งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสวนาพาเพลิน อปท. กับ รางวัลพระปกเกล้า โดย อาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และ นางสาวสุนิษา ฝึกฝน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 13.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสวนาพาเพลิน อปท. กับ รางวัลพระปกเกล้า โดย อาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และ นางสาวสุนิษา ฝึกฝน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 13.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสวนาพาเพลิน อปท. กับ รางวัลพระปกเกล้า โดย อาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และ นางสาวสุนิษา ฝึกฝน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 13.00 – 14.30 น.

2 ชวนคิดเรื่องการ กรอกใบสมัครรางวัล พระปกเกล้า ตามประเภทรางวัล

3 ประเภทรางวัลด้านความ โปร่งใสและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ อปท. ตระหนักถึง ความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการ บริหารงาน และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การบริหารงานของ อปท.

4 เทคนิคการเขียนใบสมัคร รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน ควรอ่านคำถาม ว่าต้องการ รูปแบบการมีส่วน ร่วม วิธีการมีส่วน ร่วม หรือกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดการมี ส่วนร่วม เพื่อ วิเคราะห์ อปท. ของตนเอง การเขียนใบ สมัครให้นึกถึง วิธีการที่ ดำเนินการที่ผ่าน มา ตัวอย่างเช่น ;

5 การมีส่วนร่วม ของประชาชน คือ การเน้นให้ สมาชิกชุมชน สามารถมี บทบาทร่วมใน อปท. อยู่ย่าง ต่อเนื่อง ความโปร่งใส คือ สมาชิก ชุมชนสามารถ เข้าถึงได้ในทุก กิจกรรม / โครงการ ของ อปท.

6 ประเภทรางวัลด้านการ เสริมสร้าง สันติสุขและความสมานฉันท์ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ อปท. ในฐานะเป็น หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ซึ่ง มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาความสงบ ตลอดจน ปลุกจิตสำนึกแห่งพลังความสามัคคีของคนในพื้นที่ ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการเสริมสร้างสันติสุข และความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็น รากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ ในระดับชาติ

7 ระดับร่วม กิจกรรม ระดับร่วม ตระหนัก / ดำเนินการ ระดับร่วม เป็น คณะกรรม การ ฯลฯ เทคนิคการเขียนใบสมัคร รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ สมานฉันท์

8 การเขียนใบ สมัครต้องแสดง ถึงความเข้มข้น ในการปฏิบัติการ ร่วมกันเพื่อแก้ไข ปัญหาความ ขัดแย้งใน ท้องถิ่น เป้าหมาย : ต้อง ตอบถึงรูปแบบ กิจกรรม วิธีการ หรือกระบวนการ เกิดกิจกรรม และ กิจกรรมที่ทำให้ เกิดการความ สันติสุขภายใน อปท.

9 ประเภทรางวัลด้านการ เสริมสร้าง เครือข่าย รัฐ เอกชน และ ประชาสังคม เพื่อส่งเสริมให้ อปท. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำ หน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกับ เครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือ พัฒนาท้องถิ่นไปสู้เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกัน

10 เทคนิคการเขียนใบสมัคร รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ความหมาย “ เครือข่าย ” คือ การสร้างความร่วมมือ ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ทาง เครือข่าย อาทิเช่น

11 ระดับร่วม กิจกรรม ระดับร่วม ตระหนัก / ดำเนินการ ระดับร่วม เป็น คณะกรรม การ ฯลฯ

12 การเขียนใบ สมัครต้องแสดง ถึงความเข้มข้น ในการปฏิบัติการ ร่วมกันหรือการ เป็นเครือข่าย เป้าหมาย : ต้อง ตอบถึงรูปแบบ เครือข่าย วิธีการ หรือกระบวนการ เกิดเครือข่าย และกิจกรรมที่ทำ ให้เกิดเครือข่าย และเครือข่ายที่มี อยู่

13 อภิปรายและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รางวัลพระปกเกล้า ทั้ง 3 ประเภท รางวัล

14 “ จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ ” 14


ดาวน์โหลด ppt เสวนาพาเพลิน อปท. กับ รางวัลพระปกเกล้า โดย อาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และ นางสาวสุนิษา ฝึกฝน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 13.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google