งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสวนาพาเพลิน อปท. กับ รางวัลพระปกเกล้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสวนาพาเพลิน อปท. กับ รางวัลพระปกเกล้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสวนาพาเพลิน อปท. กับ รางวัลพระปกเกล้า
โดย อาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และ นางสาวสุนิษา ฝึกฝน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา – น.

2 ชวนคิดเรื่องการกรอกใบสมัครรางวัลพระปกเกล้า
ตามประเภทรางวัล

3 ประเภทรางวัลด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ อปท. ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ อปท.

4 การเขียนใบสมัครให้นึกถึงวิธีการที่ดำเนินการที่ผ่านมา
เทคนิคการเขียนใบสมัคร รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรอ่านคำถามว่าต้องการรูปแบบการมีส่วนร่วม วิธีการมีส่วนร่วม หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อวิเคราะห์ อปท. ของตนเอง การเขียนใบสมัครให้นึกถึงวิธีการที่ดำเนินการที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น ;

5 การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การเน้นให้สมาชิกชุมชนสามารถมีบทบาทร่วมใน อปท. อยู่ย่างต่อเนื่อง
ความโปร่งใส คือ สมาชิกชุมชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกกิจกรรม/โครงการ ของ อปท.

6 ประเภทรางวัลด้านการเสริมสร้าง สันติสุขและความสมานฉันท์
เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ อปท. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาความสงบ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกแห่งพลังความสามัคคีของคนในพื้นที่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ

7 ระดับร่วมเป็นคณะกรรมการ ระดับร่วมตระหนัก / ดำเนินการ
เทคนิคการเขียนใบสมัคร รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ระดับร่วมเป็นคณะกรรมการ ระดับร่วมตระหนัก / ดำเนินการ ฯลฯ ระดับร่วมกิจกรรม

8 การเขียนใบสมัครต้องแสดงถึงความเข้มข้นในการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น
เป้าหมาย : ต้องตอบถึงรูปแบบ กิจกรรม วิธีการหรือกระบวนการเกิดกิจกรรม และกิจกรรมที่ทำให้เกิดการความสันติสุขภายใน อปท.

9 ประเภทรางวัลด้านการเสริมสร้าง เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เพื่อส่งเสริมให้ อปท. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู้เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

10 เทคนิคการเขียนใบสมัคร รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
ความหมาย “เครือข่าย” คือ การสร้างความร่วมมือ ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ทางเครือข่าย อาทิเช่น

11 ระดับร่วมเป็นคณะกรรมการ ระดับร่วมตระหนัก / ดำเนินการ
ระดับร่วมกิจกรรม ระดับร่วมเป็นคณะกรรมการ ระดับร่วมตระหนัก / ดำเนินการ ฯลฯ

12 การเขียนใบสมัครต้องแสดงถึงความเข้มข้นในการปฏิบัติการร่วมกันหรือการเป็นเครือข่าย
เป้าหมาย : ต้องตอบถึงรูปแบบเครือข่าย วิธีการหรือกระบวนการเกิดเครือข่าย และกิจกรรมที่ทำให้เกิดเครือข่ายและเครือข่ายที่มีอยู่

13 อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รางวัลพระปกเกล้า ทั้ง 3 ประเภทรางวัล

14 “จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ”


ดาวน์โหลด ppt เสวนาพาเพลิน อปท. กับ รางวัลพระปกเกล้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google