งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชน ผู้สอน อ. ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธ สง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชน ผู้สอน อ. ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธ สง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชน ผู้สอน อ. ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธ สง

2

3 ปัญหาความสัมพันธ์ กับชุมชน งานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชน เป็นดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับชุมชนภายนอก โรงเรียน มุ่งหวังให้เกิดความ ร่วมมือ ร่วมใจกันจัดการศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชน และเกื้อกูลกับวิถีชีวิตของ ชุมชน

4 การให้ชุมชนมีส่วน ร่วม * นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้า มาในสถานศึกษา * ให้ ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของ นักเรียน

5 พ. ร. บ. การศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2542 มาตรา 29 : ให้สถานศึกษาร่วมกับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และ สถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความ เข้มแข็งของสังคม โดยจัด กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและความต้องการ

6 การบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็น ฐาน (SBM) เน้นการกระจายอำนาจสู่ สถานศึกษา ให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมมาก ที่สุด

7 หลักการ ทฤษฎี การมีส่วนร่วม หลักการ ทฤษฎี การมีส่วนร่วม เดวิส และนิวสตรอม : การมีส่วนร่วม เป็นเรื่อง ของการเข้าไปเกี่ยวข้อง แล้วคิดช่วยเหลือกัน และ ร่วมรับผิดชอบ

8 เสริมศักดิ์ วิศาลา ภรณ์ : การมีส่วนร่วม ทำให้เกิดการมีส่วน เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิด ความผูกพันกับภารกิจที่ ตนเองมีส่วนร่วม

9 เฮ้าส์ และมิทเชล : การมีส่วนร่วมในทฤษฎี วิถีทางเป้าหมาย เน้น พฤติกรรมผู้นำแบบมี ส่วนร่วม (Participative Leadership)

10 คว้า รูม และเยทตัน : อธิบายลักษณะ ผู้นำ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เรียกว่าผู้นำแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วน ร่วมในการตัดสินใจแตกต่าง กันไป 5 รูปแบบ ขึ้นอยู่ กับสถานการณ์

11 เกิดกระบวนการกลุ่ม เป็นไปตาม ความต้องการของท้องถิ่น เป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมี ส่วนร่วม ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรใน ท้องถิ่นคุ้มค่า ร่วมตรวจสอบการทำงานตาม ข้อตกลง สร้างจิตสำนึกการทำงานเพื่อ ส่วนรวม ประโยชน์ของการมี ส่วนร่วม

12 ชุมชน : หมายถึง บุคคล ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา องค์กรชุมชน สถาบัน ทางสังคมต่าง ๆ ชุมชนจึงรวมถึงทุกคน ทุกองค์การ และทุก หน่วยงานที่อยู่ใน ท้องถิ่นนั้น ๆ

13 ชุมชน แบ่งได้ 2 ระบบ 1. ชุมชนชนบท 2. ชุมชนเมือง

14 การสร้าง ความสัมพันธ์กับ ชุมชน เป็นการเปิด โอกาสให้ชุมชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนา การศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ ต้องการของท้องถิ่น

15 ยุทธศาสตร์ในการ สร้างความสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลงานของ โรงเรียน เยี่ยมบ้าน บริการอาคาร สถานที่ จัดกิจกรรมงานประเพณี ร่วมกับชุมชน

16 ดึงภูมิปัญญาชาวบ้านมา ให้ความรู้แก่ นักเรียน ผู้บริหารควรสนใจกิจกรรม ชุมชนให้มาก ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของ โรงเรียน

17 ผู้บริหาร และครู ควร เข้าถึงบุคคลเหล่านี้ ได้แก่ นักเรียน คนชรา พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน

18 แนวทาง สำหรับผู้บริหาร แนวทาง สำหรับผู้บริหาร * ดำเนินการด้วยความบริ สุทธ์ใจ * ทำอย่าง ต่อเนื่อง * ทำด้วยความเรียบง่าย * ดำเนินการอย่าง สร้างสรรค์ * รู้จัก ปรับตัวเข้าหากัน * มีความยืดหยุ่น

19 แหล่งที่มาของปัญหา ได้แก่ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง จากการบริหารโครงการต่าง ๆ เรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง บทบาทของบุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

20 ที่มาของปัญหาความ ร่วมมือกับชุชมชน ปัญหาจากทางโรงเรียน ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง การเดินทางไม่สะดวก กฎเกณฑ์มากเกินไป

21 ที่มาของปัญหาความ ร่วมมือกับชุชมชน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ชุมชน แหล่งวิทยาการไม่ตรงความ ต้องการ ร. ร. แหล่งวิทยาการไม่เข้าใจ แนวทางความ ร่วมมือกับ โรงเรียน

22 หลักการสร้าง ความสัมพันธ์กับชุมชน เรียนรู้ชุมชน ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ต่อเนื่อง ใช้กระบวนการสัมพันธ์ 2 ทาง วิธีการหลากหลาย ง่าย คล่องตัว

23 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชน ผู้สอน อ. ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธ สง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google