งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อ การ พัฒนาประเทศในอนาคต • เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องได้รับ การพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อ การ พัฒนาประเทศในอนาคต • เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องได้รับ การพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อ การ พัฒนาประเทศในอนาคต • เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องได้รับ การพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อยู่ ในครรภ์มารดา จนถึงวัยรุ่น • พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์เป็น ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และอนาคต ความสำคัญของการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย

3 • กรมอนามัย ได้คิดค้นแนวทางที่จะส่งเสริม คุณภาพและศักยภาพของเด็กไทย อันเป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ให้มี พัฒนาการสมวัยรอบด้าน ตลอดจนมีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ • การพัฒนาสติปัญญาของเด็กและเยาวชน เน้น การมีส่วนร่วมจากครอบครัว บ้าน โรงเรียน ชุมชน • ในปี พ. ศ.2556 กรมอนามัย โดยความร่วมมือจาก อาจารย์มหาวิทยาลัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี และศูนย์อนามัย ได้จัดทำแบบ คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ( อนามัย 55) ที่จะช่วยให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการเฝ้าระวัง พัฒนาการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ เด็กไทยเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย เป็น ประชากรที่มีอนาคต ของชาติต่อไป ความสำคัญของการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย

4 พัฒนาการทางสมองและระบบ ประสาท  IQ, EQ และพัฒนาการทางสมอง ของทารก เพราะ สมองสัมพันธ์ กับพัฒนาการ และพัฒนาการ ก็ สัมพันธ์กับ IQ, EQ  การจะพัฒนาให้ทารกมี IQ, EQ ดี จึงต้องเริ่มดูแลตั้งแต่เจ้าตัวน้อย อยู่ในท้องแม่  ช่วงอายุ 0-6 เดือน สมองจะมี เซลล์ประสาท ที่ครบถ้วนแล้ว แต่การเชื่อมโยงเส้น ใยประสาท การสั่งงาน รวมไปถึงการเรียนรู้ยัง ไม่สมบูรณ์พร้อม

5  ช่วงอายุ 6 เดือน - 2 ปี สมองมีการเติบโตอย่าง รวดและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ทารกจะเริ่มรับรู้ทางประสาทสัมผัส หูฟัง การดมกลิ่น รู้รสของอาหารและรับการสัมผัส ทางกาย และเริ่มมีพัฒนาการของการใช้ กล้ามเนื้อ และมีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม อย่าลืม กระตุ้นด้วยการอุ้ม กอด สัมผัส พาไปเดินเล่น หรือ การ พูดคุยบ่อยๆ เพราะทำให้สมองของลูกเติบโต สูงสุด พัฒนาการทางสมองและระบบ ประสาท

6  ช่วงอายุ 2 - 4 ปี เด็กจะต้องใช้สมองและ สายตามากเป็นพิเศษเพื่อการเรียนรู้จดจำ ฝึก ทักษะทางความคิด คือ เริ่มเปลี่ยนจากการเรียนรู้ จากการกระทำไปสู่การเรียนรู้โดยการคิด และ เปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความหมายน้อยมาสู่ พฤติกรรมที่มีความหมายได้มาก เริ่มพูดสื่อภาษา โดยการโต้ตอบกับผู้ใหญ่ เริ่มจะถาม อย่าลืม กระตุ้นพัฒนาการผ่านการเล่นที่เหมาะสม จะ เลียนแบบผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด พ่อแม่จึงต้องค่อยๆ สอน และทำให้ดูเป็นแบบอย่างโดยไม่ใช้การ บังคับ หรือออกคำสั่งจนลูกไร้ความสุขที่จะทำตาม หรือเลียนแบบ พัฒนาการทางสมองและระบบ ประสาท

7  ช่วงอายุ 4 - 6 ปี พัฒนาการด้านสติปัญญา การรับส่ง ข้อมูล การเรียนรู้ และจดจำสู่สมองอย่างมี ประสิทธิภาพ เริ่มพัฒนาการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นในทาง วิชาการต่างๆ เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่สังคมโรงเรียน หาก ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีสุขภาพทางกายและ สุขภาพจิตดี ศักยภาพในการเรียนรู้และความฉลาด ก็จะเพิ่มพูนงอกงามไปได้เรื่อยๆ แต่ถ้าไม่ได้รับการเอา ใจใส่เลี้ยงดู และสุขภาพจิต ไม่ดี รวมทั้งขาดแบบอย่างที่ ดี ศักยภาพในการเรียนรู้ก็จะชะงักงัน หรือถูกปิดลง พัฒนาการทางสมองและระบบ ประสาท


ดาวน์โหลด ppt • เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อ การ พัฒนาประเทศในอนาคต • เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องได้รับ การพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google