งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาหลักสูตร สถานเลี้ยงเด็ก 1. กำหนดกลุ่มเด็กตามวัย ช่วงห่าง อายุ ช่วงละ 6 เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาหลักสูตร สถานเลี้ยงเด็ก 1. กำหนดกลุ่มเด็กตามวัย ช่วงห่าง อายุ ช่วงละ 6 เดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาหลักสูตร สถานเลี้ยงเด็ก 1. กำหนดกลุ่มเด็กตามวัย ช่วงห่าง อายุ ช่วงละ 6 เดือน

2 2.1 ประสบการณ์สำคัญ ตามวัย 2.1.1 ด้านร่างกาย 2.1.2 ด้านอารมณ์ จิตใจ 2.1.3 ด้านสังคม 2.1.4 ด้านสติปัญญา วิเคราะห์สาระ การเรียนรู้

3 2.2 สาระที่ควร เรียนรู้ 2.2.1 ตัวเด็ก 2.2.2 บุคคลและ สถานที่ 2.2.3 ธรรมชาติ รอบตัว 2.2.4 สิ่งต่างๆ รอบตัว

4 จัดทำแนวการ สอน สาระการ เรียนรู้ สัปดาห์ที่หน่วยการ เรียนรู้

5 กำหนด ระยะเวลาเรียน รายปีรายเดือนรายวัน 12 เดือน 48 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน 6 กิจกรรม หลัก

6 กำหนด บรรยากาศการเรียนรู้ 5.1 สภาพแวดล้อม ภายนอก 5.2 สภาพแวดล้อม ภายใน

7 6. กำหนดสื่อและ แหล่งเรียนรู้ 6.1 รายการ / ทะเบียน สื่อ ทุกประเภท 6.2 รายการ / ทะเบียนแหล่งเรียนรู้

8 7. การประเมิน พัฒนาการเด็ก 7.1 การวัดผล - จะวัด อย่างไร - จะใช้เครื่องมือ อะไรวัด 7.2 การประเมินผล - ใช้เกณฑ์ประเมิน อย่างไร - จะนำเสนอผล ประเมินอย่างไร

9 8. ตารางกิจวัตร ประจำวัน ของแต่ละ กลุ่มอายุ

10 สรุปมาตรฐาน ตัว บ่งชี้การประเมิน การประเมินมี 3 มาตรฐาน 1 ด้านการบริหาร จัดการ 2 ด้านการจัดการ เรียนรู้ 3 ด้านคุณภาพเด็ก

11 องค์ประกอบของ มาตรฐานการประเมิน ด้านที่ตัวบ่งชี้เกณฑ์ ( ครั้ง ) คะแนน 1540 2530 341530 รวม 1485100

12

13

14

15 หลัก 3 A’s ของการประกัน คุณภาพ 1. ตระหนัก (Awareness) 2. พยายาม (Attempt) 3. รับความสำเร็จ (Achieve)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาหลักสูตร สถานเลี้ยงเด็ก 1. กำหนดกลุ่มเด็กตามวัย ช่วงห่าง อายุ ช่วงละ 6 เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google