งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและครูต่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย เสมา แสนยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและครูต่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย เสมา แสนยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและครูต่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย เสมา แสนยากร

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและครู ต่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารและครูต่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามตำแหน่ง

3 ความสำคัญของการวิจัย
สภาพแวดล้อมหรือภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

4 กรอบความคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตำแหน่ง .ผู้บริหาร .ครู สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1. ด้านอาคารสถานที่ 2. ด้านสุขาภิบาล 3. ด้านบรรยากาศเอื้อต่อ การเรียนการสอน

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน จำแนกเป็นผู้บริหาร 40 คน ครู คน รวมประชากรทั้งหมด คน 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ประชากรในข้อ 1 ทั้งหมด โดยการสุ่มแบบเจาะจง

6 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การสร้างเครื่องมือ 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษาการสร้างเครื่องมือจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้างเครื่องมือ 3. หาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีการ IOC 4. นำไปทดลองใช้ วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก (discrimination) และความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม

7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ทำหนังสือเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2. ติดต่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3. ทำการเก็บรวบรวมเอกสารแบบสอบถามพร้อมตรวจสอบจำนวนของแบบสอบถาม 4. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับมา และดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ

8 การจัดการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบจำนวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์

9 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( mean ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t – test)


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและครูต่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย เสมา แสนยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google