งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 1 ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทางนวัตกรรมและ เทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 1 ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทางนวัตกรรมและ เทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 1 ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทางนวัตกรรมและ เทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี e-mail: ipuntana@kmutt.ac.th ipuntana@kmutt.ac.th

2 ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 2 ตารางการอบรม  10:30 – 12:00 น. สรุปเนื้อหาวิชาการ จัดการนวัตกรรม  13:00 – 13:45 น. นวัตกรรมกับอนาคต ธุรกิจของท่าน  13:45 – 14:30 น. ผู้ประกอบการ ผู้นำ และ นวัตกรรม  14:30 – 14:45 น. พักรับประทานน้ำชา กาแฟ  14:45 – 15:30 น. การสร้างองค์กร นวัตกรรม  15:30 – 15:45 น. เครือข่ายนัก นวัตกรรม  15:45 – 16:00 น. สรุปการอบรม

3 ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 3 1. นวัตกรรมกับอนาคตธุรกิจของท่าน 13:00 – 13:45 น.  ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่ม ล่ะเท่าๆ กัน  ให้เลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่มเพื่อ ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม  ท่านมีเวลาในการเสวนา 30 นาที ก่อนการ นำเสนอ  ให้เสวนาถึงประเด็นดังต่อไปนี้  สำหรับตัวท่านแล้วนวัตกรรมคืออะไร และ ทำไมต้องทำ หรือไม่จำเป็นต้องทำ นวัตกรรม  หากท่านคิดว่าจำเป็น ปัจจัยอะไรบ้างที่ ท่านคิดว่ามีความสำคัญที่สุดในการทำ นวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ  ให้เขียนความเห็นของท่านลงบนการ์ด กระดาษสีที่แจกให้และนำมาจัดกลุ่มเสวนา

4 ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 4 2. ผู้ประกอบการ ผู้นำ และ นวัตกรรม 13:45 – 14:30 น.  ท่านมีเวลาในการเสวนา 30 นาที ก่อนการ นำเสนอ  ให้เสวนาถึงประเด็นดังต่อไปนี้  ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประกอบการและเป็น ผู้นำองค์กรต่าง ๆ ท่านคิดว่า คุณลักษณะที่บุคคลเหล่านี้พึงมีในการ เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม และผู้นำ องค์กรนวัตกรรม มีอะไรบ้าง  ให้แบ่งเป็นประเด็นหลักสำคัญ  ให้เขียนความเห็นของท่านลงบนการ์ด กระดาษสีที่แจกให้และนำมาจัดกลุ่มเสวนา

5 ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 5 3. การสร้างองค์กรนวัตกรรม 14:45 – 15:30 น.  ท่านมีเวลาในการเสวนา 30 นาที ก่อนการ นำเสนอ  ให้เสวนาถึงประเด็นดังต่อไปนี้  ท่านจะทำอย่างไรให้ธุรกิจที่ท่านดำเนิน อยู่หรือองค์กรที่ท่านกำลังบริหารอยู่ สามารถสร้างนวัตกรรมที่ประสบ ความสำเร็จได้  ให้เขียนความเห็นของท่านลงบนการ์ด กระดาษสีที่แจกให้และนำมาจัดกลุ่มเสวนา

6 ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 6 4. เครือข่ายนักนวัตกรรม 15:30 – 15:45 น  จากการเสวนา 3 ช่วงข้างต้น ให้แต่ละ กลุ่ม จัดทำ INNOVATION TABLE ขึ้นมา (20 นาที ) ดังตัวอย่าง Innovation key drivers Navigating innovation Generating innovation 1. profit 2. competit or 1. vision 2. direction 1. Team building 2. learning  เมื่อทำตารางข้างต้นเสร็จแล้ว ให้นำมา เปรียบเทียบกับอีก 3 กลุ่ม และอภิปราย  คำถาม : เราควรเริ่มต้นสร้างเครือข่ายนวัตกรรม อย่างไร ?

7 ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 7 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 1 ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทางนวัตกรรมและ เทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google