งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปี การศึกษา 2546 จากประสบการณ์ในการสอนวิชาสุข ศึกษา และการเป็นครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้ดูแล นักเรียนในการรับประทานอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปี การศึกษา 2546 จากประสบการณ์ในการสอนวิชาสุข ศึกษา และการเป็นครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้ดูแล นักเรียนในการรับประทานอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปี การศึกษา 2546

3

4 จากประสบการณ์ในการสอนวิชาสุข ศึกษา และการเป็นครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้ดูแล นักเรียนในการรับประทานอาหาร กลางวันของนักเรียนพบว่า นักเรียน หลายคนไม่ชอบรับประทานผัก ดังนั้นเพื่อต้องการให้นักเรียนได้ เปลี่ยนพฤติกรรมมารับประทานผัก ผู้วิจัยจึงได้ทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมา

5 เพื่อให้นักเรียนเห็น ประโยชน์ของผักและ รับประทานผักมากขึ้น เพื่อจะได้สุขภาพและ ร่างกายที่แข็งแรง

6 นักเรียนที่ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับคุณค่า และประโยชน์ของผัก เปลี่ยนพฤติกรรมมา รับประทานผักมากขึ้น

7 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีใน การรับประทานผัก นักเรียนรับประทาน ผักมากขึ้น

8 กลุ่มเป้าหมา ย

9 การเสริมแรง เชิงบวก

10

11

12 การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การให้ความรู้เกี่ยวกับผัก, ประโยชน์ของผักและการ ให้แรงจูงใจ พฤติกรรมการ รับประทานผัก หมายถึง การมีทัศนคติที่ดีในการ รับประทานผักของนักเรียน

13 * ศึกษาปัญหาของ นักเรียน * เตรียมเอกสาร รูปภาพที่เกี่ยว ข้อง กับการวิจัย

14 * สร้าง แบบสอบถาม * นำแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยว ชาญ ตรวจสอบ

15 1. นำแบบสอบถามไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมาย ( ก่อนได้รับความรู้ ), ( เก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 1) 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและ ประโยชน์ของผักพร้อมกับให้ นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากป้าย นิเทศและทำกิจกรรมที่ครูกำหนดให้ 3. นำแบบสอบถามไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมาย ( หลังจากได้รับความรู้ ), ( เก็บ รวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 )

16 ใช้สถิติร้อยละในการ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ผู้วิจัยได้ ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทำ แบบสอบถาม 2 ครั้ง ( ครั้งที่ 1 ก่อนได้รับความรู้ส่วนครั้ง ที่ 2 หลังจากได้รับความรู้ ) จากนั้น นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน

17 ตัวอย่าง แบบสอบถามเรื่อง การ รับประทานผัก ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / ให้ตรงกับความเป็นจริงใน การรับประทานผักแต่ละชนิดดังต่อไปนี้

18 ตารางเปรียบเทียบการรับประทานผัก ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ก่อนได้รับ ความรู้

19 ก่อนได้รับความรู้

20 แผนภูมิการรับประทานผัก ของนักเรีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ก่อนได้รับความรู้ 33. 26 18.5 7 12. 04 36.1 2

21 ตารางเปรียบเทียบการรับประทานผัก ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 หลังได้รับ ความรู้

22 หลังได้รับความรู้

23 แผนภูมิการรับประทานผัก ของนักเรีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 หลังได้รับความรู้ 66. 33 20.61 9.39 3.6 7

24 ตารางเปรียบเทียบการรับประทานผัก ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

25

26 * นักเรียนชอบรับประทานผักคิด เป็นร้อยละ 33.26 * ชอบรับประทานผักปานกลางคิด เป็นร้อยละ 18.57 * ชอบรับประทานผักน้อย คิดเป็น ร้อยละ 12.04

27 * นักเรียนชอบรับประทานผักคิด เป็นร้อยละ 66.33 * ชอบรับประทานผักปานกลางคิด เป็นร้อยละ 20.61 * ชอบรับประทานผักน้อยคิดเป็น ร้อยละ 9.39 * ไม่ชอบรับประทานผักคิดเป็น ร้อยละ 3.67

28 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับจากการวิจัย … ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ ประโยชน์ของผักและหันมา รับประทานผักมากขึ้น... การที่นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของ การรับประทานผักนั้นหากครูจะเป็นผู้ดูแล แต่เพียงฝ่ายเดียวก็ไม่ประสบผลสำเร็จได้ จึงควรที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ทางบ้านด้วยเพื่อ จะได้ช่วยเสริมแรง กระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณประโยชน์ของ การรับประทานอาหารประเภทผักอีกด้วย

29 ประกาศคุณูปการ งานวิจัยในชั้นเรียนนี้สำเร็จได้ด้วย ความกรุณาอย่างสูงจากท่านผู้บริหาร โรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริการทุกท่าน หัวหน้า งานวิชาการระดับประถม และอาจารย์รัช ดาวรรณ กระสินธุ์ ที่ได้ให้ความกรุณาให้ คำแนะนำช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่ง ผู้วิจัย สามารถดำเนินงานวิจัยจนสำเร็จไปได้ ด้วยดี ผู้วิจัยขอ กราบขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา

30


ดาวน์โหลด ppt ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปี การศึกษา 2546 จากประสบการณ์ในการสอนวิชาสุข ศึกษา และการเป็นครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้ดูแล นักเรียนในการรับประทานอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google