งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ของผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ของผู้บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ของผู้บริหาร

2 1.ในด้านวัตถุประสงค์ กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการศึกษา แล้วกำหนดเป็นจุดมุ่งหมายทางการบริหาร ระลึกเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน

3 ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา

4 ทำให้บุคลากรทางการศึกษายอมรับเป้าหมายทางการศึกษา
ค้นหาวิถีทางที่มีสำหรับทำให้เป้าหมายบรรลุ หาวิธีให้ได้มาซึ่งความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และก่อให้เกิดความสามัคคี

5 2.ในด้านการวางแผน ออกแบบรูปแบบเพื่อการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า โดยผ่านทางการเลือกแนวทาง(Alternative) ที่ดีที่สุด กำหนดผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ทำความกระจ่าง ในสิ่งที่ต้องการให้สัมฤทธิ์ผลและวิธีการ

6 วางแผนสำหรับผลสัมฤทธิ์และการปรับปรุงระบบค่านิยมของสังคม
วางแผนสำหรับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างฉลาด ทำแผนให้ยืดหยุ่น เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกิจกรรมทั้งหลายของชีวิต

7 ทำแผนให้สมบูรณ์ ทบทวนแผนอยู่เสมอ ทำแผนการศึกษาให้เข้ากับแผนของประเทศ ร่างแผนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย ทำแผนให้เป็นจริงและปฏิบัติได้

8 ใช้อบริการของผู้เชี่ยวชาญ
ทำให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าใจแผน

9 3.ในด้านจัดองค์การ วางโครงสร้างของการจัดองค์การรูปแบบของตำแหน่งและความสัมพันธ์ กำหนดตำแหน่งของบุคลากรโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร

10 ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มสู่ผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์ทางการศึกษาโดยผ่านการปฏิบัติงาน กระบวนการสื่อความหมายและการประเมินผล ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน ก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของกลุ่ม โดยผ่านทางความสัมพันธ์ที่ดี การแสดงออกด้วยตนเองและการนำตนเอง

11 ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน
ทำให้องค์การเกิดบรรยากาศแบบประชาธิปไตย โดยผ่านทางความสัมพันธ์อันดี คงไว้ซึ่งมิตรภาพ ความเคารพและความมั่นใจในระหว่างบุคลากร

12 ประเมินผลเพื่อก่อให้เกิดความพอใจทางจิตวิทยา และปรับปรุงเรื่องมนุษย์สัมพันธ์
ก่อให้เดความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชน

13 ทำการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและเป็นปรนัย
ส่งเสริมการประเมินตนเองและการปรับปรุงตนเอง


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ของผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google