งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1/2555 ผู้วิจัย : นางสาวพงษ์วิภา เทวีลาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1/2555 ผู้วิจัย : นางสาวพงษ์วิภา เทวีลาภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ใบความรู้ ในรายวิชาอุปกรณ์อาคาร 1 ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1/2555 ผู้วิจัย : นางสาวพงษ์วิภา เทวีลาภรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด : การอาชีวศึกษาเอกชน

2 ปัญญาการวิจัย : วัตถุประสงค์ :
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชานั้น ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องศึกษาจุดประสงค์รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา เพื่อนำมาวางแผนการสอนให้พร้อมทั้งด้านเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน และให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งในรายวิชาอุปกรณ์อาคาร 1 เป็นรายวิชาทฤษฎีที่ศึกษาหลักการทำงานระบบการติดตั้ง ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องปรับอากาศ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ระบบความปลอดภัยในอาคาร ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันฟ้าผ่า เกิดปัญหาว่าหนังสือที่ตรงกับจุดประสงค์รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา นั้นไม่มีผลิตจากสำนักพิมพ์ ครูผู้สอนจึงได้จัดทำใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างใบความรู้ใช้ประกอบการสอนวิชาอุปกรณ์อาคาร 1 2. เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใบความรู้ 3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น

3 ตารางแสดงคะแนนสอบรายหน่วย :
ที่ ชื่อ-สกุล รายหน่วย รวม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 1 2 3 4 5 6 นายณัฐพงษ์ คำปัน 24 80 นายสิริมงคล นามเมือง 20 66.66 นายพสิษฐ์ เฮงสถิตไพศาน นายวัชรพงษ์ วันนะ 19 63.33 นายทวีชัย แก้ววงศา 21 70 นางสาวดาริกา ยาบัว 18 60 7 นางสาวทิพย์สุดา สุนันตา 26 86.66 8 นายเอกลักษณ์ นุ่นทิพย์ 10 9 นายสัตยา เตปินโน 22 73.33 นายวีระพงศ์ เสาร์อุด หมายเหตุ : 1. คะแนนเต็มหน่วยละ 5 คะแนน คะแนนมาจากนักศึกษาขาดสอบรายหน่วย ผลจากตารางจะพบว่าถ้านักศึกษามาสอบเก็บคะแนนครบทุกรายหน่วย จำนวน 7 คน ขาดสอบ 1 หน่วย จำนวน 2 คน และขาดสอบมากกว่า 1 หน่วย จำนวน 1 คน แต่ก็มีระดับค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 จำนวน 9 คน

4 นักศึกษาทดสอบเก็บคะแนนรายหน่วย
ผลการวิจัย : นักศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มาเรียนตลอด และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 1 คน เนื่องจากสาเหตุของการขาดเรียนเป็นประจำ ดังนั้นวิธีการเรียนโดยใช้ใบความรู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอุปกรณ์อาคาร 1 ต่อไป นักศึกษาทดสอบเก็บคะแนนรายหน่วย


ดาวน์โหลด ppt จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1/2555 ผู้วิจัย : นางสาวพงษ์วิภา เทวีลาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google