งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ในเขตสุขภาพ 1 โดย นพ.สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 9 มกราคม 2556 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ในเขตสุขภาพ 1 โดย นพ.สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 9 มกราคม 2556 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ในเขตสุขภาพ 1 โดย นพ.สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 9 มกราคม 2556 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

2 นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 ธันวาคม 2555 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. 2

3 3

4 4

5 5

6 Basic Package 20 KPI Strategic Focus 61 KPI Specific Issues 18 KPI แผนส่วนกลาง / กรม แผนพัฒนาสุขภาพ เขต / จังหวัด / อำเภอ / ตำบล เป้าหมาย / KPI ยุทธศาสตร์ / มาตรการ งบประมาณทั้งเขต คนไทยสุขภาพดี แผนงาน / มาตรการ รองรับ KPI 1. แผนงานบริการ 2. แผนงานส่งเสริม ป้องกันโรค 3. แผนงานบริหาร (25 แผนงาน ) การแปลงแผนงาน / มาตรการ รองรับ KPI 6

7 จังหวัด อำเภอ เขต สธ. กรมสปกรมสปสช. สปสช.เขต 8 Flagships บูรณาการ MOU (BS, NP) BS, NP, AH PPA PPE PPNP ระบบงบประมาณที่ใช้ในเขตสุขภาพ งบ สธ. Non UC งบ UC MOU (NP) แผนยุทธ กำกับติดตาม 7

8 1. งบ NPP 1,682 ล้าน วงเงินงบ PP ที่ดำเนินการร่วมกัน 2. งบ PPE 3,300 ล้าน (หักเงินเดือน) 3. งบ PPA 1,114 ล้าน 4. งบสนับสนุน 502 ล้าน 5. งบทันต 1,085 ล้าน (หักงบสนับสนุนกองทุนตำบล) ค่าวัคซีน สมุดบันทึก 1,130 ล้าน แผนระดับชาติ 550 ล้าน งบรวม 6,082 ล้าน งบกระทรวง 949 ล้าน (เขตละ 80 ล้าน) (เขตละ 500 ล้าน) 6. งบกองทุนโรคเรื้อรัง 82 ล้าน 8

9 สัดส่วนการจัดสรรงบลงเครือข่ายบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขต ร้อยละ 10 จังหวัด ร้อยละ 20 พื้นที่ ร้อยละ 70 กำหนดได้ความเหมาะสม อาจปรับเกลี่ยให้หน่วยงานระดับพื้นที่ เพิ่มเติมได้ ใช้ฐานประชากรกลางปี 54 และจำนวน รพ.สต. สัดส่วนอย่างละ ร้อยละ 50 9

10 วงเงินจัดสรรงบลงเครือข่ายบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วย: บาท 10

11 งบประมาณฯ รายจังหวัด ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 โดยภาพงบประมาณฯ 1. จัดสรรตามร่างสำนักงานปลัดฯ ทั้งระดับเครือข่าย จังหวัด พื้นที่ได้แก่ เครือข่าย 7 – 12 ส่วนเครือข่าย 2- 5 จัดสรรตามร่างสป. ฯ แต่ระดับเครือข่ายรอจัดสรร 2. จัดสรรเบื้องต้น ร้อยละ 50 ของวงเงินทั้งเครือข่ายให้ระดับ พื้นที่ที่เหลือรอจัดตามแผนงาน / โครงการของจังหวัด ได้แก่ เครือข่าย 6 3. ระดับเครือข่ายรอจัดสรร ร้อยละ 20 จัดสรรระดับจังหวัด ร้อยละ 10 และระดับพื้นที่ ร้อยละ 70 ได้แก่ เครือข่าย 1 11

12 ตัวอย่างรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ ราย จังหวัด เครือข่าย10 หน่วย : ลบ. เกณฑ์ : จำนวนประชากรกลางปี และ รพ. สต. 12

13 ตัวอย่างรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ ราย จังหวัด เครือข่าย1 หน่วย : ลบ. 13

14 งบประมาณฯ รายจังหวัด ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 1. งบประมาณฯ Non UC - ระดับจังหวัด - ระดับอำเภอ 2. งบประมาณฯ UC - ระดับจังหวัด - PPE เครือข่ายบริการระดับอำเภอ 14

15 บริการ(4 แผน) สส ปก (13 แผน) บริหาร (8 แผน) พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่งต่อ คุณภาพบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย สุขภาพสตรี และทารก + BS สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การเงินการคลัง การบริหารกำลังคน-จริยธรรม ระบบข้อมูล พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง สุขภาพวัยรุ่น + BS ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ อาหารปลอดภัย การควบคุมโรคติดต่อ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาธารณสุขชายแดน ยาเสพติด โครงการพระราชดำริ สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ การบริหารเวชภัณฑ์ 15

16 ลักษณะสำคัญของ แผนสุขภาพเขต - แผนรวมของกิจกรรม/โครงการทุกระดับ - การจัดทำแผนในระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล - การกำหนดเป้าหมาย กิจกรรมการดำเนินงาน และ งบประมาณที่ใช้ เน้นรายแผนงาน ( 25 แผนงาน) 16

17 2. EQ / IQ กรมสุขภาพจิต ตัวอย่างแผนบูรณาการของแผนงานงาน แผนงานพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียน มีองค์ประกอบ 4 เรื่อง 1.Growth & Development กรมอนามัย 3. Vaccines กรมควบคุมโรค 4. Oral Health กรมอนามัย ยุทธศาสตร์ / มาตรการ 1.โภชนาการ 2.เพิ่มไอโอดีน 3.คัดกรองสุขภาพจิต 4. EPI Program 5. ตรวจสุขภาพฟัน งบประมาณ : กรม / เขต / จว. ( รวมทุกแหล่ง ) 17

18 การกำกับติดตาม และประเมินผล - การรายงานผลใน 21 และ 43 แฟ้ม - การสำรวจและวิจัย - การประเมินผลและพัฒนาบริการ 18

19 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการ เพื่อตอบสนองต่อชีวิต (KPI) 28+8 KPI ข้อมูลใน 21 และ 43 แฟ้ม 30/52 KPI ได้จากการนิเทศประเมินผล และสำรวจ 7 KPI จากระบบข้อมูลเกิด-ตาย ของมหาดไทย 19 s s s

20 ตัวอย่าง KPI จากข้อมูล ใน 21 แฟ้ม 1. ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด (ไม่เกิน 5) 11. ร้อยละของสตรีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก (ไม่น้อยกว่า 80) 3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่า 60) 20 13. ร้อยละของประชาชนอายุ>=15 ปี ได้รับคัดกรอง DM, HT (ไม่น้อยกว่า 90) S

21 ตัวอย่าง KPI จากการนิเทศประเมิน 1. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70) 6. ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70) 3. ร้อยละของบริการ WCC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70) 21 10. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดี/ดีมาก (ไม่น้อยกว่า 70) S

22 ตัวอย่าง KPI จากการสำรวจ และแหล่งข้อมูลต่างๆ 8. อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของ นร.ชาย มัธยมศึกษา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 12. สัดส่วนของมะเร็งเต้านม ปากมดลูกระยะที่ 1 และ 2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 10. ร้อยละของสตรีที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองถูกวิธี (ไม่น้อยกว่า 80) 22 20. จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ (อัตราร้อยละ 50) S

23 ... สวัสดี... 23


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ในเขตสุขภาพ 1 โดย นพ.สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 9 มกราคม 2556 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google