งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์

2 1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

3 1.3 ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก

4 1.4 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR

5 1.5 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจช่องปาก

6 1.6 ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปได้รับ การคัดกรองเบาหวาน หมายเหตุ : เทียบกับภาพรวม (1.6 ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน )

7 2.1 สัดส่วน OP ปฐมภูมิ / รพ.

8 2.2 อัตราเข้าโรงพยาบาลจากโรคหืด

9 2.3 อัตราการเข้า รพ. จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น ของโรคเบาหวาน

10 2.4 อัตราการเข้า รพ. จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น ของโรคความดันโลหิตสูง

11 2.5 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจจอ ประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี

12 2.6 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถ ควบคุมความดันโลหิตได้ < 140/90 mmHg เพิ่มขึ้น

13 4.1 ร้อยละคนพิการที่ได้รับการประเมินความพิการ ด้วยรหัส ICF

14 4.2 ร้อยละคลินิก ANC คุณภาพ

15 4.3 ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ

16 4.4 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการเคลือบหลุม ร่องฟัน

17 4.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเยี่ยมบ้านตาม เกณฑ์

18 4.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

19 5 เด่น 5 ดี 5 ดัน มะเร็งปากมดลูก (Cervix) แพทย์แผนไทย อนามัยแม่และเด็ก หัวใจและหลอด เลือด - Stemi+Warfarin - Stoke HIV / TB กายภาพบำบัดและ ฟื้นฟูสภาพ Long Term Care ไตวายเรื้อรัง DM / HT Asthma จักษุ พัฒนาคุณภาพ บริการ - HA / DHS / PCA - รพ. สต./ คปสอ. ติดดาว KM / งานวิชาการ การบริหาร งบประมาณ และ จัดซื้อ / จ้าง พัฒนาระบบ สารสนเทศ ภาคีเครือข่าย / ธรรมนูญอำเภอ / ธรรมนูยตำบล

20 นำร่อง / เข็มมุ่ง ปี 58 5 รุก 5 ดี 1. Long Team Care1. มะเร็งปากมดลูก 2. จักษุ 2. แพทย์แผนไทย 3. สุขภาพจิต 3. DM / HT 4. หัวใจและหลอดเลือด - Stemi+Warfarin - Stoke 4. หัวใจและหลอดเลือด - Stemi+Warfarin - Stoke 5. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง - NCD - CKD - COPD/Asthma 5. อนามัยแม่และเด็ก

21 นำร่อง / เข็มมุ่ง ปี 58 5 รับ 5 ดี 6. อนามัยแม่และเด็ก - MCH - Newborn 6. HIV / TB 7. อุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน - ER/EMS - Sepsis 7. กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพ Long Term Care 8. มะเร็ง - OV+cholang - Breast - Cervix 8. ไตวายเรื้อรัง 9. ส่งต่อ 9. Asthma 10. ทันตกรรม 10. จักษุ

22 นำร่อง / เข็มมุ่ง ปี 58 5 สนับสนุน / 6 นำร่อง 5 ดัน 11. พัฒนาคุณภาพบริการ - HA - รพ. สต./ คปสอ. ติดดาว 11. พัฒนาคุณภาพบริการ - HA / DHS / PCA - รพ. สต./ คปสอ. ติดดาว 12. ลดความแออัด (5 สาขาหลัก )12. KM / งานวิชาการ 13. ระบบการเงินการคลัง 13. การบริหารงบประมาณและจัดซื้อ / จ้าง 14. พัฒนาระบบสารสนเทศ 15. จัดซื้อร่วม - ยา - Lab - วัสดุการแพทย์ - วัสดุการแพทย์ราคาแพง - วัสดุทันตกรรม 15. ภาคีเครือข่าย / ธรรมนูญอำเภอ / ธรรมนูญตำบล

23 นำร่อง / เข็มมุ่ง ปี 58 5 สนับสนุน / 6 นำร่อง 5 ดัน 16. ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 17. การแพทย์แผนไทย 18. SRRT และควบคุมโรคตามแนว ชายแดน 19. KM 20. R2R 21. การพัฒนาคุณภาพ intern

24 วานรนิวาสและ สว่างแดนดิน โคกศรีสุพรรณ และกุดบาก นิคมน้ำอูน บ้านม่วง ส่องดาว เจริญ ศิลป์และ อากาศอำนวย กุสุมาลย์ พรรณานิคม วาริชภูมิและภู พาน คำตากล้า และโพนนา แก้ว เต่างอย เมือง พังโคน

25 ปฐมภูมิคุณภาพ IC เภ สัช LAB ทัน ต PCA แพท ย์ แผน ไทย R2R ข้อ มูล ธรรมนูญสุขภาพ ตำบล เน้นการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน คปสอ. ติดดาว รพ. สต. ติดตาว QOF ติดแอร์, พัดลมระบายอากาศ ปรอทวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดความชื้น ICN, Central Supply ANC คุณภาพ WCC คุณภาพ NCD คุณภาพ ส่งต่อ SRRT คัดกรอง DM,HT ซึมเศร้า Cataract Fundus มะเร็งปากมดลูก 1 รพ. สต./ 1 เรื่อง สร้างทีมพี่เลี้ยง

26 1. พัฒนาคุณภาพข้อมูลคุณภาพ 1.1 พัฒนาคลินิกคุณภาพ ANC,WCC,NCD, Refer,SRRT 1.2 คัดกรองทันเวลา เสร็จก่อน ธ. ค. DM, HT, ซึมเศร้า,cataract, fundus,CA Cervix 1.3 QOF 1.4 การเยี่ยมบ้าน 2. พัฒนาระบบ IC 2.1 Central Supply 2.2 พัฒนา IC รพ. สต. 2.3 กำจัดขยะติดเชื้อ 3. พัฒนาระบบเภสัช 3.1 ติดแอร์ พัดลมระบายอากาศ 3.2 เครื่องวัดความชื้น ปรอทวัด อุณหภูมิ 3.3 คบภ. 3.4 จัดเภสัชกร ดูแลทุกเดือน ครบ ทุกแห่ง 4. พัฒนาระบบ LAB 5. พัฒนาระบบทันตกรรม 6. เร่งรัด PCA 7. ขยายงานแพทย์แผนไทย 8.R2R (8.1) 1 รพ. สต./1 เรื่อง (8.2) สร้างทีมพี่เลี้ยง ธรรมนูญสุขภาพ ตำบล เน้นการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน คปสอ. ติดดาว รพ. สต. ติดดาว ปฐมภูมิคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt 1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google