งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดและการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ ด้านอาหารและ โภชนาการ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดและการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ ด้านอาหารและ โภชนาการ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดและการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ ด้านอาหารและ โภชนาการ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

2 ประเด็น ความหมายและ ความจำเป็น การกำหนด นโยบาย การขับเคลื่อน

3 นโยบาย (Policy) คือ การตัดสินใจหรือทิศทาง ความตั้งใจที่จะทำในอนาคต เป็นผลของตัดสินใจที่เกิดการปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม เป็นกฎกติกาหรือจุดยืนที่ใช้กำกับการ ตัดสินใจและปฏิบัติ

4 นโยบายสาธารณะ (Public Policy) การตัดสินใจของรัฐหรือองค์กร ที่มีผลต่อประชาชนในประเทศ หรือ คนในองค์กร

5 การตัดสินใจของรัฐที่มีผลต่อ การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทั่วไป ให้ดีขึ้น (Healthy Public Policy, HPP) คือ นโยบาย สาธารณะ เพื่อสุขภาพ

6 (Nutrition Public Policy, NPP) นโยบายสาธารณะด้านโภชนาการ คือ การตัดสินใจของรัฐที่มีผลต่อ การพัฒนาภาวะโภชนาการของ ประชาชนทั่วไปให้ดีขึ้น

7 ตัวอย่าง NPP  นโยบายการขจัดโรคขาดสารอาหาร  นโยบายการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน  นโยบายการควบคุมภาวะโภชนาการเกิน (คนไทยไร้พุง)  นโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

8 ความจำเป็นของการมี NPP ปัญหาโภชนาการรุนแรงขึ้นและมี ผลกระทบต่อประเทศ เป็นการสร้างระบบการจัดการกับปัญหา โภชนาการระดับชาติ เป็นการระดมทรัพยากรของชาติมาจัดการ กับปัญหา

9 ถ้า ไม่มี NPP เกิดภาวะทุพโภชนาการรุนแรง สุขภาวะของประชาชนตกต่ำ คนในชาติขาดคุณภาพ เป็นประเทศด้อยพัฒนา

10 การกำหนด NPP  ต้องมีกลุ่ม/องค์กร เป็นแกนกลาง  ทบทวนสถานการณ์และผลกระทบ  ศึกษาบทเรียน / ประสบการณ์ ทั้งภายในและต่างประเทศ

11 การกำหนด NPP  วิเคราะห์ / กำหนดกรอบและทิศทาง  ลำดับความสำคัญของกรอบ / ทิศทาง  กำหนดนโยบาย  วางแผนการขับเคลื่อน

12 ประเด็นการกำหนด NPP  ดึงประเด็นเด่นมาขับเคลื่อนก่อน  เป็นประเด็นเด่นที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  องค์ความรู้ต้องชัดเจนในประเด็นนั้น  เป็นประเด็นที่เกิดความขัดแย้ง  เป็นประเด็นที่ประชาชนได้ประโยชน์

13 กระบวนการขับเคลื่อน NPP การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy formulation) การปฏิบัติตามนโยบาย (Policy implementation) การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)

14 การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  สื่อสารสู่สาธารณะ (Public Communication)  กำหนดเจ้าภาพ (Key Actors)  แปลงนโยบายสู่แผนปฏิบัติ (Action Plan)  การปฏิบัติตามแผน  ควบคุม กำกับ และประเมินผล

15 ระดับของ NPP ระดับชาติ ระดับพื้นที่ (จังหวัด) ระดับชุมชน

16 ตัวอย่าง ประเด็น NPP เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ไอโอดีนมีคุณค่า เสริมปัญญาเด็กทุกวัน คนไทยไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ลดหวายมันเค็ม เติมเต็มผักผลไม้ นมไหนใครแน่ นมแม่แน่กว่าใคร

17 นโยบายสาธารณะชุมชนไอโอดีน การตัดสินใจของรัฐที่มีผลต่อการ พัฒนาให้เกิดชุมชนไอโอดีนจนทำให้ คนไทยไม่ขาดไอโอดีน

18 การขับเคลื่อน นโยบายหมู่บ้านไอโอดีน เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำหนดนโยบาย ตระหนักเห็นความสำคัญ/จำเป็นกับการมี หมู่บานไอโอดีนจนนำไปสู่การกำหนด นโยบาย

19 ความจำเป็น ชุมชนไอโอดีน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายส่วนมาก มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เป็นการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองเพื่อ สู่ความยั่งยืน

20 ระดับนโยบาย ประเทศ จังหวัด ชุมชน/ท้องถิ่น

21 มี 2 รูปแบบ ประเทศ ชุมชน ชุมชน ประเทศ กระบวนการขับเคลื่อน

22 โครงสร้างชุมชน กิจกรรมต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม (Win-Win) มาตรการทางสังคม การควบคุมกำกับ สร้างรูปแบบ ชุมชนไอโอดีนให้ชัด

23 พัฒนาศักยภาพคน สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง สนับสนุนสื่อ/วิชาการ การสนับสนุน

24 สื่อสารท้องถิ่น/ชุมชน ผู้บริหาร/ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง แม่บ้าน/ครู กลุ่มเป้าหมาย การสื่อสาร

25 บทบาทนักวิชาการ สนับสนุนให้เกิดนโยบาย สนับสนุนวิชาการ สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย

26 ความคาดหวัง เกิดนโยบายทุกระดับ เกิดศูนย์เรียนรู้ เกิดชุมชนไอโอดีน เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ปี 2558 มหกรรมไอโอดีนแห่งชาติ

27 ขอบ คุณ ครับ สวัสดี นายสง่า ดา มาพงษ์ www.pnic.g o.th


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดและการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ ด้านอาหารและ โภชนาการ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google