งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอ นามัยและความปลอดภัย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา เครื่องกล สาขา งาน ยานยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอ นามัยและความปลอดภัย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา เครื่องกล สาขา งาน ยานยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอ นามัยและความปลอดภัย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา เครื่องกล สาขา งาน ยานยนต์ ชั้นปีที่ 1/2 โดยการใช้สื่อการสอนแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง นาย เตวิช สุรพงษ์วณิชกุล ตำแหน่ง ครูผู้สอน หมวดวิชาเทคนิคพื้นฐาน สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

3 ในการเรียนการสอนวิชา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เนื้อหาในบทที่ทำการวิจัยนี้ จะเน้นถึงการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก ความปลอดภัยเบื้องต้น ผู้สอนจะประสบปัญหากับการจัดการเรียน การสอนที่นักศึกษาขาดความสนใจใฝ่ที่จะศึกษา ครูผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้ใช้วิธีการบรรยาย หรืออธิบายสอนให้นักเรียน และนักศึกษา จะ ไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน จึงส่งผล ให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่น่าสนใจของผู้เรียน ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนควรได้รับการ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเรียนวิชาอาชีวอนา มัยและความปลอดภัย สัมฤทธิ์ผลตาม จุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน ปัญหา การวิจัย

4 1. เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชา อาชีวอ นามัยและความปลอดภัย รหัส (2001-0005) เรื่อง ความ ปลอดภัยเบื้องต้น ของนักเรียน สาขาวิชา เครื่องกล สาขา งาน ยานยนต์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 1/2 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อาชีวอนา มัยและความปลอดภัย รหัส (2001-0005) เรื่อง ความ ปลอดภัยเบื้องต้น ของนักเรียน สาขาวิชา เครื่องกล สาขา งาน ยานยนต์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 1/2 ที่ สอนโดยใช้การสอนโดยการใช้ สื่อการสอนแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส (2001-0005) เรื่อง ความปลอดภัยเบื้องต้น ของนักเรียน สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน ยานยนต์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 1/2 ที่สอนโดยใช้การสอนโดยการใช้ สื่อการสอนแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วัตถุประ สงค์

5 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คะแนน ร้อยละ S.D. ————————————————————— ———————————— คะแนนทดสอบก่อนเรียน 20 4.4 2.28 คะแนนทดสอบหลังเรียน 95 9 1.29 ————————————————————————————————— ———————————— จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมี ค่าเฉลี่ย ( = 4.4 ) (S.D. = 2.28) คิดเป็นร้อยละ 2 0 = 95 ) (S.D = 1.29) คิดเป็นร้อย ละ 95 ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย (

6 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คะแนน ร้อยละ S.D. t ——————————————————————————— คะแนนทดสอบก่อนเรียน 20 4.4 2.28 - คะแนนทดสอบหลังเรียน 95 9 1.29 9 ——————————————————————————— —————————— T (.05, df 19 ) = 1.7291 จากตารางที่ 2 พบว่าค่า t ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 11 ส่วนค่า t จากตารางที่ระดับ.05, df 19 มีค่าเท่ากับ 1.7291 ซึ่งค่า t ที่ได้ จากการคำนวณมีค่ามากกว่าค่า t ในตาราง นั่นคือคะแนนที่ได้จาก การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยเรื่อง ความปลอดภัยเบื้องต้น ของนักเรียน สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน ยานยนต์ ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 1/2 ที่สอนโดยใช้การสอนโดยการใช้ สื่อการสอน แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.28 ) ส่วนผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D. = 1.29 ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อน เรียนหลังหลังเรียนวิชาเรื่อง ความปลอดภัยเบื้องต้น ของ นักเรียน สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน ยานยนต์ ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 1/2 ที่สอนโดยใช้การ สอนโดยการใช้ สื่อการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน สรุปผล การศึกษา

8 2. เป็นส่วนในการช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น การนำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ 1. เป็นแนวทางสำหรับครูอาจารย์ที่สนใจการใช้ การสอนโดยการใช้สื่อการสอน แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. เป็นแนวทางการวิจัยโดยใช้วิธีการสอนโดย การใช้สื่อการสอนแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

9 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอ นามัยและความปลอดภัย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา เครื่องกล สาขา งาน ยานยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google