งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคาดหวังหลังการประชุม ฯ ครั้งนี้ PCU Super PCU  การจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับ 18 แฟ้ม ตามเกณฑ์ข้อ 1.7 ( หน้า 82)  การดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคาดหวังหลังการประชุม ฯ ครั้งนี้ PCU Super PCU  การจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับ 18 แฟ้ม ตามเกณฑ์ข้อ 1.7 ( หน้า 82)  การดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคาดหวังหลังการประชุม ฯ ครั้งนี้ PCU Super PCU  การจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับ 18 แฟ้ม ตามเกณฑ์ข้อ 1.7 ( หน้า 82)  การดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ( โรคเรื้อรัง ) ตามเกณฑ์ ข้อ 2.1( หน้า 84) - การคัดกรอง - การคัดแยกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดบริการให้ตรง / สอดคล้องตามความจำเป็น ( เขตติดค้าง ) - การเยี่ยมบ้าน ( เขตติดค้าง ) - การเฝ้าระวังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงของโรค ( จากข้อมูลงานระบาด / FF)- การศึกษาโซ่ สาเหตุของการเกิดโรค

2 การประเมิน รพ.สต. 1) เกณฑ์ที่กำหนด : เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมิน เพื่อให้ รพ.สต. และผู้สนับสนุน รู้สถานะหรือ สภาพของ รพ.สต.แต่ละแห่ง 2) นำผลการประเมินไปจัดทำแผน หรือแนวทางใน การพัฒนา ทั้งในส่วนของกิจกรรม กระบวนการ และ สิ่งสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ (Super PCU)  ประเมินเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

3 การประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริการปฐม ภูมิระดับเขต เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 5

4 การประเมินผลการ ดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ ******************* ** ส่วนที่ 1 : หน่วยบริการปฐมภูมิ ( สอ. เดิม ) ส่วนที่ 2 : รพ. สต. เป้าหมายอำเภอละ 3 แห่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน

5 ช่องทางการรายงานผล ******************* ** 1. สรุปผลการดำเนินงานสร้างกระบวนการ จัดการข้อมูลในการดูแลสุขภาพประชาชน - มีข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ครบถ้วน - การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (18 แฟ้ม ) ในการประมวลผลข้อมูลการให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 2. ประเมินตนเอง และรายงานผลให้สำนัก ตรวจราชการผ่านทาง Web site และ เอกสาร ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการ พัฒนา รพ. สต. 3. ผู้นิเทศระดับเขต สุ่มตรวจ / เยี่ยม รพ. สต. อำเภอละ 1 แห่ง

6 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 5 จังหวัด.............................................. อำเภอ........................................... งวดที่ 1 (กค.-กย.) ลำ ดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับดีดีมากดีเยี่ยมหมายเหตุ 1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (องค์ประกอบ 4 หมวด 22 ข้อ) 2 การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (18 แฟ้ม) ในการประมวลผลข้อมูล หน่วยบริการ ปฐมภูมิทุกแห่ง =....... แห่ง ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ การให้บริการกลุ่มเป้าหมายสำคัญ จำนวน% ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์,หญิงหลัง คลอด, เด็ก 0- 5 ปีผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เชื่อมโยงกับการดูแลโดย อสม. 3มีการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (คัด กรองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ปัญหาอุปสรรค - คัดกรองกลุ่มเสี่ยง( ) มี( ) ไม่มี - คัดแยกกลุ่มเป้าหมายดูแลตาม สภาพปัญหา ( ) มี( ) ไม่มี - ประเมินผลการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ( ) ประเมิน( ) ไม่ได้ ประเมิน ผลการประเมิน ระบุ................................................

7 ระยะเวลาการประเมิน ******************* ** ระยะที่ 1: ประเมินจากผลการดำเนินงานที่ หน่วยบริการ ส่งทาง Web site ( ภายใน 30 กันยายน 2553 เพื่อขอรับเงินงวดที่ 2) ระยะที่ 2: ประเมินด้วยทีมประเมินระดับเขต ต้นเดือน สิงหาคม ( อำเภอละ 1 รพ. สต.)

8 ทีมประเมิน ***************** **** 1. นพ. ก้องภพ สีละพัฒน์ 2. นางสาวนงเยาว์ นวลพรหม 3. นางจารุภา จำนงศักดิ์ 4. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิทุกจังหวัด 5. ผู้รับผิดชอบงาน NCD. ทุก จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt ความคาดหวังหลังการประชุม ฯ ครั้งนี้ PCU Super PCU  การจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับ 18 แฟ้ม ตามเกณฑ์ข้อ 1.7 ( หน้า 82)  การดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google