งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูผู้สอนวิชาอภิลักษณ์ จันทร์คาม ๑ ครูที่ปรึกษาอภิลักษณ์ จันทร์ คาม ๒ ครูที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ครูที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูผู้สอนวิชาอภิลักษณ์ จันทร์คาม ๑ ครูที่ปรึกษาอภิลักษณ์ จันทร์ คาม ๒ ครูที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ครูที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูผู้สอนวิชาอภิลักษณ์ จันทร์คาม ๑ ครูที่ปรึกษาอภิลักษณ์ จันทร์ คาม ๒ ครูที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ครูที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ครูที่ปรึกษาด้านภาษาไทย ครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูที่ปรึกษาด้านภาษาไทย ครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย๓

3 หัวข้อที่นำเสนอ ความเป็นมาและ ความสำคัญ วัตถุประสงค์การสร้าง องค์ความรู้ วัตถุประสงค์การสร้าง องค์ความรู้ กรอบแนวคิด กรอบแนวคิด วิธีการดำเนินการสร้าง องค์ความรู้ วิธีการดำเนินการสร้าง องค์ความรู้ การสรุปผลการสร้าง องค์ความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับและ ข้อเสนอแนะ

4 ความเป็นมาและความสำคัญ การเกรินนำ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ เนื้อหาของหัวข้อ หัวข้อ เนื้อหา

5 ๑. เพื่อศึกษาการ ๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ๓. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทาง

6 ขอบเขตด้าน เนื้อหา ขอบเขตด้าน ประชากร ขอบเขตด้าน สถานที่ ขอบเขตด้าน ระยะเวลา

7 แนวทางการ ปัจจัยส่วนบุคคล - ความคิดเห็น เกี่ยวกับ -

8 ๑. รูปแบบการสร้างองค์ความรู้ ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนในการ ดำเนินการดังนี้

9 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีการ สร้างองค์ความรู้แบบผสม (Mix Method Research) โดยเป็นการเขียนเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการเขียน เชิงสำรวจ (Survey Research) และการเขียน เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)

10 รูปแบบการเขียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้ใช้ ตาราง เครซี่ (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ในการคำนวณหา กลุ่มตัวอย่างระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน...... ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และได้ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในการ แจกแบบสอบถาม

11 ๑. ทำให้ทราบแนวคิดและความเป็นมาของ ๒. ทำให้ทราบการเปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับ............ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓. ทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทาง ๔. ผลการสร้างองค์ความรู้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติ ในการ.............

12 กราบขอบ พระคุณคณะกรรมการทุกท่าน กราบขอบ พระคุณคณะกรรมการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ครูผู้สอนวิชาอภิลักษณ์ จันทร์คาม ๑ ครูที่ปรึกษาอภิลักษณ์ จันทร์ คาม ๒ ครูที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ครูที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google