งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประกันคุณภาพ การศึกษา. 2 การประกันคุณภาพการศึกษา “ เป็นการให้หลักประกันต่อ สาธารณชนว่า สถาบันการศึกษาจะทำหน้าที่ อย่างดีที่สุด เพื่อให้ผลผลิต ( บัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประกันคุณภาพ การศึกษา. 2 การประกันคุณภาพการศึกษา “ เป็นการให้หลักประกันต่อ สาธารณชนว่า สถาบันการศึกษาจะทำหน้าที่ อย่างดีที่สุด เพื่อให้ผลผลิต ( บัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประกันคุณภาพ การศึกษา

2 2 การประกันคุณภาพการศึกษา “ เป็นการให้หลักประกันต่อ สาธารณชนว่า สถาบันการศึกษาจะทำหน้าที่ อย่างดีที่สุด เพื่อให้ผลผลิต ( บัณฑิต ) ที่จบ ออกมามีคุณภาพ ”

3 3 หัวข้อการบรรยาย ที่มาของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ของ... มหานคร บทบาทของนักศึกษาในการประกัน คุณภาพการศึกษา

4 4 ความจำเป็นของ... การประกันคุณภาพการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกัน คุณภาพภายใน และ การประกันคุณภาพ ภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน กฎกระทรวง

5 5 ความจำเป็นของ... การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ สถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษาที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

6 6 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ ภายใน ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย และ สกอ. กระบวนการ - การพัฒนาคุณภาพ - การติดตามคุณภาพ - การประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพ ภายนอก ผู้รับผิดชอบ : สมศ. กระบวนการ - การตรวจสอบ คุณภาพ - การประเมินคุณภาพ - การให้การรับรอง - การจัดอันดับ

7 7 การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

8 8 ปรัชญา ความรู้คือพลัง ปณิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมุ่งมั่น และดำรงไว้ ซึ่งคุณภาพการเรียนการสอน และเป็น ผู้นำด้านงานวิจัย วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นหนึ่ง ในสิบอันดับแรกของมหาวิทยาลัยด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นเลิศด้านการเรียนการสอน และ การ สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

9 9 พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับ มาตรฐานสากลและมีคุณธรรมจริยธรรม เพียบพร้อมสำหรับงาน และเป็นที่ยอมรับ ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 2. พัฒนารูปแบบ โครงสร้าง หลักสูตรให้ ทันสมัย บูรณาการระหว่างศาสตร์ 3. พัฒนาคณาจารย์และคุณภาพการเรียนการ สอน และสร้างความผูกพันอันดีระหว่างศิษย์ กับคณาจารย์ 4. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่าง ต่อเนื่อง 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและ เอกชน ชุมชน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันในประเทศและต่างประเทศ 6. ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยใน มหาวิทยาลัยแห่งนี้

10 10 ประโยชน์ของการประกันคุณภาพ การศึกษา ประโยชน์ของการประกันคุณภาพ การศึกษา บัณ ฑิต มี คุณ ภา พ นักเรียน ( สนใจ ศึกษาต่อ ) ผู้ประกอบ การ ( รับเข้า ทำงาน ) การ ประกัน คุณภา พ การศึก ษา เผยแ พร่ ต่อ สาธาร ณชน

11 11 บทบาทของนักศึกษาในการ ประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตาม กระบวนการ / ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย เช่น การประเมินการสอนของอาจารย์ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการของมหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ / ระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบ ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มี คุณภาพ เช่น สะท้อนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง / พัฒนา มหาวิทยาลัย

12 12 ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง จาก สำนักประกันคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา นคร


ดาวน์โหลด ppt 1 การประกันคุณภาพ การศึกษา. 2 การประกันคุณภาพการศึกษา “ เป็นการให้หลักประกันต่อ สาธารณชนว่า สถาบันการศึกษาจะทำหน้าที่ อย่างดีที่สุด เพื่อให้ผลผลิต ( บัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google