งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
โดย ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ความเป็นมา โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) เกิดขึ้นด้วย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและศูนย์พลเมืองศึกษา (Center for Civic Education) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญให้แก่ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน ในฐานะคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ และพฤติกรรมอันดีในการเป็นประชาชนพลเมืองของประเทศ

3 (Center for Civic Education)
ศูนย์พลเมืองศึกษา (Center for Civic Education) เป็นหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินโครงการสร้างสำนึก พลเมืองที่เป็นหลักสูตรการเมืองภาคประชาชน ในการสร้างสรรค์ ระบบความคิดประชาธิปไตยผ่านเยาวชนในสถาบันการศึกษา ทั้งสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ใช้มาแล้วกว่า 30 ปี เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีทั้งปัจจุบันและอนาคต

4 โครงการสร้างสำนึกพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานวิชาการ ภายใต้การกำกับ ดูแล ของประธานรัฐสภา เป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อสันติสุขสถาพร โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)

5 โครงการสร้างสำนึกพลเมือง
(Project Citizen) เป็นโครงการที่นำหลักสูตรการสร้างสำนึกพลเมือง สำหรับเยาวชน ประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการเรียนในโรงเรียน เสริมสร้างให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น

6 โครงการสร้างสำนึกพลเมือง
(Project Citizen) สร้างจิตสำนึกสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี ในระบอบประชาธิปไตยอย่างบูรณาการ มีเทคนิคและวิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้พร้อมกับการพัฒนาตนเอง ตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างดี

7 เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2549
การดำเนินโครงการ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2549 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 102 โรงใน 21 จังหวัด 4 ภูมิภาค จัดฝึกอบรมให้กับครูที่สอนในระดับ ม.ต้น โรงเรียนละ 2 คน และผู้บริหาร 1 คน นำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนของห้องเรียน

8 กระบวนการของหลักสูตร
มีขั้นตอนสำคัญ 6 ขั้นตอน คือ 1. การระบุปัญหานโยบายสาธารณะในชุมชน 2. การเลือกปัญหาเพื่อศึกษาในชั้นเรียน 3. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษาในชั้นเรียน 4. การพัฒนาแฟ้มผลงานของชั้นเรียน 5. การนำเสนอแฟ้มผลงาน 6. ผลสะท้อนจากประสบการณ์เรียนรู้

9 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google