งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ใบ ความรู้ ในรายวิชาอุปกรณ์อาคาร 1 ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชา สถาปัตยกรรม จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1/2555 ผู้วิจัย : นางสาวพงษ์วิภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ใบ ความรู้ ในรายวิชาอุปกรณ์อาคาร 1 ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชา สถาปัตยกรรม จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1/2555 ผู้วิจัย : นางสาวพงษ์วิภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ใบ ความรู้ ในรายวิชาอุปกรณ์อาคาร 1 ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชา สถาปัตยกรรม จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1/2555 ผู้วิจัย : นางสาวพงษ์วิภา เทวีลาภรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัด เชียงใหม่ สังกัด : การอาชีวศึกษาเอกชน

2 ปัญญาการวิจัย : การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชานั้น ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องศึกษาจุดประสงค์รายวิชา และ คำอธิบายรายวิชา เพื่อนำมาวางแผนการสอนให้พร้อม ทั้งด้านเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน และให้การเรียนการ สอนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งในรายวิชาอุปกรณ์อาคาร 1 เป็นรายวิชาทฤษฎีที่ศึกษาหลักการทำงานระบบการ ติดตั้ง ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องปรับอากาศ ประตูเลื่อน อัตโนมัติ ระบบความปลอดภัยในอาคาร ระบบดับเพลิง และระบบป้องกันฟ้าผ่า เกิดปัญหาว่าหนังสือที่ตรงกับ จุดประสงค์รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา นั้นไม่มีผลิต จากสำนักพิมพ์ ครูผู้สอนจึงได้จัดทำใบความรู้ เพื่อใช้ ประกอบการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างใบความรู้ใช้ประกอบการสอนวิชา อุปกรณ์อาคาร 1 2. เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ใบความรู้ 3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลผลสัมฤทธิ์การเรียนดี ขึ้น

3 ที่ชื่อ - สกุล รายหน่วย รวม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 123456 1 นายณัฐพงษ์ คำปัน 4443542480 2 นายสิริมงคล นามเมือง 3342442066.66 3 นายพสิษฐ์ เฮงสถิตไพศาน 4254452480 4 นายวัชรพงษ์ วันนะ 3333431963.33 5 นายทวีชัย แก้ววงศา 4530542170 6 นางสาวดาริกา ยาบัว 3353041860 7 นางสาวทิพย์สุดา สุนันตา 3553552686.66 8 นายเอกลักษณ์ นุ่นทิพย์ 003000310 9 นายสัตยา เตปินโน 4235442273.33 10 นายวีระพงศ์ เสาร์อุด 4442442273.33 หมายเหตุ : 1. คะแนนเต็มหน่วยละ 5 คะแนน 2. 0 คะแนนมาจาก นักศึกษาขาดสอบรายหน่วย ผลจากตารางจะพบว่าถ้านักศึกษามาสอบเก็บคะแนนครบทุก รายหน่วย จำนวน 7 คน ขาดสอบ 1 หน่วย จำนวน 2 คน และขาดสอบมากกว่า 1 หน่วย จำนวน 1 คน แต่ก็มีระดับค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 จำนวน 9 คน ตารางแสดงคะแนนสอบรายหน่วย :

4 ผลการวิจัย : นักศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มาเรียนตลอด และไม่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินจำนวน 1 คน เนื่องจากสาเหตุของการขาดเรียน เป็นประจำ ดังนั้นวิธีการเรียนโดยใช้ใบความรู้นั้นมีความ เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา อุปกรณ์อาคาร 1 ต่อไป นักศึกษาทดสอบเก็บคะแนนรายหน่วย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ใบ ความรู้ ในรายวิชาอุปกรณ์อาคาร 1 ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชา สถาปัตยกรรม จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1/2555 ผู้วิจัย : นางสาวพงษ์วิภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google