งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางาน อนามัยแม่และเด็ก ทิศทางก้าวไกล สู่ คุณภาพ มาตรฐาน และ ความ ปลอดภัย นพ. สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขเขต 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางาน อนามัยแม่และเด็ก ทิศทางก้าวไกล สู่ คุณภาพ มาตรฐาน และ ความ ปลอดภัย นพ. สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขเขต 13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางาน อนามัยแม่และเด็ก ทิศทางก้าวไกล สู่ คุณภาพ มาตรฐาน และ ความ ปลอดภัย นพ. สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขเขต 13

2 กรอบการนำเสนอ สถานการณ์อนามัยแม่และ เด็กที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2550-2552 กลยุทธ์การพัฒนางาน อนามัยแม่และเด็กของกรม อนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว

3 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก ไม่เกิน 18 : แสน การเกิดมีชีพ อัตราส่วนการตายของมารดา ใน ภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ 2550-2552

4 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก อัตราส่วนทารกตายปริกำเนิด ใน ภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ 2550-2552 ไม่เกิน 9 : พัน การเกิด

5 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ แม่ที่คลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปีใน ภาพรวมของเขต 11,13 ร้อยละ แม่ที่คลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี ใน ภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ 2550-2552 ไม่เกินร้อยละ 10

6 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ใน ภาพรวมของเขต 11,13 ร้อยละ ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ใน ภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ 2550-2552 ไม่เกินร้อย ละ 10

7 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ 2550-2552 ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 50

8 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ 4 ครั้งคุณภาพ ภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ 2550- 2552 ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 90

9 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก อัตราการติดเชื้อ เอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์ ภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ 2550-2552 ไม่เกินร้อย ละ 0.7

10 กลยุทธ์ การพัฒนางานอนามัยแม่ และเด็ก ของกรมอนามัย ภายใต้ ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว

11 กฎบัตรออตตาวา ว่าด้วย การส่งเสริมสุขภาพ ยุทธศาสตร์ พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว

12 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ฝากครรภ์คุณภาพ ฝากครรภ์คุณภาพ - ฝากครรภ์ก่อน 12 เดือน - ฝากครรภ์ก่อน 12 เดือน - คัดกรอง Thal / HIV - คัดกรอง Thal / HIV โรงเรียนพ่อแม่ โรงเรียนพ่อแม่ โภชนาการ โภชนาการ ทันตสุขภาพ ทันตสุขภาพ รพ.ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย รพ.ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย รพ.สายสัมพันธ์แม่-ลูก รพ.สายสัมพันธ์แม่-ลูก โรงเรียนพ่อแม่ โรงเรียนพ่อแม่ คลินิกนมแม่ / มุมนมแม่ คลินิกนมแม่ / มุมนมแม่ คัดกรองทารกแรกเกิด คัดกรองทารกแรกเกิด -Down’s syn. / Thyroid / PKU -Down’s syn. / Thyroid / PKU ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว WCC คุณภาพ WCC คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ โรงเรียนพ่อแม่ ตรวจพัฒนาการเด็ก ตรวจพัฒนาการเด็ก นิทาน ของเล่น นิทาน ของเล่น โภชนาการ โภชนาการ ทันตสุขภาพ ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชุมชน ชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา/ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ระยะตั้งครรภ์ระยะคลอด/หลังคลอดคลินิกสุขภาพเด็กดี ผลลัพธ์ - BA 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ - LBW ร้อยละ 7 หรือลดลงจากฐานข้อมูลเดิมปีละร้อยละ 0.5 - EBF ร้อยละ 25 หรือ เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิมปีละ ร้อยละ 2.5 - เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

13 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เป้าหมาย เป้าหมาย 1. บูรณาการ และเสริมสร้างความ เข้มแข็งระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ในสถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว และชุมชน (Integrated Care) 2. พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการ บริการอนามัยแม่และเด็กที่มีมาตรฐาน และอย่างต่อเนื่อง (Continuum of Care) ประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขต จัดการประชุมใน วันนี้

14 องค์ประกอบการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก คุณภาพ บริการ  เกณฑ์ มาตรฐาน โรงพยาบาล สายใยรักฯ ทักษะ ความรู้ บุคลากร  อบรม ฟื้นฟู ประชุม วิชาการ ระบบส่งต่อ  เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล สายใยรักฯ ความจริงจัง ความต่อเนื่อง ความเอาใจใส่ เราทำเต็มที่หรือยัง ??

15


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางาน อนามัยแม่และเด็ก ทิศทางก้าวไกล สู่ คุณภาพ มาตรฐาน และ ความ ปลอดภัย นพ. สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขเขต 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google