งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BEST PRATICES การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี “ อนุบาลน้อย........... สู่ ธรรมะ ” โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BEST PRATICES การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี “ อนุบาลน้อย........... สู่ ธรรมะ ” โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BEST PRATICES การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี “ อนุบาลน้อย........... สู่ ธรรมะ ” โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

2

3 SWOT  สภาพ ปัจจุบัน โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง เป็นโรงเรียนขนาด กลาง จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อน ประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา - ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 32 คน - ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 27 คน - รวมจำนวน 59 คน  สภาพ ปัจจุบัน โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง เป็นโรงเรียนขนาด กลาง จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อน ประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา - ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 32 คน - ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 27 คน - รวมจำนวน 59 คน  ปัญห า 1. เด็กมีปัญหาด้าน ผู้ปกครองหย่าร้าง 2. เด็กขาดความ รักความอบอุ่นและ ความสนใจในการ ดูแลเอาใจใส่ 3. เด็กมีความ สนใจในกิจกรรม การเรียนสั้น  ปัญห า 1. เด็กมีปัญหาด้าน ผู้ปกครองหย่าร้าง 2. เด็กขาดความ รักความอบอุ่นและ ความสนใจในการ ดูแลเอาใจใส่ 3. เด็กมีความ สนใจในกิจกรรม การเรียนสั้น โรงเรียน การจัดประสบการณ์สำคัญ 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 3. ด้านสังคม 4. ด้านสติปัญญา โรงเรียน การจัดประสบการณ์สำคัญ 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 3. ด้านสังคม 4. ด้านสติปัญญา

4 วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม 2 2. เพื่อให้เด็กมีความประพฤติและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับวัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้อย่างเป็นสุข

5 แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้อง หลักคุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้ หลักสูตรการจัด การศึกษาปฐมวัย

6 การดำเนินงาน / กระบวนการ / วิธีการปฏิบัติ 1. ประชุมคณะครู ผู้ปกครอง เพื่อวางแผนการ ดำเนินงานการจัดกิจกรรม 2. กำหนดโครงการ / กิจกรรม 3. การดำเนินงานตามโครงการ 3.1 กิจกรรมหนูน้อยฝึกจิต 3.2 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 3.3 กิจกรรมคุณธรรมประจำสัปดาห์ 3.4 กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัดทุกวันพระและการมี จิตอาสา

7

8 ระยะเวล า แนวดำเนินงานผู้รับผิดชอบ ระยะที่ 1 พ. ศ. 2556 1.1 การประชุมเตรียมการร่วมกันของ ครู ผู้ปกครอง 1.2 การกำหนดโครงการ / กิจกรรม 1.3 การกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน นางวรรณา ดีทะเล นางอภิญญา เนียม กลาง น. ส. ภัศรา กิ่งชัย น. ส. อารีรรณ บุญส่ง น. ส. เตือนใจ วงผดุง น. ส. นาถลัดดา มองขุน ทด ระยะที่ 2 2.1 การจัดประสบการณ์ตามโครงสร้าง หลักสูตร 2.2 กิจกรรม “ อนุบาลน้อย........ สู่ ธรรมะ ” ระยะที่ 3 3.1 การบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ใน การสังเกต 3.2 จัดนิทรรศการเผยแพร่ / สรุป / รายงานผล แนวการดำเนินงาน / ระยะเวลาใน การดำเนินงาน

9 ผลการ ปฏิบัติงาน 1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตนถูกต้อง เหมาะสมกับวัย สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ อย่างมีความสุข ร้อยละ 100 2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ได้สมวัย ร้อยละ 95 3. ครูมีรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่สามารถ บูรณาการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 100 4. ครูมีสื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก ปฐมวัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ ร้อยละ 100 5. เด็กและครูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สู่ Best Practice ร้อยละ 90

10 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ “ อนุบาลน้อย.... สู่ ธรรมะ ”

11 ประโยชน์ที่ได้รับ ผลที่เกิดกับนักเรียน 1. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 2. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ

12 ประโยชน์ที่ได้รับ ผลที่เกิดกับครู 1. ครูมีรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ สามารถบูรณาการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 100 2. ครูมีความสามารถจัดประสบการณ์สำหรับ เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ ร้อยละ 100

13 ประโยชน์ที่ได้รับ ผลที่เกิดกับโรงเรียน 1. เด็กและครูมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สู่ Best Practice ร้อยละ 100 2. โรงเรียนมี Best Practice ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100 3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100

14 สรุปผู้นำที่ต้องการ เชื่อมั่นในตน อดทนและมั่นคง ทนงด้วย กล้าพูด ดึงดูดด้วยกล้าทำ ย้ำด้วยความ สม่ำเสมอ เสนอตนเข้าร่วมมือ ฝึกปรือ อารมณ์ขัน มนุษย์สัมพันธ์ต้องใช้ ให้ การยอมรับทั่ว ปรับตัวให้เข้ากับสังคม สู้ระดมความคิด เข้าใจผิดและถูก ผูก คำพูดได้ดี มีหน้าที่ต้องประสาน ปรับปรุง งานอยู่เสมอ เจอบกพร่องต้องเปลี่ยน เรียนรู้จูงใจคน สู้ระดมความคิด เข้าใจผิดและถูก ผูก คำพูดได้ดี มีหน้าที่ต้องประสาน ปรับปรุง งานอยู่เสมอ เจอบกพร่องต้องเปลี่ยน เรียนรู้จูงใจคน ไม่สนต้องกระตุ้น งานวุ่นต้องรีบทำ นี่ แหละผู้นำที่ต้องการ ไม่สนต้องกระตุ้น งานวุ่นต้องรีบทำ นี่ แหละผู้นำที่ต้องการ

15


ดาวน์โหลด ppt BEST PRATICES การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี “ อนุบาลน้อย........... สู่ ธรรมะ ” โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google