งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาฟันผุใน เด็ก 0-5 ปี www.themegallery.com Company Logo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาฟันผุใน เด็ก 0-5 ปี www.themegallery.com Company Logo."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาฟันผุใน เด็ก 0-5 ปี Company Logo

2 นโยบายส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข

3 3 นโยบายส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข

4 Prevention & Promotion PP ประเด็นPP กลุ่มวัย ส่งเสริมสุขภาพภาคใต้ เด็ก พัฒนาการ ศูนย์เด็กเล็ก WCC ANC คุณภาพ แม่และเด็ก ฟันผุ Health Card สุขภาพฟัน สตรีแม่ตายส่งเสริมสุขภาพสตรี สุขภาพจิต ทุพพลภาพ มะเร็งเต้านม/ปากมดลูกศูนย์พึ่งได้ บูรณาการกองทุนสตรี วัยเรียน ตั้งครรภ์ดญ.แม่ พัฒนาบริการปฐมภูมิ วัยรุ่น อ้วน บุหรี่ เหล้า 1 รร. 1 คลินิค 1 หมอ 1 รพ.สต.มะเร็งตับ เพิ่มคุณภาพ รพ.สต. /ศสม. วัยทำงานสุขภาพจิต เบาหวาน ความ ดัน สุขภาพวัยทำงาน ลดแออัดสูงอายุดูแล 3 กลุ่มครบวงจร70 ปีไม่มีคิว ห้องน้ำผู้สูงอายุ ผู้พิการอุปกรณ์ช่วย พึ่งตนเองกายภาพบำบัด ฟื้นฟู

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ตามกลุ่มวัย

6 1. กลุ่มสตรีและเด็ก 1.1 ANC คุณภาพ 1.2 การดูแลสุขภาพเด็ก ปฐมวัย 1.3 การพัฒนาสุขภาพเด็ก วัยเรียน 1.4 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค

7 กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ - มะเร็งในกลุ่ม สตรี -NCD (DM/HT) - มะเร็งตับ - สุขภาพจิต - การดูแลผู้สูงอายุใน ชุมชน - การพัฒนาความ พร้อมตามเกณฑ์ สถานบริการรองรับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

8 ยกระดับคุณภาพมารดาและเด็ก Company Logo ส่งเสริมสุขภาพสตรีและ เด็กปฐมวัยอย่างองค์รวม 1. ร้อยละ ANC คุณภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละความครอบคลุม WCC คุณภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอดไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 4. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สป. ไม่ น้อยกว่า 60 โครงการรวมพลังสร้าง ชาติแม่และเด็กไม่ขาด ไอโอดีน 1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 100% 2. สัดส่วนหญิงตั้งครรภ์มี่มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะ <150 micro gm.<50% 3. เด็กแรกเกิด - 5 ปีส่วนสูงระดับดี รูปร่างสมส่วน ≥ 70%

9 ยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัย Company Logo ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม 1. ร้อยละ ศพด. คุณภาพ ( ระดับดีและดีมาก ) 2. ร้อยละเด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับ การประเมินและแก้ไข ≥ ร้อยละเด็กอายุ 1 ปีได้วัคซีนหัด ≥ 95 การควบคุมฟันผุในเด็ก ปฐมวัย 5. ร้อยละเด็กปฐมวัย 3 ปี ฟันน้ำนมผุไม่เกิน 57 ( สิ้นปี 58) เด็กไทยสูง สมองดี แข็งแรง 6. เด็กแรกเกิด - 5 ปีส่วนสูงระดับดี รูปร่างสม ส่วน ≥ 70%

10 ยกระดับคุณภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น Company Logo เด็กไทยสุขภาพดี ลดอ้วน ลดฟันผุ 1. ภาวะอ้วนในเด็กลดลงจากร้อยละ 17 เหลือ 15 ในปี ลดฟันผุนักเรียน จากร้อยละ 60 เหลือ 55 ในปี นร. มีส่วนสูงระดับดี รูปร่างสมส่วน ≥ 70% 4. นร. สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและมีความสุข 5. ลดอุบัติการณ์ของโรคหัดไม่เกิน 5 ราย / ปชก. 1 ล้าน คนในปี ภาคีมีแผนควบคุมโรคอ้วน ฟันผุ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ส่งเสริมการเจริญเติบโต 7. ร้อยละ รร. ปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวาน / ขนมกรุบ กรอบ ≥ 75% การป้องกันตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น

11 การบริหารงาน PP สุขภาพช่องปาก ปี 2556

12 PP ประเด็น ส่งเสริมสุขภาพช่องปากภาคใต้ กลุ่มเป้าหมายหลัก - แก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กวัยเรียน เพิ่ม ฟันดี จาก 30% เป็น 40 % ภายในปี รณรงค์ทำฟันเทียมผู้สูงอายุปีละ 3,000 ราย 19 ธันวาคม 2555 จัดประชุม 4 จว. ภาคใต้เพื่อหารือแผนปฏิบัติการ ( รพ. ละ 1 คน สสจ. ละ 2 คน )

13 PP กลุ่มวัย : กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 3 ชุมชน /ครอบครัว เข้มแข็ง -พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กที่บ้าน มีทักษะ/ทำความสะอาดช่องปาก เด็กโดยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ทุกวัน - ศพด. รร.อนุบาล จัดกิจกรรมแปรงฟันและควบคุมอาหาร สุขภาพช่องปากเด็ก ปฐมวัย (ฟันผุไม่เกิน 57% ในปี 2558) 4 นโยบาย ควบคุมน้ำตาลในอาหารเด็ก 1 ระบบบริการ -เพิ่มการเข้าถึงบริการ อย่างเสมอภาค -เพิ่มคุณภาพบริการ ต่อเนื่อง ได้ผล 2 การขับเคลื่อนสังคม -รณรงค์ให้เกิดค่านิยมดูแล ช่องปากเด็กตั้งแต่เกิด -ให้ข้อมูล ความรู้ ผ่านสื่อ อย่างต่อเนื่อง บูรณาการ

14 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระดับ Impact เด็ก 3 ปีมีฟันผุไม่เกินร้อยละ 57 ในปี 2558 ระดับ Outcome - 60% เด็กได้รับการแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ทุกวัน(ก่อนนอน) - มีมาตรการควบคุมน้ำตาลในอาหารเด็ก


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาฟันผุใน เด็ก 0-5 ปี www.themegallery.com Company Logo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google