งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงาน / โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุนและ กลไกการจัดการเชิงบูรณา การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงาน / โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุนและ กลไกการจัดการเชิงบูรณา การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 แผนงาน / โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุนและ กลไกการจัดการเชิงบูรณา การ

11 1. พัฒนาโครงสร้างและ กำหนดบทบาทการ สนับสนุน หน่วยบริการ ปฐมภูมิในทุกระดับ 1.1 จัดทำโครงสร้างผู้รับผิดชอบ หลักของทุกระดับ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการ ดำเนินงานพัฒนา หน่วยบริการปฐม ภูมิ 1.3 มีแผนพัฒนาและขับเคลื่อน อย่างต่อเนื่อง

12 2. เสริมสร้างภาคีเครือข่าย ให้ มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการอย่างต่อเนื่อง 2.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา หน่วย บริการปฐมภูมิ 2.2 จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลโดยมี คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลร่วม วิเคราะห์ และพิจารณาแผน 2.3 คณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการ ปฐมภูมิร่วมดำเนินงาน และร่วมประเมินผล

13 3 กำหนดรูปแบบการพัฒนา ระบบงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เป็นแนวทางแนวทางเดียวกัน 3.1 ระบบยา - การจัดระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ให้ได้ตาม มาตรฐานที่กำหนด - บัญชียาระบบเดียวที่สอดคล้องกับ โรงพยาบาลแม่ข่าย - มีการควบคุมคลังยาโดยเภสัชกร

14 3 กำหนดรูปแบบการพัฒนา ระบบงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เป็นแนวทางแนวทางเดียวกัน 3.2 ระบบเชื่อมโยงบริการ - สนับสนุนให้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) - จัดให้มีระบบช่องทางด่วน (Green Channel) - จัดระบบไหลเวียนข้อมูล ส่งต่อ แจ้งกลับ - จัดระบบรองรับผู้ป่วย Refer back

15 3 กำหนดรูปแบบการพัฒนา ระบบงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เป็นแนวทางแนวทางเดียวกัน 3.3 ระบบข้อมูล จัดให้มี โปรแกรมเชื่อมต่อ ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยบริการ

16 3 กำหนดรูปแบบการพัฒนา ระบบงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เป็นแนวทางแนวทางเดียวกัน 3.4 ระบบชันสูตร - กำหนดมาตรฐานระบบชันสูตร - ควบคุมคุณภาพระบบชันสูตร โดยรพ. แม่ ข่าย - พัฒนาระบบอิเลคทรอนิคส์ไฟล์ในการ รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

17 3 กำหนดรูปแบบการพัฒนา ระบบงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เป็นแนวทางแนวทางเดียวกัน 3.5 ระบบ Supply และระบบควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ ( IC ) - จัดทำ Central Supply ในทุก CUP - ระบบกำจัดขยะติดเชื้อ - ระบบปราศจากเชื้อของเครื่องมือทาง การแพทย์

18 4. จัดระบบสนับสนุน งบประมาณที่ชัดเจนทุกระดับ 4.1 สนับสนุนให้มี Fixed Cost ( ค่า บริหารจัดการขั้นต่ำให้ ) หน่วยบริการ ปฐมภูมิทุกแห่ง 4.2 แม่ข่ายบริหารงบ OP เพื่อ ช่วยเหลือ หน่วยบริการปฐมภูมิที่ขาด สภาพคล่อง

19


ดาวน์โหลด ppt แผนงาน / โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุนและ กลไกการจัดการเชิงบูรณา การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google