งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพภายใน 1. ความ เชื่อมั่นในตนเอง 2. มีความกระตือรือร้น 3. มีความรอบรู้ 4. มีความคิดริเริ่ม 5. มี ความ จริงใจ 6. มีความจำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพภายใน 1. ความ เชื่อมั่นในตนเอง 2. มีความกระตือรือร้น 3. มีความรอบรู้ 4. มีความคิดริเริ่ม 5. มี ความ จริงใจ 6. มีความจำดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

3 บุคลิกภาพภายใน 1. ความ เชื่อมั่นในตนเอง 2. มีความกระตือรือร้น 3. มีความรอบรู้ 4. มีความคิดริเริ่ม 5. มี ความ จริงใจ 6. มีความจำดี 7. มีปฏิภาณไหวพริบ 8. มีอารมณ์ขัน

4 3 ศักยภาพในการ สร้างงานสู่สากล ศักยภาพในการ สร้างงานสู่สากล บุคลิกภาพดี คุณธรรม ความรู้ ตรงเวลา สติปัญญาดี คิดอย่างเป็นระบบ ใฝ่รู้ เป็นผู้นำ มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาพดี เอื้ออาทรสังคม

5 การพัฒนาตนเอง

6 กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ การสำรวจ ตนเอง การรู้จัก ตนเอง การ ปรับปรุง ตนเอง การ ประเมินผ ล

7 ศึกษาตนเองและประเมินตนเองให้ ครอบคลุมทุกๆ คุณลักษณะและ คุณสมบัติ ได้แก่ : การสังเกตตนเอง การให้ผู้อื่นวิพากษ์วิจารณ์ โดยต้อง เปิดใจกว้างต่อความคิดเห็นของคน อื่น และการใช้แบบประเมินตนเอง การพัฒนาตนเอง

8 การยอมรับและตระหนักใน ความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อ. ดร. นันทนา อุ่นเจริญ การพัฒนาตนเอง

9 การค้นหาแรงจูงใจในการ พัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเอง

10 การวางแผนพัฒนาตนเอง 1. นำข้อบกพร่องที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มา ตั้งเป็นเป้าหมาย ที่จะกำจัดข้อบกพร่องนั้น หรือ พัฒนาข้อบกพร่องนั้น ให้เป็นจุดเด่น 2. เรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็น ของข้อบกพร่อง ที่ต้องการแก้ไข การพัฒนาตนเอง

11 3. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามลำดับที่วางไว้ 4. จดบันทึกรายละเอียดในการ ดำเนินการและผลลัพธ์ที่ได้ ตลอดจน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ พบ 5. รับฟังความคิดเห็น และคำ วิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อ. ดร. นันทนา อุ่นเจริญ การพัฒนาตนเอง

12 การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ทำความเข้าใจตนเอง : วิเคราะห์ตนเอง หา จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง พัฒนาจุดเด่นของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และพัฒนาจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่น รู้จักพึ่งตนเอง กำจัดความกลัว ทำทุกอย่างเต็มความสามรถ

13 คิดในทางบวกกับสิ่งที่ทำ ยอมรับในความสามารถของตนเอง อย่าเล็งผลเลิศในการทำงานจนเกินไป อย่าถือคติว่าการทำงานสิ่งใดเมื่อทำแล้ว ต้องดีที่สุด อย่านำความเก่งของผู้อื่นมาทับถม ตนเอง หมั่นฝึกจิตใจตนเองให้ชนะความกลัวให้ ได้ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

14 การสร้างความคิดสร้างสรรค์

15 การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อ. ดร. นันทนา อุ่นเจริญ “ เพื่อการแก้ไขปัญหา สร้างสิ่ง ใหม่ ก้าวไกลเกินฝัน ” โดยกระบวนการพัฒนา จิตเหนือ สำนึก การพัฒนาของ มนุษย์นั้น จะต้อง พัฒนา 3 ด้าน คือ ร่างกาย, จิตวิญญาณ และสมอง การพัฒนาสมองโดยการฝึกให้ คิด แบบสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาที่ง่าย และมี พลังอย่างยิ่งในการที่จะนำ ความสำเร็จมาสู่ผู้ที่สามารถพัฒนาได้ กระบวนการฝึกการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ประกอบด้วยการฝึก ดังต่อไปนี้ การสร้างความคิดสร้างสรรค์

16 การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อ. ดร. นันทนา อุ่นเจริญ 1. การใช้สมองซึกขวาเชื่อมโยงกับสมอง ซีกซ้าย 2. การฝึกการคิดนอกกรอบ 3. การฝึกการคิดทางบวก 4. การฝึกการคิดแบบริเริ่ม คล่องตัว ยืดหยุ่น และละเอียดลออ ฯลฯ การสร้างความคิดสร้างสรรค์

17 การบริหารอารมณ์ ลดความเครียด ปล่อยวาง สร้างอารมณ์ให้เบิกบาน

18 การบริหารอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่ปล่อยอารมณ์ไป ตามใจตนเอง คนที่ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้จะ ได้เปรียบและจะเอาชนะเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ในการปฏิบัติงานเป็น เรื่องธรรมดาที่จะต้องมี เหตุการณ์มากระทบกระเทือนอารมณ์กัน อยู่เสมอ ฉะนั้น บุคคลใดที่ต้องการจะพัฒนา บุคลิกภาพของตน ให้ดีขึ้น จะต้องเป็นคนรู้จักอดทนใจเย็น เมื่อมีเหตุการณ์ ที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้น

19 การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน 1. ฝึกให้รักตนเองตามสภาพที่เป็นอยู่ 2. ฝึกการเอาชนะตนเอง 3. ฝึกความอดทน อดกลั้น และเข้าใจ ผู้อื่น 4. ฝึกการจัดการกับความโกรธและ ความเกลียด

20 5. ฝึกให้เป็นคนอารมณ์ดีและเบิกบาน 6. ฝึกให้เป็นผู้มีใจสงบ 7. ฝึกการเปลี่ยนตนเองดีกว่าเปลี่ยน คนอื่น 8. ฝึกการตั้งเป้าหมายในชีวิต 9. ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล 10. ฝึกเป็นคนตรงต่อเวลา

21 11. ฝึกเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไว 12. พัฒนาความมั่นใจในตนเอง 13. ฝึกมิให้เป็นคนแสดงตัวมากเกินไป 14. ฝึกมิให้เป็นคนเก็บตัวมากเกินไป 15. ฝึกให้เป็นคนที่ใช้อำนาจเหนือผู้อื่น น้อยลง 16. ฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม

22 17. ฝึกการเปลี่ยนความอยากได้ให้เป็น ความต้องการ 18. ฝึกการให้ในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการ 19. ฝึกการให้ความรักแก่ผู้อื่น 20. ฝึกการให้อภัยแก่ผู้อื่น 21. ฝึกการสร้างความประทับใจให้ เกิดขึ้นแก่ทุกคน

23 22 เก่ง ดี มีสุข


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพภายใน 1. ความ เชื่อมั่นในตนเอง 2. มีความกระตือรือร้น 3. มีความรอบรู้ 4. มีความคิดริเริ่ม 5. มี ความ จริงใจ 6. มีความจำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google