Model 1 Generic Model 2
Instructional Design Process 3 Analysis 4 ADDIE Model

4 ADDIE Model Timeline

5 ADDIE Model

6 ขั้นตอนการผลิตสื่อตามแบบ ADDIE
ขั้นการวิเคราะห์ Analysis ขั้นการออกแบบ Design ขั้นการพัฒนา Development ขั้นการนำไปใช้ Implementation ขั้นการประเมินผล Evaluation ADDIE Model

7 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)
การกำหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ทั่วไป การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์เนื้อหา ADDIE Model

8 การกำหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ทั่วไป
กำหนดชื่อเรื่องของสื่อที่จะทำการผลิต การศึกษาความต้องการจำเป็น บอกวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้งาน บอกวัตถุประสงค์ของการผลิต ADDIE Model

9 การวิเคราะห์ผู้เรียน
วิเคราะห์เพศ วิเคราะห์อายุ ระดับชั้นของผู้เรียน ความรู้เดิม แบบการเรียนรู้ ความถนัด ADDIE Model

10 เวลาการเรียนรู้ (ชั่วโมง/สัปดาห์) ท.ป.น. ทฤษฎี/ปฏิบัติ/หน่วยกิต
หัวข้อการวิเคราะห์ โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา เนื้อหารายวิชา เวลาการเรียนรู้ (ชั่วโมง/สัปดาห์) ท.ป.น. ทฤษฎี/ปฏิบัติ/หน่วยกิต

11 จุดประสงค์รายวิชา /สมรรถนะรายวิชา

12 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) ในการพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล การจัดทำเอกสารรูปแบบต่าง ๆ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ แผ่นพับ เอกสารวิชาการ การสร้างจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ การพิมพ์เชิงอรรถ การทำดัชนี การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

13 การวิเคราะห์เนื้อหา

14 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย 1. ความรู้ความจำ 2. ความเข้าใจ 3. การนำไปใช้ 4. การวิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์ 6. การประเมินค่า ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย ADDIE Model

15 การวิเคราะห์หลักสูตร

16

17 การวิเคราะห์ข้อสอบ

18 ขั้นตอนของ ADDIE มี 5 ขั้นตอน วิเคราะห์,ออกแบบ,พัฒนา,นำไปใช้,ประเมินผล
บทสรุป ADDIE เป็นขั้นตอนการผลิตสื่อ ไม่ใช่กระบวนการเรียนการสอน ADDIE เป็นแนวคิดพื้นฐาน เป็นแบบจำลองอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนของ ADDIE มี 5 ขั้นตอน วิเคราะห์,ออกแบบ,พัฒนา,นำไปใช้,ประเมินผล ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนแรกของ ADDIE วิเคราะห์ผู้เรียน,วัตถุประสงค์,เนื้อหา ADDIE Model

19 คำถาม ???

20 Thank You รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2557 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google