งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างสำนึก พลเมือง ( Project Citizen ) โดย ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างสำนึก พลเมือง ( Project Citizen ) โดย ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างสำนึก พลเมือง ( Project Citizen ) โดย ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ความเป็นมา โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ( Project Citizen ) เกิดขึ้นด้วย ความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและศูนย์พลเมืองศึกษา ( Center for Civic Education ) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญให้แก่ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน ในฐานะคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ และพฤติกรรมอันดีในการเป็นประชาชนพลเมืองของประเทศ

3 ศูนย์พลเมืองศึกษา (Center for Civic Education) เป็นหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินโครงการสร้างสำนึก พลเมืองที่เป็นหลักสูตรการเมืองภาคประชาชน ในการสร้างสรรค์ ระบบความคิดประชาธิปไตยผ่านเยาวชนในสถาบันการศึกษา ทั้งสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ใช้มาแล้วกว่า 30 ปี เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีทั้งปัจจุบันและอนาคต

4 สถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงาน วิชาการ ภายใต้การกำกับ ดูแล ของประธาน รัฐสภา เป็นสถาบันที่มุ่ง พัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อสันติสุข สถาพร โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ( Project Citizen )

5 โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) เป็นโครงการที่นำหลักสูตรการ สร้างสำนึกพลเมือง สำหรับเยาวชน ประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการเรียน ในโรงเรียน เสริมสร้างให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการ เข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น

6 โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) มีเทคนิคและวิธีการเรียนรู้ที่ สนุกสนาน ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้พร้อมกับการ พัฒนาตนเอง ตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะและการเป็น พลเมืองที่ดี ในระบอบประชาธิปไตยอย่างบูรณา การ

7 การดำเนินโครงการ ‣ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2549 ‣ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 102 โรง ใน 21 จังหวัด 4 ภูมิภาค ‣ จัดฝึกอบรมให้กับครูที่สอนในระดับ ม. ต้น โรงเรียนละ 2 คน และผู้บริหาร 1 คน ‣ นำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการ สอนของห้องเรียน

8 กระบวนการของหลักสูตร 1. การระบุปัญหานโยบาย สาธารณะในชุมชน 2. การเลือกปัญหาเพื่อศึกษาในชั้น เรียน 3. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาที่จะศึกษาในชั้นเรียน 4. การพัฒนาแฟ้มผลงานของชั้น เรียน 5. การนำเสนอแฟ้มผลงาน 6. ผลสะท้อนจากประสบการณ์ เรียนรู้ มีขั้นตอนสำคัญ 6 ขั้นตอน คือ

9


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างสำนึก พลเมือง ( Project Citizen ) โดย ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google