งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาฟันผุใน เด็ก 0-5 ปี www.themegallery.com Company Logo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาฟันผุใน เด็ก 0-5 ปี www.themegallery.com Company Logo."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาฟันผุใน เด็ก 0-5 ปี www.themegallery.com Company Logo

2 นโยบายส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข

3 3 นโยบายส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข

4 Prevention & Promotion PP ประเด็นPP กลุ่มวัย ส่งเสริมสุขภาพภาคใต้ เด็ก พัฒนาการ ศูนย์เด็กเล็ก WCC ANC คุณภาพ แม่และเด็ก ฟันผุ Health Card สุขภาพฟัน สตรีแม่ตายส่งเสริมสุขภาพสตรี สุขภาพจิต ทุพพลภาพ มะเร็งเต้านม/ปากมดลูกศูนย์พึ่งได้ บูรณาการกองทุนสตรี วัยเรียน ตั้งครรภ์ดญ.แม่ พัฒนาบริการปฐมภูมิ วัยรุ่น อ้วน บุหรี่ เหล้า 1 รร. 1 คลินิค 1 หมอ 1 รพ.สต.มะเร็งตับ เพิ่มคุณภาพ รพ.สต. /ศสม. วัยทำงานสุขภาพจิต เบาหวาน ความ ดัน สุขภาพวัยทำงาน ลดแออัดสูงอายุดูแล 3 กลุ่มครบวงจร70 ปีไม่มีคิว ห้องน้ำผู้สูงอายุ ผู้พิการอุปกรณ์ช่วย พึ่งตนเองกายภาพบำบัด ฟื้นฟู

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ตามกลุ่มวัย

6 1. กลุ่มสตรีและเด็ก 1.1 ANC คุณภาพ 1.2 การดูแลสุขภาพเด็ก ปฐมวัย 1.3 การพัฒนาสุขภาพเด็ก วัยเรียน 1.4 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค

7 กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ - มะเร็งในกลุ่ม สตรี -NCD (DM/HT) - มะเร็งตับ - สุขภาพจิต - การดูแลผู้สูงอายุใน ชุมชน - การพัฒนาความ พร้อมตามเกณฑ์ สถานบริการรองรับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

8 ยกระดับคุณภาพมารดาและเด็ก www.themegallery.com Company Logo ส่งเสริมสุขภาพสตรีและ เด็กปฐมวัยอย่างองค์รวม 1. ร้อยละ ANC คุณภาพไม่น้อยกว่า 70 2. ร้อยละความครอบคลุม WCC คุณภาพไม่น้อยกว่า 70 3. ร้อยละของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอดไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 4. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สป. ไม่ น้อยกว่า 60 โครงการรวมพลังสร้าง ชาติแม่และเด็กไม่ขาด ไอโอดีน 1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 100% 2. สัดส่วนหญิงตั้งครรภ์มี่มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะ <150 micro gm.<50% 3. เด็กแรกเกิด - 5 ปีส่วนสูงระดับดี รูปร่างสมส่วน ≥ 70%

9 ยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัย www.themegallery.com Company Logo ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม 1. ร้อยละ ศพด. คุณภาพ ( ระดับดีและดีมาก ) 2. ร้อยละเด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัย ≥ 90 3. ร้อยละเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับ การประเมินและแก้ไข ≥ 80 4. ร้อยละเด็กอายุ 1 ปีได้วัคซีนหัด ≥ 95 การควบคุมฟันผุในเด็ก ปฐมวัย 5. ร้อยละเด็กปฐมวัย 3 ปี ฟันน้ำนมผุไม่เกิน 57 ( สิ้นปี 58) เด็กไทยสูง สมองดี แข็งแรง 6. เด็กแรกเกิด - 5 ปีส่วนสูงระดับดี รูปร่างสม ส่วน ≥ 70%

10 ยกระดับคุณภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น www.themegallery.com Company Logo เด็กไทยสุขภาพดี ลดอ้วน ลดฟันผุ 1. ภาวะอ้วนในเด็กลดลงจากร้อยละ 17 เหลือ 15 ในปี 2560 2. ลดฟันผุนักเรียน จากร้อยละ 60 เหลือ 55 ในปี 2560 3. นร. มีส่วนสูงระดับดี รูปร่างสมส่วน ≥ 70% 4. นร. สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและมีความสุข 5. ลดอุบัติการณ์ของโรคหัดไม่เกิน 5 ราย / ปชก. 1 ล้าน คนในปี 2558 6. ภาคีมีแผนควบคุมโรคอ้วน ฟันผุ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ส่งเสริมการเจริญเติบโต 7. ร้อยละ รร. ปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวาน / ขนมกรุบ กรอบ ≥ 75% การป้องกันตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น

11 การบริหารงาน PP สุขภาพช่องปาก ปี 2556

12 PP ประเด็น ส่งเสริมสุขภาพช่องปากภาคใต้ กลุ่มเป้าหมายหลัก - แก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กวัยเรียน เพิ่ม ฟันดี จาก 30% เป็น 40 % ภายในปี 2558 - รณรงค์ทำฟันเทียมผู้สูงอายุปีละ 3,000 ราย 19 ธันวาคม 2555 จัดประชุม 4 จว. ภาคใต้เพื่อหารือแผนปฏิบัติการ ( รพ. ละ 1 คน สสจ. ละ 2 คน )

13 PP กลุ่มวัย : กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 3 ชุมชน /ครอบครัว เข้มแข็ง -พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กที่บ้าน มีทักษะ/ทำความสะอาดช่องปาก เด็กโดยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ทุกวัน - ศพด. รร.อนุบาล จัดกิจกรรมแปรงฟันและควบคุมอาหาร สุขภาพช่องปากเด็ก ปฐมวัย (ฟันผุไม่เกิน 57% ในปี 2558) 4 นโยบาย ควบคุมน้ำตาลในอาหารเด็ก 1 ระบบบริการ -เพิ่มการเข้าถึงบริการ อย่างเสมอภาค -เพิ่มคุณภาพบริการ ต่อเนื่อง ได้ผล 2 การขับเคลื่อนสังคม -รณรงค์ให้เกิดค่านิยมดูแล ช่องปากเด็กตั้งแต่เกิด -ให้ข้อมูล ความรู้ ผ่านสื่อ อย่างต่อเนื่อง บูรณาการ

14 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระดับ Impact เด็ก 3 ปีมีฟันผุไม่เกินร้อยละ 57 ในปี 2558 ระดับ Outcome - 60% เด็กได้รับการแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ทุกวัน(ก่อนนอน) - มีมาตรการควบคุมน้ำตาลในอาหารเด็ก


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาฟันผุใน เด็ก 0-5 ปี www.themegallery.com Company Logo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google