งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546

2 เรื่อง...พฤติกรรมการรับประทานผักของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยวิธีการเสริมแรงเชิงบวก

3 ความเป็นมา จากประสบการณ์ในการสอนวิชาสุขศึกษา และการเป็นครูที่ปรึกษา
จากประสบการณ์ในการสอนวิชาสุขศึกษา และการเป็นครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้ดูแลนักเรียนในการรับประทานอาหาร กลางวันของนักเรียนพบว่า นักเรียนหลายคนไม่ชอบรับประทานผัก ดังนั้นเพื่อต้องการให้นักเรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมมารับประทานผัก ผู้วิจัยจึงได้ทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมา

4 วัตถุประสงค์ในงานวิจัย
เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของผักและรับประทานผักมากขึ้น เพื่อจะได้สุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง

5 สมมติฐาน นักเรียนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของผัก เปลี่ยนพฤติกรรมมารับประทานผักมากขึ้น

6 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการรับประทานผัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการรับประทานผัก นักเรียนรับประทานผักมากขึ้น

7 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 49 คน
ขอบเขตการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 49 คน

8 ตัวแปรอิสระ การเสริมแรงเชิงบวก

9 พฤติกรรมการรับประทานผัก
ตัวแปรตาม พฤติกรรมการรับประทานผัก

10 (ช่วงพักกลางวันของทุกวัน)
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ช่วงพักกลางวันของทุกวัน)

11 การเสริมแรงทางบวก หมายถึง
การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การให้ความรู้เกี่ยวกับผัก,ประโยชน์ของผักและการให้แรงจูงใจ นิยามศัพท์ พฤติกรรมการรับประทานผัก หมายถึง การมีทัศนคติที่ดีในการรับประทานผักของนักเรียน

12 วิธีการดำเนินการวิจัย
ขั้นเตรียม * ศึกษาปัญหาของนักเรียน * เตรียมเอกสาร รูปภาพที่เกี่ยว ข้องกับการวิจัย

13 * นำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยว ชาญตรวจสอบ
ขั้นสร้าง * สร้างแบบสอบถาม * นำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยว ชาญตรวจสอบ

14 ขั้นทดลอง 1. นำแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ( ก่อนได้รับความรู้ ), ( เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1) 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของผักพร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากป้ายนิเทศและทำกิจกรรมที่ครูกำหนดให้ 3. นำแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ( หลังจากได้รับความรู้ ), ( เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 )

15 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทำแบบสอบถาม 2 ครั้ง ( ครั้งที่ 1 ก่อนได้รับความรู้ส่วนครั้ง ที่ 2 หลังจากได้รับความรู้ ) จากนั้นนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน

16 ตัวอย่าง แบบสอบถามเรื่อง การรับประทานผัก
ตัวอย่าง แบบสอบถามเรื่อง การรับประทานผัก ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / ให้ตรงกับความเป็นจริงในการรับประทานผักแต่ละชนิดดังต่อไปนี้

17 ตารางเปรียบเทียบการรับประทานผัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ก่อนได้รับความรู้

18 ก่อนได้รับความรู้

19 แผนภูมิการรับประทานผัก ของนักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
แผนภูมิการรับประทานผัก ของนักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ก่อนได้รับความรู้ 36.12 33.26 18.57 12.04

20 ตารางเปรียบเทียบการรับประทานผัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
หลังได้รับความรู้

21 หลังได้รับความรู้

22 แผนภูมิการรับประทานผัก ของนักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
แผนภูมิการรับประทานผัก ของนักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 หลังได้รับความรู้ 66.33 20.61 9.39 3.67

23 ตารางเปรียบเทียบการรับประทานผัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

24 แผนภูมิพฤติกรรมการรับประทานผัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

25 * นักเรียนชอบรับประทานผักคิดเป็นร้อยละ 33.26
ผลการวิจัย ก่อนได้รับความรู้ * นักเรียนชอบรับประทานผักคิดเป็นร้อยละ * ชอบรับประทานผักปานกลางคิดเป็นร้อยละ * ชอบรับประทานผักน้อย คิดเป็นร้อยละ * ชอบรับประทานผักน้อย คิดเป็นร้อยละ

26 * นักเรียนชอบรับประทานผักคิดเป็นร้อยละ 66.33
หลังได้รับความรู้ * นักเรียนชอบรับประทานผักคิดเป็นร้อยละ 66.33 * ชอบรับประทานผักปานกลางคิดเป็นร้อยละ 20.61 * ชอบรับประทานผักน้อยคิดเป็นร้อยละ 9.39 * ไม่ชอบรับประทานผักคิดเป็นร้อยละ 3.67

27 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
…ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของผักและหันมารับประทานผักมากขึ้น... ข้อเสนอแนะ การที่นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของการรับประทานผักนั้นหากครูจะเป็นผู้ดูแลแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ไม่ประสบผลสำเร็จได้จึงควรที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทางบ้านด้วยเพื่อ จะได้ช่วยเสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณประโยชน์ของ การรับประทานอาหารประเภทผักอีกด้วย

28 ประกาศคุณูปการ งานวิจัยในชั้นเรียนนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากท่านผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริการทุกท่าน หัวหน้างานวิชาการระดับประถม และอาจารย์รัชดาวรรณ กระสินธุ์ ที่ได้ให้ความกรุณาให้คำแนะนำช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่ง ผู้วิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยจนสำเร็จไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอ กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

29


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google