งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใส่ชื่อเรื่องงานวิจัย กะทัดรัด มีตัว แปรต้น ตัวแปรตาม อย่างชัดเจน ชื่อ และ สกุล ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใส่ชื่อเรื่องงานวิจัย กะทัดรัด มีตัว แปรต้น ตัวแปรตาม อย่างชัดเจน ชื่อ และ สกุล ผู้วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใส่ชื่อเรื่องงานวิจัย กะทัดรัด มีตัว แปรต้น ตัวแปรตาม อย่างชัดเจน ชื่อ และ สกุล ผู้วิจัย

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ปัญหาที่ผู้วิจัยพบคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร อาจจมีหลาย ประเด็นก็ได้ใส่เป็นข้อ ๆ ปัญหานี้สำคัญอย่างไร ให้เขียนเป็นหัวข้อสั้น ๆ ไม่ควรคัดลอกมาก ทั้งย่อหน้า ให้ระบุแหล่งที่มาด้วย ถ้านำมาจากที่อื่น สามารถใช้รูปภาพ หรือ แผนภูมิประกอบได้ อาจมีมากกว่า 1 สไลด์ได้ ถ้าข้อมูลมาก

3 วัตถุประสงค์การวิจัย ใส่วัตถุประสงค์เป็นข้อ ๆ เรียงตามลำดับความสำคัญจากมาก ไป หาน้อย อาจมีข้อเดียว หรือมากกว่านั้นก็ได้ ผลการวิจัยจะต้องสรุปตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ทุกข้อ

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย ใส่ประโยชน์เป็นข้อ ๆ โดยทั่วไปควรระบุให้ได้อย่างน้อย 3 ข้อ คือ ประโยชน์สำหรับผู้เรียน ประโยชน์สำหรับผู้สอน ประโยชน์สำหรับวิทยาลัย

5 นวัตกรรมที่ใช้ในการ แก้ปัญหา ระบุนวัตกรรมที่ต้องการใช้ ถ้าเป็นนวัตกรรมที่นำมาจากแหล่งอื่นให้ ระบุแหล่งที่มาด้วย ทำไมเลือกใช้นวัตกรรมนี้ จะใช้นวัตกรรมนี้อย่างไร

6 สมมติฐานการวิจัย เขียนเป็นประโยคบอกเล่า เช่น ผู้เรียนกลุ่ม ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม สมมติฐานนี้เขียนเพื่อกำกับทิศทางการทำ วิจัยไม่ให้หลงทาง

7 วิธีดำเนินการวิจัย ให้เขียนขั้นตอนการวิจัย เป็นข้อ ๆ เช่น จัดทำและทดสอบเครื่องมือ ปฐมนิเทศผู้เรียน แบ่งกลุ่มผู้เรียน ทดสอบก่อน - หลังเรียน

8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ สถิติที่ใช้ ให้อธิบายว่าข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์มี อะไรบ้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออะไร มีวิธีการใช้ อย่างไร

9 ขอบคุณครับ / ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ใส่ชื่อเรื่องงานวิจัย กะทัดรัด มีตัว แปรต้น ตัวแปรตาม อย่างชัดเจน ชื่อ และ สกุล ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google