งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตพิสัยบริการ ฐานสู่ความเป็นเลิศ (Service Mind)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตพิสัยบริการ ฐานสู่ความเป็นเลิศ (Service Mind)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตพิสัยบริการ ฐานสู่ความเป็นเลิศ (Service Mind)
จิตพิสัยบริการ ฐานสู่ความเป็นเลิศ (Service Mind) VCD วิชาการ ชุดที่ 43 ของสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย โดย นายนพพร พยัคฆวิเชียร

2 “จิตพิสัยบริการ” การสร้างความพอใจจากความรู้สึกนึกคิดเบื้องลึกในจิตใจ ให้ปรากฏออกมาในรูปของการปฏิบัติงานของตน ของทีมงาน และของ ทั้งองค์กร ซึ่งก็คือ ครอบครัว ของตนเอง

3 “ลูกค้า”  ลูกค้าภายนอก ผู้มาติดต่อขอรับบริการ  ลูกค้าภายใน
 ลูกค้าภายนอก ผู้มาติดต่อขอรับบริการ  ลูกค้าภายใน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา

4 หลักการสร้างจิตพิสัยบริการ

5 มีความรักงาน รักเพื่อนร่วมงาน และรักองค์กร อย่างแท้จริง
1. มีความรักงาน รักเพื่อนร่วมงาน และรักองค์กร อย่างแท้จริง  มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทให้กับงาน  มีความรักเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีความสุข สนุกในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ  มีความรักองค์กร

6 มีจิตสำนึกและปณิธานแน่วแน่ เพื่อมุ่งสู่
2. มีจิตสำนึกและปณิธานแน่วแน่ เพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศของชีวิตและการทำงาน  เชื่อมั่นในสถาบันครอบครัว  การทำงานคือชีวิต

7 3. มีจิตใจสุขุม เยือกเย็น อดทน อดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคทั้งปวง

8 4. มีมุมมองลึกและกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี สร้างสรรค์ สิ่งที่ดีต่อชีวิต และสังคม

9 5. มีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสะอาด เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

10 6. มีศิลปะในการสื่อความหมาย ประสาน สามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์

11 7. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน ให้บรรลุผล

12 มีการกระทำที่มุ่งเน้นเป้าหมาย ในภาพรวมขององค์กร
8. มีการกระทำที่มุ่งเน้นเป้าหมาย ในภาพรวมขององค์กร “เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน”

13 มีความรู้ความสามารถ ขยัน และ รับผิดชอบงาน
9. มีความรู้ความสามารถ ขยัน และ รับผิดชอบงาน “ทำ……..ทั้งๆ ที่ไม่รู้ ไม่ทำ……ทั้ง ๆ ที่รู้ รู้……..แต่ไม่ทำ ไม่ทำ…….และไม่รู้”

14 10. มีพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามและเหมาะสม

15 ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ จิตพิสัยบริการ

16 1. เตรียมตนเองให้พร้อม 2. เตรียมสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อม 3. แสดงกิริยายินดีเมื่อพบลูกค้า

17 4. ปฏิบัติตนโดยเสมอภาค/ประสานสัมพันธ์
ในองค์กร 5. มีความสามารถในการสื่อความหมาย 6. สนองตอบความต้องการ ของลูกค้าให้มากที่สุด

18 ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ไม่ดี
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และองค์กร

19 ไม่เป็นไร………… น่าจะ………..……. มั๊ง…………...…….

20 ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ


ดาวน์โหลด ppt จิตพิสัยบริการ ฐานสู่ความเป็นเลิศ (Service Mind)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google