งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ของผู้บริหาร. 1. ในด้านวัตถุประสงค์  กำหนดเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ทางการ ศึกษา แล้วกำหนดเป็น จุดมุ่งหมายทางการ บริหาร  ระลึกเสมอว่าอะไรคือ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ของผู้บริหาร. 1. ในด้านวัตถุประสงค์  กำหนดเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ทางการ ศึกษา แล้วกำหนดเป็น จุดมุ่งหมายทางการ บริหาร  ระลึกเสมอว่าอะไรคือ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ของผู้บริหาร

2 1. ในด้านวัตถุประสงค์  กำหนดเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ทางการ ศึกษา แล้วกำหนดเป็น จุดมุ่งหมายทางการ บริหาร  ระลึกเสมอว่าอะไรคือ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ นักเรียน

3  ส่งเสริมบุคลากร ทางการศึกษาให้ ปฏิบัติงานตาม เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ด้าน การศึกษา

4  ทำให้บุคลากรทางการ ศึกษายอมรับเป้าหมาย ทางการศึกษา  ค้นหาวิถีทางที่มีสำหรับ ทำให้เป้าหมายบรรลุ  หาวิธีให้ได้มาซึ่งความ ร่วมมือจากบุคลากรทาง การศึกษาทุกคน และ ก่อให้เกิดความสามัคคี

5 2. ในด้านการวางแผน  ออกแบบรูปแบบเพื่อ การปฏิบัติงานไว้ ล่วงหน้า โดยผ่าน ทางการเลือกแนวทาง (Alternative) ที่ดีที่สุด  กำหนดผลที่ได้จากการ ปฏิบัติงาน  ทำความกระจ่าง ในสิ่งที่ ต้องการให้สัมฤทธิ์ผล และวิธีการ

6  วางแผนสำหรับผลสัมฤทธิ์ และการปรับปรุงระบบ ค่านิยมของสังคม  วางแผนสำหรับการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง ฉลาด  ทำแผนให้ยืดหยุ่น เพื่อ ปรับให้เข้ากับการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของกิจกรรมทั้งหลายของ ชีวิต

7  ทำแผนให้สมบูรณ์  ทบทวนแผนอยู่เสมอ  ทำแผนการศึกษาให้เข้า กับแผนของประเทศ  ร่างแผนโดยตั้งอยู่บน พื้นฐานของการวิจัย  ทำแผนให้เป็นจริงและ ปฏิบัติได้

8  ใช้อบริการของ ผู้เชี่ยวชาญ  ทำให้บุคลากร ทางการศึกษาทุกคน เข้าใจแผน

9 3. ในด้านจัดองค์การ  วางโครงสร้างของการ จัดองค์การรูปแบบของ ตำแหน่งและ ความสัมพันธ์  กำหนดตำแหน่งของ บุคลากรโดยตั้งอยู่บน พื้นฐานของกฎหมาย  กำหนดหน้าที่และความ รับผิดชอบของ บุคลากร

10  ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มสู่ ผลสัมฤทธิ์ของ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา โดยผ่านการปฏิบัติงาน กระบวนการสื่อความหมาย และการประเมินผล  ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ ได้รับความร่วมมือจาก บุคลากรทุกคน  ก่อให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัยของกลุ่ม โดย ผ่านทางความสัมพันธ์ที่ดี การแสดงออกด้วยตนเอง และการนำตนเอง

11  ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ ได้รับความร่วมมือจาก บุคลากรทุกคน  ทำให้องค์การเกิด บรรยากาศแบบ ประชาธิปไตย โดย ผ่านทางความสัมพันธ์ อันดี  คงไว้ซึ่งมิตรภาพ ความเคารพและความ มั่นใจในระหว่าง บุคลากร

12  ประเมินผลเพื่อก่อให้เกิด ความพอใจทางจิตวิทยา และปรับปรุงเรื่องมนุษย์ สัมพันธ์  ก่อให้เดความเข้าใจแก่ ประชาชน ให้ได้รับความ สนใจและความร่วมมือ จากประชาชน

13  ทำการประเมินผล อย่างต่อเนื่อง เป็น ระบบและเป็นปรนัย  ส่งเสริมการประเมิน ตนเองและการ ปรับปรุงตนเอง


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ของผู้บริหาร. 1. ในด้านวัตถุประสงค์  กำหนดเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ทางการ ศึกษา แล้วกำหนดเป็น จุดมุ่งหมายทางการ บริหาร  ระลึกเสมอว่าอะไรคือ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google