งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ ตัวชี้วัดกลุ่มวัย ตัวชี้วัด คุณภาพบริการ ตัวชี้วัด ด้านบริหาร เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ ตัวชี้วัดกลุ่มวัย ตัวชี้วัด คุณภาพบริการ ตัวชี้วัด ด้านบริหาร เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ ตัวชี้วัดกลุ่มวัย ตัวชี้วัด คุณภาพบริการ ตัวชี้วัด ด้านบริหาร เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข 2557 1

2 ความเชื่อมโยงการดำเนินงานกรมควบคุมโรค สู่เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข 2557 ตัวชี้วัด เป้าหมายกระทรวงตัวชี้วัด / มาตรการ กรมควบคุมโรค 1. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85)  ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น MMR ไม่น้อยกว่า 95) 2. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ปชก. อายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกิน 13)  ร้อยละของร้านค้าไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ บุคคลที่อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ลดลงร้อยละ 10) มาตรการ 1. พัฒนากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ผลักดันบังคับ ใช้/ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. พัฒนาศักยภาพเยาวชนการเฝ้าระวัง ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 3. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 13 ต่อ ปชก.แสนคน)  จำนวนอำเภอนำร่องที่มีการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนแบบบูรณาการ ผ่านกลไกการดำเนินงานของอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็ง (76 อำเภอ/ 76 จังหวัด) มาตรการ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศอุบัติเหตุทาง ถนน 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือข่าย ให้เข้มแข็ง /สื่อสารความ เสี่ยงถึงผลกระทบของอุบัติเหตุ 2

3 ความเชื่อมโยง (ต่อ) การดำเนินงานกรมควบคุมโรค สู่ เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข 2557 ตัวชี้วัด เป้าหมายกระทรวงตัวชี้วัด / มาตรการ กรมควบคุมโรค 4. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 20 ต่อ ประชากรแสนคน)  ร้อยละประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง เบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 5. ร้อยละของผู้สูงอายุในช่วงอายุ 60 – 70 ปีที่เป็นโรคหลอด เลือดสมอง (ไม่เกิน 14.54)  ร้อยละของประชาชนอายุ (60) 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัด กรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 90) 6. ร้อยละของ WCC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)  ร้อยละของเด็ก 0 -2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น MMR ไม่น้อยกว่า 95) 7. ร้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)  ประเมินรับรองศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 8. ร้อยละของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ  Youth friendly service?? 9. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการ ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมี คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50)  ร้อยละของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน (80) 3

4 ความเชื่อมโยง (ต่อ) การดำเนินงานของกรมควบคุมโรค สู่ เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัด เป้าหมายกระทรวงตัวชี้วัด / มาตรการ กรมควบคุมโรค 10. ร้อยละของอำเภอที่มีทีม DMAT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เท่ากับ 80)  ร้อยละของอำเภอที่มี SRRT คุณภาพ (เท่ากับ 80) มาตรการ 1. พัฒนาขีดความสามารถ SRRT เฉพาะทีมตอบสนองปัญหาพื้นที่ 2. ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขเอกชน / โรงงาน 11. ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. เชี่ยวชาญ(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72) ?? 12. ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)  ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มาตรการ 1. พัฒนาเกณฑ์คุณภาพ 2. ติดตามประเมินผลเสริมส่วนขาดให้จังหวัดไปติดตามประเมินผล รพ. 13. หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์ เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน ร้อยละ 20  ?? 14. ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนสามารถ ลงนามในสัญญาจ้างได้ในไตรมาสที่ 1 (เท่ากับ 100)  Applicable with all DDC units 15. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมใน ปีงบประมาณ 2557 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94)  Applicable with all DDC units 4

5 จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 5 NHL4 ผลสัมฤทธิ์ระบบการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องการป้องกัน ควบคุมโรค : “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” HL1 การพัฒนาเชิงระบบ HL101 กลไกการเฝ้าระวัง ตอบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน HL102 การจัดการความรู้ การรับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี HL103 การพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ HL2 โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง HL201 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค หลอดเลือดและเบาหวาน HL202 ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อการ บาดเจ็บ และโรคมะเร็ง HL203 ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงการ บริโภคยาสูบ ต่อการเกิดโรคสำคัญ เช่น โรคถุงลมปอดอุดกั้น โรคมะเร็ง HL204-205 ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง ต่อการบาดเจ็บ ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ความ รุนแรงในครอบครัว จมน้ำตาย HL3 โรคจากอาชีพ และสิ่งแวดล้อม HL301-302 วัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจเป็นสุข (ใน ภาคอุตสาหกรรม และภาค เกษตรกรรม) HL4 โรคติดต่อ HL401 ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เชิงรุกในพื้นทีเสี่ยง HL402 ป้องกันควบคุมโรควัณโรคเชิงรุก ในพื้นที่เป้าหมาย HL403 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากร กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ HL404-405 ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เน้นประชากรกลุ่มเสี่ยง : หัด, มือ เท้า ปาก

6 ตัวชี้วัดเป้าหมายการดำเนินงาน ตามภารกิจที่เป็น จุดเน้นของกรมควบคุมโรค ” ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 1. ร้อยละอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ( ร้อยละ 80) 2. อัตราการป่วยด้วยโรคหัด ( ปี 56 ไม่เกิน 37 ต่อแสน ประชากร, ปี 57 ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร, ปี 58 ไม่เกิน 0.5 ต่อแสนประชากร ) 3. จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ( ลดลง 2 ใน 3)  อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลงไม่เกินค่ามัธย ฐานย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา (Proxy indicator) 4. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก 5. อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค 6. ร้อยละผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่น ( ไม่เกิน 10) 7. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำอายุ 0 - 15 ปี ( ไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน ) 8. อัตราป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตร (15 ต่อประชากร UC แสนคน ) 6

7 แนวคิดการดำเนินงานระหว่าง DHS และ DCCD อำเภอ ควบคุม โรค เข้มแข็ง ฯ DHS SRRT 1. คณะกรรมการ 2. ระบบระบาดวิทยาที่ดี 3 การวางแผนงาน 5. มีผลสำเร็จของ การควบคุมป้องกันโรค 5. มีผลสำเร็จของ การควบคุมป้องกันโรค 4. การระดมทรัพยากร


ดาวน์โหลด ppt ระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ ตัวชี้วัดกลุ่มวัย ตัวชี้วัด คุณภาพบริการ ตัวชี้วัด ด้านบริหาร เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google