งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 การพัฒนาระบบการเรียนทางไกลให้อยู่ใน รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ Application of Information Technology System into Distance Learning Presented by: Sunadda.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 การพัฒนาระบบการเรียนทางไกลให้อยู่ใน รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ Application of Information Technology System into Distance Learning Presented by: Sunadda."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 การพัฒนาระบบการเรียนทางไกลให้อยู่ใน รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ Application of Information Technology System into Distance Learning Presented by: Sunadda Sa-nguandet

2 ที่มา และความสำคัญ

3 แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4 ระบบการเรียนทางไกล

5 การจัดระบบการเรียน ทางไกล

6 เทคโนโลยี Technology

7 แนวคิดด้านเทคโนโลยี

8 วิวัฒนาการของ เทคโนโลยีในประเทศ ไทย

9

10 ระบบสารสนเทศ Information system

11 แนวคิดด้านระบบ สารสนเทศ

12 การเรียนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ E-learning

13 ความหมายของ e- learning

14

15 แนวคิดของระบบ e- learning

16

17 ข้อดีของการเรียนการสอนแบบ e-learning

18

19 7 การจัดการความรู้

20 แนวความคิดเกี่ยวกับความรู้

21

22 ประเภทของความรู้

23 ขอบเขตและวิธีการวิจัย

24 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

25 ประโยชน์ที่ได้รับ

26 ขอบเขตและวิธีการวิจัย

27

28 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย

29 การวิเคราะห์ข้อมูล

30 สถานที่ใช้ในการดำเนินการ วิจัยและรวบรวมข้อมูล

31 ระยะเวลาในการดำเนินงาน วิจัย

32 Thank you


ดาวน์โหลด ppt 7 การพัฒนาระบบการเรียนทางไกลให้อยู่ใน รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ Application of Information Technology System into Distance Learning Presented by: Sunadda.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google