งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาหลักสูตรสถานเลี้ยงเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาหลักสูตรสถานเลี้ยงเด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานเลี้ยงเด็ก
1. กำหนดกลุ่มเด็กตามวัย ช่วงห่างอายุ ช่วงละ 6 เดือน

2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้
2.1 ประสบการณ์สำคัญตามวัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

3 2.2 สาระที่ควรเรียนรู้ 2.2.1 ตัวเด็ก 2.2.2 บุคคลและสถานที่
2.2.1 ตัวเด็ก 2.2.2 บุคคลและสถานที่ 2.2.3 ธรรมชาติรอบตัว 2.2.4 สิ่งต่างๆรอบตัว

4 จัดทำแนวการสอน สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้

5 กำหนดระยะเวลาเรียน รายปี รายเดือน รายวัน 12 เดือน 48 สัปดาห์ 4 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 5 วัน 6 กิจกรรมหลัก

6 กำหนดบรรยากาศการเรียนรู้
5.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 5.2 สภาพแวดล้อมภายใน

7 6. กำหนดสื่อและแหล่งเรียนรู้
6.1 รายการ / ทะเบียนสื่อ ทุกประเภท 6.2 รายการ / ทะเบียนแหล่งเรียนรู้

8 7. การประเมินพัฒนาการเด็ก
7.1 การวัดผล - จะวัดอย่างไร - จะใช้เครื่องมืออะไรวัด 7.2 การประเมินผล - ใช้เกณฑ์ประเมินอย่างไร - จะนำเสนอผลประเมินอย่างไร

9 8. ตารางกิจวัตรประจำวัน ของแต่ละกลุ่มอายุ

10 สรุปมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประเมิน
การประเมินมี 3 มาตรฐาน 1 ด้านการบริหารจัดการ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 3 ด้านคุณภาพเด็ก

11 องค์ประกอบของมาตรฐานการประเมิน
ด้านที่ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ (ครั้ง) คะแนน 1 5 40 2 30 3 4 15 รวม 14 85 100

12

13

14

15 หลัก 3 A’s ของการประกันคุณภาพ
1. ตระหนัก (Awareness) 2. พยายาม (Attempt) 3. รับความสำเร็จ (Achieve)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาหลักสูตรสถานเลี้ยงเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google