งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร. นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร. นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย ดร. นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล ห้องเรียน คุณภาพ ออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตร ICT ห้องเรียน ICT โรงเรียน Positive Discipline CAR การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ Inside outOutside in ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4

5 PLA N DO CHECK ACTI ON - NEED - MEASURABL E GOALS - CONSTRAINT S - ALTERNATIV ES - SELECTION GOALS - CONSTRAINT S - ALTERNATIV ES - SELECTION ได้ผล – เผยแพร่ / ขยายผล / ปฏิบัติตาม ไม่ได้ผล – พัฒนา / ปรับปรุง / แก้ไข ปฏิบัติ การ IMPLEMENTA TION MODIFICA TION การติดตามและ ประเมินผล DemingLehmanChat - ค้นหาปัญหา / ความ ต้องการ / ความจำเป็น - กำหนดเป้าหมาย - หาทางเลือกในแก้ปัญหา - ศึกษาหลักการ / แนวคิด ในการแก้ปัญหา - กำหนดวิธีการแก้ปัญหา C DA P

6  K:Knowledge ( ความรู้ )  P:Performance ( ผล การปฏิบัติงาน )  I:Indicator ( ตัวชี้วัด ) KPI : ครบทุกเรื่องของ ห้องเรียนคุณภาพ

7 ด้านการออกแบบการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน  ความรู้ (Knowledge)  ครูออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ตามรูปแบบ Backward Design  ครูออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ตามรูปแบบ Backward Design  ผู้บริหารนิเทศ Coach การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้บริหารนิเทศ Coach การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผลการปฏิบัติงาน (Performance)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงมาตรฐานที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงมาตรฐานที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวชี้วัด (Indicator)  นักเรียนมีผลงาน / ชิ้นงานที่สะท้อนคุณภาพการ คิดระดับสูง  นักเรียนมีผลงาน / ชิ้นงานที่สะท้อนคุณภาพการ คิดระดับสูง  ผลการเรียนรวบยอดระดับสถานศึกษาและ ระดับชาติ  ผลการเรียนรวบยอดระดับสถานศึกษาและ ระดับชาติ

8 ด้าน ICT  ความรู้ (Knowledge)  การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ผลการปฏิบัติงาน (Performance)  การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT  การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT  การใช้ e-mail  การใช้ e-mail  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน Website  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน Website  ตัวชี้วัด (Indicator)  มีแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่ใช้ ICT  มีแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่ใช้ ICT

9 ด้านการวิจัยในชั้น เรียน  ความรู้ (Knowledge)  การจัดทำ ID Plan  การจัดทำ ID Plan  การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  ผลการปฏิบัติงาน (Performance)  การใช้ CAR ในการพัฒนาตนเอง และนักเรียน  การใช้ CAR ในการพัฒนาตนเอง และนักเรียน  ตัวชี้วัด (Indicator)  รายงานการพัฒนาตนเองและ นักเรียน  รายงานการพัฒนาตนเองและ นักเรียน

10 ด้านระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน  ความรู้ (Knowledge)  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การสร้างวินัยเชิงบวก  การสร้างวินัยเชิงบวก  ผลการปฏิบัติงาน (Performance)  การพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ  การพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ  ตัวชี้วัด (Indicator)  ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก  ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก  รายงานการพัฒนานักเรียนอย่างเป็น ระบบแบบองค์รวม  รายงานการพัฒนานักเรียนอย่างเป็น ระบบแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์

11 ด้านผู้นำการ เปลี่ยนแปลง  ความรู้ (Knowledge)  แนวคิด / หลักการของผู้นำการ เปลี่ยนแปลง  แนวคิด / หลักการของผู้นำการ เปลี่ยนแปลง  ผลการปฏิบัติงาน (Performance)  แผนการพัฒนาตนเอง  แผนการพัฒนาตนเอง  ผลงานเชิงสร้างสรรค์  ผลงานเชิงสร้างสรรค์  ตัวชี้วัด (Indicator)  การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ผลงาน  การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ผลงาน  ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้เสีย  ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้เสีย

12 วิเคราะห์บริบทและสภาพปัจจุบัน ของโรงเรียน วิเคราะห์บริบทและสภาพปัจจุบัน ของโรงเรียน ศึกษาแนวคิด / หลักการ ศึกษาแนวคิด / หลักการ กำหนดเป้าหมายสู่ห้องเรียน คุณภาพ กำหนดเป้าหมายสู่ห้องเรียน คุณภาพ จัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาสู่ห้องเรียน คุณภาพ ดำเนินการพัฒนาสู่ห้องเรียน คุณภาพ นิเทศ กำกับ ติดตาม และ ประเมินผล นิเทศ กำกับ ติดตาม และ ประเมินผล รายงานการพัฒนา รายงานการพัฒนา

13 กำหนดกลยุทธ์การนิเทศ / ติดตาม กำหนดกลยุทธ์การนิเทศ / ติดตาม ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตาม CAR 1- 4 ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตาม CAR 1- 4 สรุปผลการประเมินภายในเดือน กันยายน 2551 สรุปผลการประเมินภายในเดือน กันยายน 2551 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทน สถานศึกษาของ สพท. สป.2 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทน สถานศึกษาของ สพท. สป.2 ภายในเดือนตุลาคม 2551 ตัวแทนสถานศึกษาจัดแสดงผลงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตัวแทนสถานศึกษาจัดแสดงผลงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในเดือนพฤศจิกายน 2551

14


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร. นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google