งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตพิสัยบริการ ฐานสู่ ความเป็นเลิศ (Service Mind) VCD วิชาการ ชุดที่ 43 ของสภาอุตสหกรรมแห่ง ประเทศไทย โดย นายนพพร พยัคฆ วิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตพิสัยบริการ ฐานสู่ ความเป็นเลิศ (Service Mind) VCD วิชาการ ชุดที่ 43 ของสภาอุตสหกรรมแห่ง ประเทศไทย โดย นายนพพร พยัคฆ วิเชียร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตพิสัยบริการ ฐานสู่ ความเป็นเลิศ (Service Mind) VCD วิชาการ ชุดที่ 43 ของสภาอุตสหกรรมแห่ง ประเทศไทย โดย นายนพพร พยัคฆ วิเชียร

2 “ จิตพิสัย บริการ ” การสร้างความพอใจจาก ความรู้สึกนึกคิดเบื้องลึกใน จิตใจ ให้ปรากฏออกมาใน รูปของการปฏิบัติงานของ ตน ของทีมงาน และของ ทั้งองค์กร ซึ่งก็คือ ครอบครัว ของตนเอง

3 “ ลูก ค้า ”  ลูกค้า ภายนอก  ลูกค้า ภายใน ผู้มาติดต่อขอรับ บริการ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา

4 หลักการสร้างจิต พิสัยบริการ

5  มีความรักเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีความสุข สนุกในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอ มีความรักงาน รักเพื่อน ร่วมงาน และรัก องค์กร อย่างแท้จริง 1.  มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทให้กับงาน  มีความรัก องค์กร

6 2. มีจิตสำนึกและปณิธานแน่ว แน่ เพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศของชีวิตและ การทำงาน  เชื่อมั่นในสถาบัน ครอบครัว  การทำงาน คือชีวิต

7 มีจิตใจสุขุม เยือกเย็น อดทน อดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรค ทั้งปวง 3.

8 4.4. มีมุมมองลึกและ กว้าง คิดไกล ใฝ่ดี สร้างสรรค์ สิ่งที่ดีต่อชีวิต และสังคม

9 5. มีบุคลิกยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสะอาด เหมาะสม มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง

10 6. มีศิลปะในการสื่อ ความหมาย ประสาน สามัคคี มี มนุษยสัมพันธ์

11 7. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นตั้งใจในการ ทำงาน ให้บรรลุผล

12 8. มีการกระทำที่มุ่งเน้น เป้าหมาย ในภาพรวมขององค์กร “ เข้าใจกระบวนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ”

13 9. มีความรู้ความสามารถ ขยัน และ รับผิดชอบ งาน “ ทำ …….. ทั้งๆ ที่ไม่รู้ ไม่ ทำ …… ทั้ง ๆ ที่รู้ รู้ …….. แต่ไม่ทำ ไม่ ทำ ……. และไม่รู้ ”

14 10. มีพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ที่ดีงามและเหมาะสม

15 ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ จิตพิสัยบริการ

16 1. เตรียมตนเอง ให้พร้อม 2. เตรียมสถานที่ ปฏิบัติงานให้พร้อม 3. แสดงกิริยายินดีเมื่อ พบลูกค้า

17 4. ปฏิบัติตนโดยเสมอภาค / ประสานสัมพันธ์ ในองค์กร 5. มีความสามารถในการสื่อ ความหมาย 6. สนองตอบความ ต้องการ ของลูกค้าให้มาก ที่สุด

18 ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ไม่ดี เพื่อประโยชน์ต่อ ตนเอง คนรอบข้าง และ องค์กร

19 ไม่เป็นไร ………… น่าจะ ………..……. มั๊ง …………...…….

20 ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจ ให้บริการ


ดาวน์โหลด ppt จิตพิสัยบริการ ฐานสู่ ความเป็นเลิศ (Service Mind) VCD วิชาการ ชุดที่ 43 ของสภาอุตสหกรรมแห่ง ประเทศไทย โดย นายนพพร พยัคฆ วิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google