งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.นิวัตต์ น้อยมณี การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.นิวัตต์ น้อยมณี การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.นิวัตต์ น้อยมณี การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โดย
ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2 องค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพ
หลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ ออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน Positive Discipline ICT โรงเรียน ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง ICT ห้องเรียน ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ห้องเรียน คุณภาพ CAR Inside out Outside in การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) มุ่งสู่มาตรฐานสากล

3 วิธีดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

4 Deming Lehman Chat PLAN DO CHECK ACTION MODIFICATION
- NEED - MEASURABLE GOALS - CONSTRAINTS - ALTERNATIVES - SELECTION - ค้นหาปัญหา/ความต้องการ/ความจำเป็น - กำหนดเป้าหมาย - หาทางเลือกในแก้ปัญหา - ศึกษาหลักการ/แนวคิดในการแก้ปัญหา - กำหนดวิธีการแก้ปัญหา PLAN DO IMPLEMENTATION ปฏิบัติการ CHECK การติดตามและประเมินผล ได้ผล – เผยแพร่/ขยายผล/ปฏิบัติตาม ไม่ได้ผล – พัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข ACTION MODIFICATION 4

5 ความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลง KPI : ครบทุกเรื่องของห้องเรียนคุณภาพ
 K:Knowledge (ความรู้)  P:Performance (ผลการปฏิบัติงาน)  I:Indicator (ตัวชี้วัด)

6 ด้านการออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
1 ความรู้(Knowledge)  ครูออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ตามรูปแบบ Backward Design  ผู้บริหารนิเทศ Coach การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงาน(Performance)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงมาตรฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวชี้วัด(Indicator)  นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานที่สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง  ผลการเรียนรวบยอดระดับสถานศึกษาและระดับชาติ

7 ด้าน ICT 2 ความรู้(Knowledge) ผลการปฏิบัติงาน(Performance)
 การใช้  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน Website ตัวชี้วัด(Indicator)  มีแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ ICT

8 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
3 ความรู้(Knowledge)  การจัดทำ ID Plan  การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการปฏิบัติงาน(Performance)  การใช้ CAR ในการพัฒนาตนเองและนักเรียน ตัวชี้วัด(Indicator)  รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน

9 ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4 ความรู้(Knowledge)  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การสร้างวินัยเชิงบวก ผลการปฏิบัติงาน(Performance)  การพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัด(Indicator)  ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก  รายงานการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์

10 ด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลง
5 ความรู้(Knowledge)  แนวคิด/หลักการของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผลการปฏิบัติงาน(Performance)  แผนการพัฒนาตนเอง  ผลงานเชิงสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด(Indicator)  การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน  ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้เสีย

11 แนวทางการขับเคลื่อนของสถานศึกษา
วิเคราะห์บริบทและสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ศึกษาแนวคิด/หลักการ กำหนดเป้าหมายสู่ห้องเรียนคุณภาพ จัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาสู่ห้องเรียนคุณภาพ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล รายงานการพัฒนา

12 แนวการดำเนินงานของ สพท.สป.2
กำหนดกลยุทธ์การนิเทศ/ติดตาม ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตาม CAR 1- 4 สรุปผลการประเมินภายในเดือนกันยายน 2551 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนสถานศึกษาของ สพท.สป.2 ภายในเดือนตุลาคม 2551 ตัวแทนสถานศึกษาจัดแสดงผลงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในเดือนพฤศจิกายน 2551

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ดร.นิวัตต์ น้อยมณี การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google