งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาความพึงพอใจของ ผู้บริหารและครูต่อ สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดย เสมา แสนยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาความพึงพอใจของ ผู้บริหารและครูต่อ สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดย เสมา แสนยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาความพึงพอใจของ ผู้บริหารและครูต่อ สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดย เสมา แสนยากร

2 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้บริหารและครู ต่อ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึง พอใจของผู้บริหารและครูต่อ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา จำแนกตามตำแหน่ง

3 ความสำคัญของ การวิจัย สภาพแวดล้อมหรือภูมิ ทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการ เรียนการสอน ส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น และ เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม

4 กรอบความคิดของ การวิจัย ตัวแปรต้น ตำแหน่ง. ผู้บริหา ร. ครู สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา อำเภอสนามชัย เขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1. ด้านอาคาร สถานที่ 2. ด้านสุขาภิบาล 3. ด้านบรรยากาศ เอื้อต่อ การเรียนการ สอน ตัวแปร ตาม

5 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง 1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษา อำเภอสนาม ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2549 จำนวน 40 โรงเรียน จำแนกเป็นผู้บริหาร 40 คน ครู 200 คน รวมประชากรทั้งหมด 240 คน 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ ใช้ประชากรในข้อ 1 ทั้งหมด โดยการสุ่มแบบเจาะจง

6 การสร้างเครื่องมือ 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษาการสร้างเครื่องมือจากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง แล้วสร้างเครื่องมือ 3. หาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีการ IOC 4. นำไปทดลองใช้ วิเคราะห์หาค่าอำนาจ จำแนก (discrimination) และความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม

7 การเก็บรวบรวม ข้อมูล 1. ทำหนังสือเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ ข้อมูลต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2. ติดต่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3. ทำการเก็บรวบรวมเอกสารแบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบจำนวนของแบบสอบถาม 4. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ แบบสอบถามที่ได้รับมา และดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ

8 การจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล 1. ตรวจสอบจำนวนและความสมบูรณ์ของ แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์

9 สถิติที่ใช้ในการ วิจัย 1. ความถี่และค่าร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย ( mean ) และความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3. การทดสอบค่าที (t – test)


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาความพึงพอใจของ ผู้บริหารและครูต่อ สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดย เสมา แสนยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google