งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพจิต ในงาน สาธารณสุขไทย 2556. องค์ประกอบของแผนงาน ส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย องค์ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย แผน สุขภา พ ทารก 0 - 2 ปี แผน สุขภาพ เด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพจิต ในงาน สาธารณสุขไทย 2556. องค์ประกอบของแผนงาน ส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย องค์ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย แผน สุขภา พ ทารก 0 - 2 ปี แผน สุขภาพ เด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาพจิต ในงาน สาธารณสุขไทย 2556

2 องค์ประกอบของแผนงาน ส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย องค์ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย แผน สุขภา พ ทารก 0 - 2 ปี แผน สุขภาพ เด็ก ปฐมวัย 3 - 5 ปี แผน สุขภาพ เด็กวัย เรียน ( 6 - 12 ปี ) และ เยาวชน แผน สุขภาพ เด็กวัย เรียน ( 6 - 12 ปี ) และ เยาวชน แผน สุขภา พ วัยรุ่น แผน ป้องกัน ควบคุม โรคไม่ ติดต่อ เรื้อรัง แผนคัด กรอง มะเร็ง ปาก มดลูก / มะเร็ง เต้านม แผนคัด กรอง มะเร็ง ปาก มดลูก / มะเร็ง เต้านม แผน สุขภา พ ผู้สูงอา ยุ แผน สตรี ตั้งครร ภ์ คุณภา พ สถาน บริการ ANC&LR คุณภา พ การ เข้าถึง บริการ ของ หญิง ตั้งครร ภ์ กา ให้บริการ หญิง ตั้งครรภ์ ที่พึง ได้รับ WCC คุณภา พ - นมแม่ - พัฒนา 4 ด้าน - การ เจริญเติบ โต - รูปร่าง / ส่วนสูง - สุขภาพ ช่องปาก - วัคซีน ส่งเสริ ม บทบา ท ครอบค รัวพ่อ - แม่ ชุมชน เด็กปฐมวัย มีคุณภาพ และ บทบาท พ่อ - แม่ใน การเลี่ยง ดูแล ปฐมวัย - พัฒนาการ 4 ด้าน - การ เจริญเติบโ ต - รูปร่าง / ส่วนสูง - สุขภาพ ช่องปาก - วัคซีน พัฒนา คุณภา พศูนย์ เด็ก เล็ก เด็ก นักเรียนมี คุณภาพ 4 ด้าน - พัฒนากา ร 4 ด้าน - เจริญเติบ โต รูปร่าง / ส่วนสูง - สุขภาพ ช่องปาก - วัคซีน โรงเรีย น ส่งเสริ ม สุขภา พ การ เข้าถึง กลุ่ม วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง - เพศ สัมพันธุ - บุรี แอลกอฮ อล์ - ยาเสพ ติด - พฤติกรร มอารมณ์ คลินิก วัยรุ่น สร้าง ระบบการ ดูแล ช่วยเหลื อ วัยรุ่น เริ่มที่ โรงเรียน คลินิก NCD คุณภาพ ( ขยาย ความ ครอบคลุ มการ ตรวจ ภาวะแท รกซ้อน คลินิก NCD คุณภา พ ( ขยาย ครอบค ลุมการ ตรวจ ภาวะแ ทรกซ้ อน ) ลด ปัจจัย เสี่ยง ปชก / ชุมชน มะเร็งเต้า นม - การ ตรวจ มะเร็งเต้า นมด้วย ตนเอง - การสร้าง ความ ตระหนัก ผ่านสื่อ และการ ประเมิน แกนนำ ชุมชน อสม เข้ม เข็ง ดูแล ผู้สูงอายุ คุณภาพ - เบาหวา น / ความดัน - โรค ซึมเศร้า - เข่า เสื่อม - สุขภาพ ช่องปาก คลินิก บริการ ผู้สูงอา ยุ อำเภอ / ตำบล 80 / ยัง แจ๋ว

3 องค์ประกอบของแผนงาน ส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย องค์ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย ทารก 0 - 2 ปี ครรภ์คุณภาพ สถานบริการ ANC & LR คุณภาพ การเข้าถึงบริการของหญิง ตั้งครรภ์ การให้บริการหญิงตั้งครรภ์ที่พึง ได้รับ การประเมิน & การดูแล เครียด เศร้า อัลกอฮอล์ WCC คุณภาพ - นมแม่ - พัฒนาการ ANAMAI55-TDSI -การเจริญเติบโต -สุขภาพช่องปาก -วัคซีน ส่งเสริมบทบาทครอบครัวพ่อ - แม่ชุมชน

4 องค์ประกอบของแผนงาน ส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย องค์ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย ปฐมวัย 3 - 5 ปี - พัฒนาการ IQ&EQ -การเจริญเติบโต -สุขภาพช่องปาก -วัคซีน พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมบทบาทครอบครัวพ่อ - แม่ วัยเรียน ( 6 - 12 ปี) วัยเรียน ( 6 - 12 ปี) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (จิต)

5 องค์ประกอบของแผนงาน ส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย องค์ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย วัยรุ่น โรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง คัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก/ เต้านม คัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก/ เต้านม ผู้สูงอายุ เข้าถึงวัยรุ่นกลุ่ม เสี่ยง -เพศสัมพันธุ -บุหรี แอลกอฮอล์ -ยาเสพติด -รุนแรง คลินิกวัยรุ่น psychosocial clinic OSCC/violence addiction HIV AIDS& การเจ็บป่วยเรื้อรัง ระบบดูแล ช่วยเหลือวัยรุ่น ในโรงเรียน NCD คุณภาพ ครอบคลุมการ ตรวจ ภาวะแทรกซ้อน ซึมเศร้า คลินิก NCD คุณภาพ มะเร็งเต้านม -การตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง -การสร้างความ ตระหนักผ่านสื่อและ การประเมิน แกนนำชุมชน อสม เข้มเข็ง ดูแลผู้สูงอายุ คุณภาพ -เบาหวาน/ ความดัน - ซึมเศร้า -เข่าเสื่อม -ช่องปาก คลินิก ผู้สูงอายุ อำเภอ/ตำบล 80 ยังแจ๋ว

6 แผนสุขภาพเขต / จังหวัด การจัดสรร งบประมาณแบบบูรณา การ กระบวนการปฏิบัติ สิ่งทีพื้นที่ต้องดำเนินการ

7 สภาพปัญหา นโยบาย แผน แก้ปัญหา แผนป ฏิบัติ การ ปฏิบัติ ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 2. การประเมินมหภาค โดยระบบตรวจ ราชการ 1. การประเมิน ตนเองเพื่อพัฒนา 3. การรายงาน 4. การติดตาม เชิงคุณภาพ โดยกรม วิชาการ

8


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพจิต ในงาน สาธารณสุขไทย 2556. องค์ประกอบของแผนงาน ส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย องค์ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย แผน สุขภา พ ทารก 0 - 2 ปี แผน สุขภาพ เด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google