งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 3 โรงพยาบาลชุมชนที่มี แพทย์ดำเนินการ วิทยากรกลุ่ม 1 พญ. ใยวรรณ ธนะมัย 2. นพ. วินัย ศรีสะอาด 3. นพ. กมเลศวร์ จุลบุตร 4. สุดารัตน์ รัตนประทีป นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 3 โรงพยาบาลชุมชนที่มี แพทย์ดำเนินการ วิทยากรกลุ่ม 1 พญ. ใยวรรณ ธนะมัย 2. นพ. วินัย ศรีสะอาด 3. นพ. กมเลศวร์ จุลบุตร 4. สุดารัตน์ รัตนประทีป นำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 3 โรงพยาบาลชุมชนที่มี แพทย์ดำเนินการ วิทยากรกลุ่ม 1 พญ. ใยวรรณ ธนะมัย 2. นพ. วินัย ศรีสะอาด 3. นพ. กมเลศวร์ จุลบุตร 4. สุดารัตน์ รัตนประทีป นำเสนอ โดย นพ. กมเลศวร์ จุล บุตร รพ. วังทรายพูน จ. พิจิตร

2 1. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน คลินิกผู้สูงอายุ 1.1 บุคลากร 1.2 องค์ความรู้ 1.3 งบประมาณ 1.4 สถานที่

3 บุคลากร ที่จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุมีดังนี้ แพทย์ 1 ท่าน ( ถ้าไม่อยู่สามารถ consult ได้ ) พยาบาล 2 ท่าน งานประกันสุขภาพ 1 ท่าน เภสัชกร 1 ท่าน ทันตแพทย์ 1 ท่าน นัก กายภาพบำบัด 1 ท่าน แพทย์แผนไทย 1 ท่าน โภชนากร 1 ท่าน กิจกรรมในคลินิก ประเมินสุขภาพและคัดกรอง (v/s MMSE ADL ภาวะซึมเศร้า V/A) กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มีหลายโรค ใช้ยามาก มีปัญหาทาง เศรษฐกิจสังคม โดยคัดกรองจาก OPD IPD refer จาก สอ. จากคลินิกพิเศษ (DM HT Asthma COPD) จัดตั้งคลินิกสัปดาห์ละ 1 วัน

4 3. หากในอนาคตไม่มีปัญหาในข้อ 1 ท่าน สามารถดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุโดยใช้ รูปแบบใดได้บ้าง - กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป เตรียมความพร้อม คลินิกก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุให้เข้มแข็ง - คลินิกผู้สูงอายุ ที่อายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป - ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เช่น อบต. อปท. ชมรมผู้สูงอายุ

5 - มีเครือข่ายเชื่อมโยงในการติดต่อข้อมูล ข่าวสาร - มีบุคลากร แพทย์เฉพาะทาง - มี ward ผู้สูงอายุ - จัดตั้งคลินิกสัปดาห์ละ 1 วัน - จัดช่องทางด่วนสำหรับผู้สูงอายุ - มี call center

6 4. ท่านเห็นว่าเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ ควรมีกิจกรรมใดบ้าง เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกใน เครือข่ายได้รับความช่วยเหลือด้าน วิชาการในการจัดตั้งและดำเนินการ คลินิกผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน และมี ความยั่งยืน

7 - จัดอบรมหรือประชุม ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ระหว่างอำเภอ หรือจังหวัด ทุก 3 เดือน โดยใช้ KM - ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งดูงาน จัดอบรม ให้ ความช่วยเหลือภายในจังหวัด, ต่างจังหวัด, ระดับภาค, ระดับประเทศ - มี web board


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 3 โรงพยาบาลชุมชนที่มี แพทย์ดำเนินการ วิทยากรกลุ่ม 1 พญ. ใยวรรณ ธนะมัย 2. นพ. วินัย ศรีสะอาด 3. นพ. กมเลศวร์ จุลบุตร 4. สุดารัตน์ รัตนประทีป นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google