งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 3 โรงพยาบาลชุมชนที่มีแพทย์ดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 3 โรงพยาบาลชุมชนที่มีแพทย์ดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 3 โรงพยาบาลชุมชนที่มีแพทย์ดำเนินการ
วิทยากรกลุ่ม 1 พญ. ใยวรรณ ธนะมัย 2. นพ. วินัย ศรีสะอาด 3. นพ. กมเลศวร์ จุลบุตร 4. สุดารัตน์ รัตนประทีป นำเสนอ โดย นพ. กมเลศวร์ จุลบุตร รพ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

2 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ 1. 1 บุคลากร 1
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ 1.1 บุคลากร 1.2 องค์ความรู้ 1.3 งบประมาณ 1.4 สถานที่

3 บุคลากร ที่จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุมีดังนี้
แพทย์ 1 ท่าน (ถ้าไม่อยู่สามารถ consult ได้) พยาบาล 2 ท่าน งานประกันสุขภาพ 1 ท่าน เภสัชกร 1 ท่าน ทันตแพทย์ 1 ท่าน นักกายภาพบำบัด 1 ท่าน แพทย์แผนไทย 1 ท่าน โภชนากร 1 ท่าน กิจกรรมในคลินิก ประเมินสุขภาพและคัดกรอง (v/s MMSE ADL ภาวะซึมเศร้า V/A) กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มีหลายโรค ใช้ยามาก มีปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม โดยคัดกรองจาก OPD IPD refer จาก สอ. จากคลินิกพิเศษ (DM HT Asthma COPD) จัดตั้งคลินิกสัปดาห์ละ 1 วัน

4 3. หากในอนาคตไม่มีปัญหาในข้อ 1 ท่านสามารถดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุโดยใช้รูปแบบใดได้บ้าง - กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป เตรียมความพร้อมคลินิกก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุให้เข้มแข็ง คลินิกผู้สูงอายุ ที่อายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เช่น อบต. อปท. ชมรมผู้สูงอายุ

5 มีเครือข่ายเชื่อมโยงในการติดต่อข้อมูล ข่าวสาร
มีบุคลากร แพทย์เฉพาะทาง มี ward ผู้สูงอายุ จัดตั้งคลินิกสัปดาห์ละ 1 วัน จัดช่องทางด่วนสำหรับผู้สูงอายุ มี call center

6 4. ท่านเห็นว่าเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมใดบ้าง เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกในเครือข่ายได้รับความช่วยเหลือด้าน วิชาการในการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน และมีความยั่งยืน

7 จัดอบรมหรือประชุม ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ระหว่างอำเภอ หรือจังหวัด ทุก 3 เดือน โดยใช้ KM
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งดูงาน จัดอบรม ให้ความช่วยเหลือภายในจังหวัด, ต่างจังหวัด, ระดับภาค, ระดับประเทศ มี web board


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 3 โรงพยาบาลชุมชนที่มีแพทย์ดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google