งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ตามแผน มหาวิทยาลัยพายัพฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2549 - 2554 เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ตามแผน มหาวิทยาลัยพายัพฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2549 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ตามแผน มหาวิทยาลัยพายัพฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2549 - 2554 เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ตามแผน มหาวิทยาลัยพายัพฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2549 -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ตามแผน มหาวิทยาลัยพายัพฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2549 - 2554 เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ตามแผน มหาวิทยาลัยพายัพฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2549 - 2554 1

2 2 เป้าประสงค์เดิม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มี ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถ ดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข และ มีศักยภาพ ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพ 3 เป้าประสงค์ใหม่ 1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มี ความสามารถ มีคุณธรรมและ จริยธรรมสามารถดำรงตนในสังคม อย่างมีความสุข 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ ในการ พัฒนาสังคม และประเทศชาติ

4 4 เป้าประสงค์เดิม ส่งเสริมการทำวิจัยและการผลิตผลงาน ทางวิชาการ

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การผลิตงานวิจัย เพื่อ พัฒนาวิชาการและบริการสังคม 5 เป้าประสงค์ใหม่ 2.1 มีผลงานวิจัยที่ นำไปสู่การยกระดับ คุณภาพทางวิชาการ 2.2 มีผลงานวิจัยที่เสริมสร้างศักยภาพและ ความสามารถ ในการบริการสังคม

6 6 เป้าประสงค์เดิม พัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการแก่ สังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม 7 เป้าประสงค์ใหม่ 1. มีการให้บริการ ทางวิชาการตรงตาม ความต้องการของสังคม 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการเรียน การสอน กับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

8 8 เป้าประสงค์เดิม สร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ บนรากฐานความเชื่อทางคริสต์ศาสนา และทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สุข

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างคุณลักษณะของ บุคคลบนรากฐานความเชื่อทาง คริสต์ศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างคุณลักษณะของ บุคคลบนรากฐานความเชื่อทาง คริสต์ศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม 9 เป้าประสงค์ใหม่ 4.1 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะของ บุคคลบนรากฐานความเชื่อ ทางคริสต์ศาสนา 4.2 มีกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม

10 10 เป้าประสงค์เดิม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการ พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยี - สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

11 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ 11 เป้าประสงค์ใหม่ 5. มีการบริหาร จัดการ โดยยึดหลัก ธรร มาภิบาล

12 12 เป้าประสงค์เดิม พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความ สะดวก ภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศ ต่อการเรียนรู้ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

13 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ระบบกายภาพและ สิ่งแวดล้อมที่ดี 13 เป้าประสงค์ใหม่ 6. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความ สะดวกภูมิทัศน์ และ สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

14 14 เป้าประสงค์เดิม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

15 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ความสัมพันธ์และความ ร่วมมือกับต่างประเทศ 15 เป้าประสงค์ใหม่ 7. มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานและ องค์กรระหว่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ตามแผน มหาวิทยาลัยพายัพฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2549 - 2554 เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ตามแผน มหาวิทยาลัยพายัพฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2549 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google