งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อ การปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2. เพื่อสำรวจคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ตามโครงการสร้างราชการ ใสสะอาด 3. นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหาร จัดการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึง พอใจของบุคลากร รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วัตถุประสงค์ การศึกษาความ พึงพอใจ

3 วิธีการวิจัย การศึกษาความ พึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม(Questionnaire) ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากร จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ 1. ปัจจัยการทำงาน 2. ด้านค่านิยมขององค์กร 3. ด้านหัวหน้างาน 4. ด้านเพื่อนร่วมงาน 5. ด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน 6. ด้านความใสสะอาดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของ อย. จำนวน 300 คน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของ อย. จำนวน 300 คน รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

4 การศึกษาความ พึงพอใจ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการวิจัย (ต่อ) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้โปรแกรม SPSS และนำเสนอ ผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง ซึ่งใช้สถิติดังนี้ 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 2. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) รายข้อและรายด้าน 3. การวัดการกระจาย (Measures of Dispersion) 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจ ที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติที่.05 โดย 4.1 คำนวณค่า t-test แบบ Independent ในกรณีที่ จำแนกตัวแปรออกเป็น 2 ระดับ 4.2 คำนวณค่า F-test โดยการวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ Anova) ใน กรณีที่จำแนกตัวแปรอิสระออกเป็น3 ระดับขึ้นไป

5 ผลการวิจัย การศึกษาความ พึงพอใจ การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน 4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความใสสะอาด 5. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและ พัฒนาการดำเนินงาน/บริหารจัดการ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

6 ผลการวิจัย(ต่อ) 1. ข้อมูลทั่วไป การศึกษาความ พึงพอใจ เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน ระดับการศึกษา ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

7 ผลการวิจัย(ต่อ) การศึกษาความ พึงพอใจ 2. ความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านปัจจัย การทำงาน ด้านค่านิยม ขององค์กร ด้านหัวหน้างาน ด้านเพื่อน ร่วมงาน รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

8 กลับสู่หน้าหลัก

9

10

11

12 ผลการวิจัย(ต่อ) 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

13 ผลการวิจัย(ต่อ) 4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความใสสะอาด รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

14 5. ข้อเสนอแนะเพื่อ ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน/บริหารจัดการ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

15 1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมต่างๆ 2. การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 5. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและ พัฒนาการดำเนินงาน/บริหารจัดการ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

16 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท,ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด ผลการวิจัย ( ต่อ ) กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

17 ผลการวิจัย ( ต่อ ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

18 ผลการวิจัย ( ต่อ ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

19 ผลการวิจัย ( ต่อ ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

20 ผลการวิจัย ( ต่อ ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

21 ผลการวิจัย ( ต่อ ) รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป

22 ผลการวิจัย ( ต่อ ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด เภสัชกร นักวิชาการอาหารและยา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน นักวิชาการเผยแพร่ บุคลากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร เจ้าหน้าที่ธุรการ /เจ้าหน้าที่พัสดุ อื่นๆ กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

23 ผลการวิจัย ( ต่อ ) 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อายุงาน, ประเภท, ตำแหน่ง และ หน่วยงานที่สังกัด กลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ร้อยละ

24


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google