งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพจิต ในงานสาธารณสุขไทย 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพจิต ในงานสาธารณสุขไทย 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาพจิต ในงานสาธารณสุขไทย 2556

2 องค์ประกอบของแผนงานส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย
องค์ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย องค์ประกอบของแผนงานส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย แผนสตรีตั้งครรภ์คุณภาพ แผนสุขภาพทารก 0-2 ปี แผนสุขภาพเด็กปฐมวัย 3-5 ปี แผนสุขภาพเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) และเยาวชน แผนสุขภาพวัยรุ่น แผนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แผนคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง เต้านม แผนสุขภาพผู้สูงอายุ กาให้บริการหญิงตั้งครรภ์ที่พึงได้รับ -นมแม่ -พัฒนา 4 ด้าน -การเจริญเติบโต -รูปร่าง/ส่วนสูง -สุขภาพช่องปาก -วัคซีน เด็กนักเรียนมีคุณภาพ 4 ด้าน -พัฒนาการ4ด้าน -เจริญเติบโต รูปร่าง/ส่วนสูง -สุขภาพช่องปาก -วัคซีน การเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง -เพศสัมพันธุ -บุรี แอลกอฮอล์ -ยาเสพติด -พฤติกรรมอารมณ์ เด็กปฐมวัยมีคุณภาพและบทบาทพ่อ-แม่ในการเลี่ยงดูแลปฐมวัย -พัฒนาการ4ด้าน -การเจริญเติบโต -รูปร่าง/ส่วนสูง -สุขภาพช่องปาก -วัคซีน คลินิก NCDคุณภาพ (ขยายความครอบคลุมการตรวจภาวะแทรกซ้อน มะเร็งเต้านม -การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง -การสร้างความตระหนักผ่านสื่อและการประเมิน ดูแลผู้สูงอายุคุณภาพ -เบาหวาน/ ความดัน -โรคซึมเศร้า -เข่าเสื่อม -สุขภาพช่องปาก สถานบริการANC&LR คุณภาพ WCC คุณภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คลินิกวัยรุ่น คลินิกบริการผู้สูงอายุ คลินิก NCDคุณภาพ (ขยายครอบคลุมการตรวจภาวะแทรกซ้อน) การเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์ ส่งเสริมบทบาทครอบครัวพ่อ - แม่ชุมชน พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก สร้างระบบการดูแลช่วยเหลือ วัยรุ่น เริ่มที่โรงเรียน ลดปัจจัยเสี่ยง ปชก/ชุมชน แกนนำชุมชน อสม เข้มเข็ง อำเภอ/ตำบล80/ยังแจ๋ว

3 องค์ประกอบของแผนงานส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย
องค์ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย องค์ประกอบของแผนงานส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย ครรภ์คุณภาพ ทารก 0-2 ปี การให้บริการหญิงตั้งครรภ์ที่พึงได้รับ การประเมิน & การดูแล เครียด เศร้า อัลกอฮอล์ -นมแม่ -พัฒนาการ ANAMAI55-TDSI -การเจริญเติบโต -สุขภาพช่องปาก -วัคซีน สถานบริการ ANC & LR คุณภาพ WCC คุณภาพ การเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์ ส่งเสริมบทบาทครอบครัวพ่อ - แม่ชุมชน

4 องค์ประกอบของแผนงานส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย
องค์ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย องค์ประกอบของแผนงานส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย ปฐมวัย 3-5 ปี วัยเรียน (6-12 ปี) -พัฒนาการ IQ&EQ -การเจริญเติบโต -สุขภาพช่องปาก -วัคซีน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(จิต) พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมบทบาทครอบครัวพ่อ - แม่

5 องค์ประกอบของแผนงานส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย
องค์ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย องค์ประกอบของแผนงานส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย วัยรุ่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก/ เต้านม ผู้สูงอายุ เข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง -เพศสัมพันธุ -บุหรี แอลกอฮอล์ -ยาเสพติด -รุนแรง ดูแลผู้สูงอายุคุณภาพ -เบาหวาน/ ความดัน -ซึมเศร้า -เข่าเสื่อม -ช่องปาก NCDคุณภาพ ครอบคลุมการตรวจภาวะแทรกซ้อน ซึมเศร้า มะเร็งเต้านม -การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง -การสร้างความตระหนักผ่านสื่อและการประเมิน ระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น ในโรงเรียน แกนนำชุมชน อสม เข้มเข็ง คลินิกผู้สูงอายุ คลินิก NCDคุณภาพ คลินิกวัยรุ่น psychosocial clinic OSCC/violence addiction HIV AIDS& การเจ็บป่วยเรื้อรัง อำเภอ/ตำบล80ยังแจ๋ว

6 สิ่งทีพื้นที่ต้องดำเนินการ
Realignment of Work แผนสุขภาพเขต / จังหวัด การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ กระบวนการปฏิบัติ

7 1. การประเมินตนเองเพื่อพัฒนา 4. การติดตามเชิงคุณภาพโดยกรมวิชาการ
สภาพปัญหา M&E นโยบาย 1. การประเมินตนเองเพื่อพัฒนา 4. การติดตามเชิงคุณภาพโดยกรมวิชาการ แผนแก้ปัญหา 2. การประเมินมหภาคโดยระบบตรวจราชการ แผนปฏิบัติ การปฏิบัติ 3. การรายงาน ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ

8 Thanks Q & A


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพจิต ในงานสาธารณสุขไทย 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google